Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) – OMGGS

Plan Zrównoważonej Mobilności dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot – tzw. SUMP od angielskiego Sustainable Urban Mobility Plan – to dokument zawierający wizję rozwoju transportu nie tylko dla Gdańska, ale i sąsiednich miejscowości. Celem SUMP-u jest zapewnienie mieszkańcom różnorodnych opcji komunikacyjnych, które umożliwiają dostęp do różnych celów podróży zgodnie z ideą zrównoważonego transportu. SUMP to także dokument, w którym znajdziemy informacje, gdzie powinien być wspierany transport pieszy, a gdzie rowerowy i samochodowy. Jak chronić przy tym środowisko oraz dbać o bezpieczeństwo ruchu wszystkich jego użytkowników. Wszystko po to, by jakość życia mieszkańców metropolii wzrastała, a między ruchem pieszym, rowerowym, samochodowym i komunikacją miejską została zachowana harmonia.
Na grafice przedstawiono korzyści płynące z wdrożenia Planu Zrównoważonej Mobilności dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot
Plan Zrównoważonej Mobilności SUMP dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot
SUMP OMGGS

Plan Zrównoważonej Mobilności to dokument strategiczny umożliwiający długoterminowe planowanie działań transportowych i służący rozwojowi zrównoważonej mobilności w metropolii. Uwzględnia cały obszar metropolitalny, a jego głównym celem jest podniesienie jakości życia mieszkańców dzięki wydajnym i przyjaznym dla środowiska rozwiązaniom transportowym. Metropolitalny charakter dokumentu powoduje, że planowane działania dla 51 gmin i 8 powiatów wchodzących w skład Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot koncentrują się na potrzebach transportowych mieszkańców i wymagają współpracy pomiędzy różnymi podmiotami.

SUMP OMGGS powstał w trosce o zdrowe i przyjazne środowisko życia dla obecnych i przyszłych mieszkańców OMGGS. W związku z tym głównym celem opracowania jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza poprzez rozwój zrównoważonego transportu. Wraz z ograniczeniem szkodliwych emisji jakość życia mieszkańców metropolii będzie się podnosić poprzez spełnienie czterech celów strategicznych:

  1. Poprawa dostępności transportu zbiorowego
  2. Wzrost bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego
  3. Poprawa jakości powietrza
  4. Wzrost udziału zrównoważonych środków transportu w ogóle podróży

Realizację założonych w dokumencie celów umożliwia podjęcie działań w różnych obszarach dotyczących organizacji połączeń transportu zbiorowego, rozbudowy infrastruktury rowerowej czy współpracy między samorządami. Wypracowanych zostało 80 działań przypisanych do 6 obszarów priorytetowych, w których będą realizowane:

  • transport zbiorowy
  • ruch pieszy i rowerowy
  • ruch zmotoryzowany
  • współpraca
  • dialog z mieszkańcami i cyfryzacja
  • zagospodarowanie przestrzenne

Za realizację Planu odpowiedzialne są poszczególne samorządy gmin OMGGS, dla których zadania zostały określone w ramach dokumentu. To od ich współpracy zależy stopień realizacji założeń SUMP.

Realizacja zadań określonych w SUMP OMGGS ma doprowadzić do usystematyzowania działań transportowych w OMGGS i wdrażania ich w oparciu o długofalową wizję rozwoju. Dlatego projekt opiera się na rozwiązaniach pozwalających na tworzenie w metropolii przyjaznej przestrzeni poprzez zapewnienie dobrych dróg, wygodnych chodników i tras rowerowych czy dostępnego dla wszystkich transportu publicznego. Przestrzeni, w której naturalnym wyborem będzie komunikacja publiczna, rower czy spacer, a samochód używany będzie tylko wtedy, kiedy nie będzie dostępu do tańszej i szybszej formy podróżowania. W efekcie podróże po metropolii mają stać się szybsze, bardziej komfortowe i przyjazne dla środowiska, a sama metropolia ma być przyjaznym miejscem do życia.

Do pobrania:

Plan Zrównoważonej Mobilności SUMP dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot (11.94 MB, pdf)

Załączniki:

Plan działania (1.73 MB, pdf)

Wybór scenariusza i ocena działań (1.94 MB, pdf)

Mapa proponowanych inwestycji (78.03 MB, pdf)

Mapa proponowanych węzłów (21.17 MB, pdf)

Raport diagnostyczno-strategiczny (30.34 MB, pdf)

Uchwała Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot (SUMP)