Druki do pobrania

Autor: Konrad Marciński

Dział Obsługi i Rozliczeń Obszaru Płatnego Parkowania

Wniosek o wydanie: karty opłaty abonamentowej (AM i AMŚ) / karty opłaty zryczałtowanej mieszkańca (rocznej OZR i miesięcznej OZM) / karty opłaty zryczałtowanej działalności gospodarczej (rocznej DGR i miesięcznej DGM)

Wniosek o wydanie karty zerowej stawki opłat na pojazdy hybrydowe PHEV
Wniosek o wydanie karty zerowej stawki opłat N+

Zgłoszenia w sprawie opłat dodatkowych nałożonych z tytułu postoju bez ważnego biletu parkingowego

Wniosek o zwrot niewykorzystanej kwoty abonamentu SPP

Dział Inżynierii Ruchu

Zawiadomienie o wprowadzeniu organizacji ruchu
Zawiadomienie o wprowadzeniu organizacji ruchu w przypadku awarii

Wniosek o wydanie identyfikatora IGM upoważniający do wjazdu do Strefy Ograniczonej Dostępności na Głównym Mieście

Wniosek o wydanie identyfikatora uprawniającego do wjazdu za znak drogowy typu: B-1 (zakaz ruchu w obu kierunkach), B-5 (zakaz wjazdu samochodów ciężarowych), B-18 (zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad … t) lub C-16 (droga dla pieszych), z tabliczką „Nie dotyczy posiadaczy identyfikatorów wydanych przez GZDiZ”

Wnioski o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego:

Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii I

Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii II

Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii V

Wniosek o wydanie zezwolenia na wykorzystanie drogi w sposób szczególny

Dział Zieleni

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok/urny z prochami osób zmarłych zagranicą w celu pochowania w Gdańsku.
Podanie o wydanie decyzji na sprowadzenie zwłok/urny z prochami osób zmarłych zagranicą w celu pochowania w Gdańsku.
Wniosek o wydanie identyfikatora na wjazd na teren zieleni miejskiej (parki, zieleńce oraz lasy komunalne, z wyłączeniem terenów Pasa Nadmorskiego)
Wniosek o wydanie zaświadczenia o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu
Wniosek na zorganizowanie ogniska w Parku im. Ronalda Reagana
Zasady palenia ognisk w Parku im. Ronalda Reagana
Plan Parku im. Ronalda Reagana z lokalizacją placów ogniskowych i grillowych

Dział Zajęć Pasa Drogowego

Wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia w nim robót

Wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim liniowych urządzeń obcych

Wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim obiektu budowlanego.

Wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione.

Wniosek o wydanie identyfikatora typu "T" uprawniającego do wjazdu pod znak drogowy typu B-5 Zakaz wjazdu samochodów ciężarowych" lub B-18 "Zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad ... t"
Wniosek o zawarcie umowy użyczenia w celu prowadzenia robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie drogi
Udostępnienie kanału technologicznego
Wniosek o wydanie zgody na korzystanie z przystanków komunikacyjnych autobusowych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Miasta Gdańska.
Rozkładowa ilość zatrzymań linii komunikacyjnych Operatora/Przewoźnika.
Oświadczenie Operatora/Przewoźnika o ilości zatrzymań za okres 1 miesiąca.
Zestawienie Przystanków komunikacyjnych autobusowych Operatora/Przewoźnika
Zawiadomienie o wprowadzeniu organizacji ruchu

Dział Rozwoju Sieci Dróg i Ewidencji

Wniosek o udzielenie informacji o dostępie do drogi publicznej

Dział Użytkowania Przestrzeni Publicznej

Wniosek o wydanie uzgodnienia ogródka gastronomicznego (UOG)
Wniosek o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia ogródka gastronomicznego (DOG)
Wniosek o wydanie uzgodnienia na ustawienie punktu handlowego/pojazdu gastronomicznego w wyznaczonych tymczasowych lokalizacjach na terenie miasta Gdańska (UPH)

Wniosek o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia punktu handlowego/pojazdu gastronomicznego (DPH)

Wniosek o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim obiektu handlowo-usługowego (DOH)

Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie/zlokalizowanie w pasie drogowym reklamy/szyldu

 

UWAGA! Do odwołania wstrzymane zostało wydawanie zezwoleń na lokalizowanie w pasach drogowych, znajdujących się na terenie Miasta Gdańska, nowych wolnostojących tablic i urządzeń reklamowych

Wniosek o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy wyborczej

Wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione.

Dział Rozwoju Przestrzeni Publicznej

Wzór tabliczki na miejskie kosze na śmieci
Wzór tabliczki na miejskie wiaty przystankowe

Wzór tabliczki na miejskie ławki  

(pliki zabezpieczone hasłem – informacja pod numerem 58 52 44 613) 

Dział Dróg

Formularz zgłoszenia roszczenia - szkoda komunikacyjna

Formularz zgłoszenia roszczenia - szkodowa osobowa

Formularz zgłoszenia roszczenia - szkoda majątkowa

Przejęcie robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie drogi wykonanych przez inwestora na podstawie umowy zawartej w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych

Dział Energetyczno-Teletechniczny

Wniosek o podanie warunków technicznych projektowania oświetlenia ulic
Udostępnienie kanału technologicznego

Dział Księgowy

Udzielanie ulg w spłacie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym