Winieta 1
Winieta 1
Druki do pobrania

Wniosek o wydanie karty uprawniającej do ładowania pojazdów elektrycznych/hybrydowych w stacjach ładowania zlokalizowanych przy ul. Karwieńskiej, Partyzantów i Zawodników w Gdańsku

Dział Obsługi Strefy Płatnego Parkowania

Wniosek o wydanie identyfikatora GM upoważniający do wjazdu do Strefy Ograniczonej Dostępności na Głównym Mieście

Wniosek o wydanie abonamentu AM*/OZR*/OZM*/DGR*/DGM*

Wniosek o wydanie karty zerowej stawki opłat na pojazdy hybrydowe PHEV
Wniosek o wydanie karty zerowej stawki opłat N+

Dział Energetyczno-Teletechniczny

Wniosek o podanie warunków technicznych projektowania oświetlenia ulic.
Udostępnienie kanału technologicznego

Dział Inżynierii Ruchu

Wniosek o wydanie identyfikatora T24 uprawniającego do wjazdu pod znak drogowy B-5 (zakaz wjazdu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej ponad 24 t) na obszar Śródmieścia w związku z otwarciem tunelu pod Martwą Wisłą.
Wniosek o wydanie identyfikatora Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku na wjazd na drogę oznakowaną znakiem B-1 „Zakaz ruchu w obu kierunkach”.
Wniosek o wydanie identyfikatora typu R, A, S, B, H, W  uprawniającego do wjazdu na ulice oznakowane znakami B-1 „zakaz ruchu” oraz C-16 „droga dla pieszych” z wyłączeniem posiadaczy identyfikatorów wydanych przez GZDiZ na terenie Starego i Głównego Miasta w Gdańsku

Wnioski o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego:

Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii I i wypisów na przejazd pojazdu nienormatywnego na okres miesiąca / 6 miesięcy / 12 miesięcy

Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii II na przejazd pojazdu nienormatywnego na okres 12 miesięcy

Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii III / IV / V / VI na przejazd pojazdu nienormatywnego na okres miesiąca / 6 miesięcy / 12 miesięcy / 24 miesięcy

Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii VII na jednokrotny/wielokrotny przejazd pojazdu nienormatywnego

Wniosek o wydanie zezwolenia na wykorzystanie drogi w sposób szczególny.

Dział Zieleni

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok/urny z prochami osób zmarłych zagranicą w celu pochowania w Gdańsku.
Podanie o wydanie decyzji na sprowadzenie zwłok/urny z prochami osób zmarłych zagranicą w celu pochowania w Gdańsku.
Wniosek o wydanie identyfikatora na wjazd na teren zieleni miejskiej (parki, zieleńce oraz lasy komunalne, z wyłączeniem terenów Pasa Nadmorskiego)
Wniosek o wydanie zaświadczenia o lasach
Wniosek na zorganizowanie ogniska w Parku Reagana
Zasady palenia ognisk w Parku Reagana
PLAN  PARKU  REAGANA z lokalizacją placów ogniskowych i grillowych

Dział Zajęć Pasa Drogowego

Wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia w nim robót

Wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urządzenia infrastruktury technicznej.

Wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim obiektu budowlanego.

Wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celu umieszczenia w nim zastrzeżonego miejsca postoju - „koperty”.

Wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celu zlokalizowania w nim parkingu strzeżonego.

Wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione.

Wniosek o wydanie identyfikatora typu "T" uprawniającego do wjazdu pod znak drogowy typu B-5 (zakaz wjazdu samochodów ciężarowych) lub B-18 (zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad .... t).
Wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie drogi
Przejęcie robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie drogi wykonanych przez inwestora na podstawie umowy zawartej w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych
Udostępnienie kanału technologicznego

Dział Uzgodnień

Postępowanie w sprawie wydania decyzji na lokalizację lub przebudowę zjazdu z drogi publicznej oraz uzgodnienie projektu budowlanego zjazdu.
Postępowanie w sprawie wydania decyzji na lokalizację obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym drogi publicznej.
Postępowanie w sprawie wydania zgody na usytuowanie obiektu budowlanego w odległości mniejszej niż określona w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi publicznej.
Postępowanie w sprawie wydania uzgodnienia dokumentacji projektowej.

Dział Infrastruktury Tramwajowej i Autobusowej

Wniosek o wydanie zgody na korzystanie z przystanków komunikacyjnych autobusowych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Miasta Gdańska.
Rozkładowa ilość zatrzymań linii komunikacyjnych Operatora/Przewoźnika.
Oświadczenie Operatora/Przewoźnika o ilości zatrzymań za okres 1 miesiąca.
Zestawienie Przystanków komunikacyjnych autobusowych Operatora/Przewoźnika

Dział Dróg

Formularz zgłoszenia roszczenia - szkoda komunikacyjna

Formularz zgłoszenia roszczenia - szkodowa osobowa

Formularz zgłoszenia roszczenia - szkoda majątkowa

Dział Użytkowania Przestrzeni Publicznej

Wniosek o wydanie uzgodnienia punktu handlowego (UPH) Nowy wniosek!

Wniosek o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia punktu handlowego (DPH) Nowy wniosek!
Wniosek o wydanie uzgodnienia ogródka gastronomicznego (UOG) Nowy wniosek!
Wniosek o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia ogródka gastronomicznego (DOG) Nowy wniosek!
Wniosek o wydanie uzgodnieniana ustawienie pojazdu gastronomicznego w wyznaczonych tymczasowych lokalizacjach na terenie miasta Gdańska
Wniosek o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia pojazdu gastronomicznego
Wniosek o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim obiektu handlowo-usługowego
Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie/zlokalizowanie w pasie drogowym reklamy/szyldu/informacji o dojeździe do obiektu hotelowego/tablicy SIM/inne (DR-01)
Wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia plakatów/haseł wyborczych.
Wniosek o wydanie decyzji administracyjnej na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach prowadzenia działalności kulturalno-artystycznej, organizowania akcji promocyjnych, pokazów oraz realizacji zdjęć do filmów, itp.
Wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione.

Dział Rozwoju Przestrzeni Publicznej

Wzór tabliczki na miejskie kosze na śmieci
Wzór tabliczki na miejskie wiaty przystankowe

Wzór tabliczki na miejskie ławki  

(pliki zabezpieczone hasłem – informacja pod numerem 58 52 44 613) 

Dział Księgowy

Udzielanie ulg w spłacie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym