O nas

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni jest jednostką organizacyjną i budżetową Miasta Gdańska. GZDiZ sprawuje funkcję zarządu dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Gdańska (z wyłączeniem autostrad i dróg ekspresowych). Jest także zarządcą dróg wewnętrznych znajdujących się na gruntach stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska, posiadających wydzielony geodezyjnie pas drogowy, przekazanych GZDiZ w trwały zarząd. Działalność GZDiZ podlega nadzorowi Prezydenta Miasta Gdańska. 

GZDiZ wykonuje zadania związane z zarządzaniem ruchem na drogach publicznych w Gdańsku w zakresie określonym przepisami prawa.

Siedzibą GZDiZ jest miasto Gdańsk, a obszar działania wyznaczają granice administracyjne Miasta Gdańska.

W latach 1992-1999 Zarząd Dróg i Zieleni funkcjonował pod tą samą nazwą jako zakład budżetowy.

W latach 1999-2017 Gdański Zarząd Dróg i Zieleni funkcjonował pod nazwą Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku

W zakresie zadań statutowych GZDiZ zarządza cmentarzami komunalnymi, lasami komunalnymi, parkami, placami zabaw oraz zieleńcami i zadrzewieniem miejskim. Jako jednostka budżetowa wypełniająca obowiązki publiczne w imieniu Prezydenta Miasta Gdańska GZDiZ jest także odpowiedzialny za:

  • budowę i utrzymanie systemu informacji miejskiej,
  • zarządzenie infrastrukturą tramwajową i autobusową,
  • budowę i utrzymanie oświetlenia ulic i drogowych obiektów inżynierskich oraz terenów zieleni,
  • budowę i utrzymanie iluminacji obiektów zabytkowych, budynków i pomników,
  • opiniowanie lub uzgadnianie zamierzeń inwestorów na obiektach objętych przedmiotem działania w zakresie wskazanym  w przepisach szczególnych,
  • prowadzenie ewidencji majątkowej zarządzanego mienia komunalnego.

W ramach realizacji zadań i zabezpieczania potrzeb mieszańców Gdańska pracownicy GZDiZ wykonują roboty interwencyjne, utrzymaniowe i zabezpieczające istniejącą infrastrukturę drogową.

Szczegółowy zakres zadań określa statut Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku (tekst ujednolicony uchwały Nr XXXII/900/09 Rady Miasta Gdańska z dn. 29 stycznia 2009 r. - stan na dzień 8 listopada 2022 r.) oraz wewnętrzny Regulamin Organizacyjny GZDiZ.