Winieta 1
Winieta 1
Druki do pobrania

Wniosek o wydanie karty uprawniającej do ładowania pojazdów elektrycznych/hybrydowych w stacjach ładowania zlokalizowanych przy ul. Karwieńskiej, Partyzantów i Zawodników w Gdańsku

Dział Obsługi Strefy Płatnego Parkowania

Wniosek o wydanie identyfikatora GM upoważniający do wjazdu do Strefy Ograniczonej Dostępności na Głównym Mieście

Wniosek o wydanie abonamentu AM*/OZR*/OZM*/DGR*/DGM*

Wniosek o wydanie karty zerowej stawki opłat na pojazdy hybrydowe PHEV
Wniosek o wydanie karty zerowej stawki opłat N+

Dział Energetyczno-Teletechniczny

Wniosek o podanie warunków technicznych projektowania oświetlenia ulic.
Udostępnienie kanału technologicznego

Dział Inżynierii Ruchu

Wniosek o wydanie identyfikatora T24 uprawniającego do wjazdu pod znak drogowy B-5 (zakaz wjazdu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej ponad 24 t) na obszar Śródmieścia w związku z otwarciem tunelu pod Martwą Wisłą.
Wniosek o wydanie identyfikatora Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku na wjazd na drogę oznakowaną znakiem B-1 „Zakaz ruchu w obu kierunkach”.
Wniosek o wydanie identyfikatora typu R, A, S, B, H, W  uprawniającego do wjazdu na ulice oznakowane znakami B-1 „zakaz ruchu” oraz C-16 „droga dla pieszych” z wyłączeniem posiadaczy identyfikatorów wydanych przez GZDiZ na terenie Starego i Głównego Miasta w Gdańsku

Wnioski o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego:

Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii I i wypisów na przejazd pojazdu nienormatywnego na okres miesiąca / 6 miesięcy / 12 miesięcy

Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii II na przejazd pojazdu nienormatywnego na okres 12 miesięcy

Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii III / IV / V / VI na przejazd pojazdu nienormatywnego na okres miesiąca / 6 miesięcy / 12 miesięcy / 24 miesięcy

Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii VII na jednokrotny/wielokrotny przejazd pojazdu nienormatywnego

Wniosek o wydanie zezwolenia na wykorzystanie drogi w sposób szczególny.

Dział Zieleni

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok/urny z prochami osób zmarłych zagranicą w celu pochowania w Gdańsku.
Podanie o wydanie decyzji na sprowadzenie zwłok/urny z prochami osób zmarłych zagranicą w celu pochowania w Gdańsku.
Wniosek o wydanie identyfikatora na wjazd na teren zieleni miejskiej (parki, zieleńce oraz lasy komunalne, z wyłączeniem terenów Pasa Nadmorskiego)
Wniosek o wydanie zaświadczenia o lasach
Wniosek na zorganizowanie ogniska w Parku Reagana
Zasady palenia ognisk w Parku Reagana
PLAN  PARKU  REAGANA z lokalizacją placów ogniskowych i grillowych

Dział Zajęć Pasa Drogowego

Wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia w nim robót

Wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urządzenia infrastruktury technicznej.

Wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim obiektu budowlanego.

Wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celu umieszczenia w nim zastrzeżonego miejsca postoju - „koperty”.

Wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celu zlokalizowania w nim parkingu strzeżonego.

Wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione.

Wniosek o wydanie identyfikatora typu "T" uprawniającego do wjazdu pod znak drogowy typu B-5 (zakaz wjazdu samochodów ciężarowych) lub B-18 (zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad .... t).
Wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie drogi
Przejęcie robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie drogi wykonanych przez inwestora na podstawie umowy zawartej w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych
Udostępnienie kanału technologicznego

Dział Uzgodnień

Postępowanie w sprawie wydania decyzji na lokalizację lub przebudowę zjazdu z drogi publicznej oraz uzgodnienie projektu budowlanego zjazdu.
Postępowanie w sprawie wydania decyzji na lokalizację obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym drogi publicznej.
Postępowanie w sprawie wydania zgody na usytuowanie obiektu budowlanego w odległości mniejszej niż określona w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi publicznej.
Postępowanie w sprawie wydania uzgodnienia dokumentacji projektowej.

Dział Infrastruktury Tramwajowej i Autobusowej

Wniosek o wydanie zgody na korzystanie z przystanków komunikacyjnych autobusowych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Miasta Gdańska.
Rozkładowa ilość zatrzymań linii komunikacyjnych Operatora/Przewoźnika.
Oświadczenie Operatora/Przewoźnika o ilości zatrzymań za okres 1 miesiąca.
Zestawienie Przystanków komunikacyjnych autobusowych Operatora/Przewoźnika

Dział Dróg

Formularz zgłoszenia roszczenia - szkoda komunikacyjna

Formularz zgłoszenia roszczenia - szkodowa osobowa

Formularz zgłoszenia roszczenia - szkoda majątkowa

Dział Użytkowania Przestrzeni Publicznej

Wniosek o wydanie uzgodnienia punktu handlowego (UPH) Nowy wniosek!

Wniosek o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia punktu handlowego (DPH) Nowy wniosek!
Wniosek o wydanie uzgodnienia ogródka gastronomicznego (UOG) Nowy wniosek!
Wniosek o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia ogródka gastronomicznego (DOG) Nowy wniosek!
Wniosek o wydanie uzgodnieniana ustawienie pojazdu gastronomicznego w wyznaczonych tymczasowych lokalizacjach na terenie miasta Gdańska
Wniosek o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia pojazdu gastronomicznego
Wniosek o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim obiektu handlowo-usługowego
Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie/zlokalizowanie w pasie drogowym reklamy/szyldu/informacji o dojeździe do obiektu hotelowego/tablicy SIM/inne (DR-01)
Wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia plakatów/haseł wyborczych.
Wniosek o wydanie decyzji administracyjnej na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach prowadzenia działalności kulturalno-artystycznej, organizowania akcji promocyjnych, pokazów oraz realizacji zdjęć do filmów, itp.

Dział Rozwoju Przestrzeni Publicznej

Wzór tabliczki na miejskie kosze na śmieci
Wzór tabliczki na miejskie wiaty przystankowe

Wzór tabliczki na miejskie ławki  

(pliki zabezpieczone hasłem – informacja pod numerem 58 52 44 613) 

Dział Księgowy

Udzielanie ulg w spłacie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym