Strefa Ograniczonej Dostępności na Głównym Mieście

Autor: Konrad Marciński

UWAGA!

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni zawiadamia, że karty zerowych opłat (pojazdy PHEV i N+), abonamentowe oraz zryczałtowane mieszkańców i działalności gospodarczej, obowiązujące w Strefie Płatnego Parkowania, a także identyfikatory IGM wydawane są po złożeniu wniosku drogą elektroniczną na adres gzdiz@gdansk.gda.pl. Wnioski można również składać osobiście w Biurze Obsługi Klienta w siedzibie GZDiZ przy ul. Partyzantów 36 lub w punkcie obsługi przy ul. Wodopój 7, a także wysłać pocztą na adres GZDiZ, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk.

 

W celu wykupienia kart opłat zryczałtowanych mieszkańca i działalności gospodarczej konieczne jest również wniesienie opłaty, w wysokości potwierdzonej przez upoważnionego pracownika GZDiZ.

W związku z powyższym prosimy o:

 1. złożenie wniosku i wpisanie do niego adresu e-mail i nr telefonu, na który powyższy pracownik przekaże informację o wysokości opłaty,
 2. a następnie, po uzyskaniu informacji od pracownika GDZiZ, wniesienie opłaty we wskazanej wysokości na konto bankowe nr 98 1240 1268 1111 0010 3860 1427 tytułem: opłata za kartę na pojazd nr rej. … .

Wystawione przez pracowników GZDiZ karty zostaną przesłane pocztą (korespondencja zwykła). Przewidywany okres wydania karty w chwili obecnej oceniany jest na około 14 dni.

Informacje szczegółowe dotyczące możliwości załatwienia oraz procedur poszczególnych spraw dostępne na stronie internetowej www.gzdiz.gda.pl w zakładce Załatw sprawę.

Strefa Ograniczonej Dostępności na Głównym Mieście to specjalnie wydzielony obszar w Śródmieściu Gdańska, w którym do poruszania się pojazdami wymagane jest posiadanie identyfikatora IGM. Wydawane są one bezpłatnie przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni przede wszystkim mieszkańcom obszaru SOD, a także właścicielom bądź najemcom mieszczących się w SOD lokali użytkowych. 

Strefą Ograniczonej dostępności objęte są ulice i tereny znajdujące się pomiędzy: ulicą Kotwiczników, Ogarną, Słodowników, Za Murami, Bogusławskiego, Wełniarską, Teatralną, Latarnianą, Szeroką, rzeką Stara Motława (z wyłączeniem ul. Bogusławskiego, Słodowników, Pocztowej, Ławniczej, Szerokiej i Teatralnej).

W okresie wakacyjnym obszar SOD jest powiększany także o inne ulice Głównego Miasta. W rozszerzonym na czas wakacji SOD znajdą się następujące ulice: Szeroka, Pańska, Węglarska, Świętojańska, Lawendowa, Straganiarska, Szklary, Słomiana, Grobla III, Grobla II, Grobla IV, Pachołów, Tobiasza,  Tandeta, Różana, Zaułek Zachariasza Zappio, Szpitalna, U Furty, Targ Rybny, Warzywnicza, Tandeta, Tokarska, Minogi, Podmurze, Latarniana, a także ul. Sukiennicza na odcinku od ul. Dylinki do Kanału Raduni.

ULICE NALEŻĄCE DO STREFY OGRANICZONEJ DOSTĘPNOŚCI

 

Bosmańska

Kozia

Podgarbary

Chlebnicka

Kramarska

Podkramarska

Długa

Krowia

Pończoszników

Długi Targ

Kuśnierska

Powroźnicza

Długie Pobrzeże

Latarniana

Przędzalnicza

Dziana

Lektykarska

Szewska

Garbary

Mariacka

Świętego Ducha

Grobla I

Mieszczańska

Tkacka

Grząska

Mokra

Wełniarska

Kaletnicza

Mydlarska

Węglarska

Klesza

Ogarna

Za Murami

Kołodziejska

Piwna

Złotników

Kotwiczników

Plebania

 

 

Mapka obrazująca granice Strefy Ograniczonej Dostępności w Gdańsku
Strefa Ograniczonej Dostępności w Gdańsku
Urząd Miejski w Gdańsku

Identyfikatory długoterminowe

Do poruszania się w Strefie Ograniczonej Dostępności, analogicznie do lat poprzednich, uprawniać będzie bezpłatny Identyfikator IGM. Identyfikator będą mogli otrzymać:

 • mieszkańcy nieruchomości znajdujących się w SOD (zarówno właściciele, jak i najemcy)
 • właściciele, najemcy bądź dzierżawcy lokali użytkowych mieszczących się w SOD
 • pracownicy instytucji, których siedziby znajdują się w SOD

Aby wystąpić o przyznanie Identyfikatora IGM należy przedstawić następujące dokumenty:

 • wypełniony wniosek,
 • dowodu osobisty (do wglądu) ,
 • kserokopia dowodu rejestracyjnego,
 • kserokopia umowy najmu, użyczenia lub leasingu pojazdu samochodowego (jeśli wnioskodawca nie jest właścicielem pojazdu),
 • zaświadczenie o zameldowaniu podlegające weryfikacji w Rejestrze Mieszkańców lub Rejestrze Zamieszkania Cudzoziemców w Gdańsku lub aktualny wydruk treści księgi wieczystej lokalu mieszkalnego z centralnej bazy danych ksiąg wieczystych (dotyczy mieszkańców),
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do użytkowaniu lokalu (dotyczy właścicieli, najemców i dzierżawców lokali użytkowych).

Wnioski można składać:

 • za pośrednictwem poczty, wysyłając je na adres Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk
 • osobiście w siedzibie GZDiZ przy ul. Partyzantów 36 w godzinach pracy Biura Obsługi Klientów (pon., wt., czw., pt. – 7:00-15:00, śr. 7:00-16:30)
 • w Punkcie Obsługi Strefy Ograniczonej Dostępności przy ul. Wodopój 7 w godzinach pracy (pon., wt., czw., pt. – 7:00-15:00, śr. 7:00-16:30)
 • mailowo na adres gzdiz@gdansk.gda.pl

Po pozytywnym rozpatrzeniu identyfikatory IGM będą wysyłane do wnioskodawców za pośrednictwem Poczty Polskiej. Nie ma możliwości osobistego odbioru identyfikatora.

UWAGA!

Obowiązuje ograniczenie liczby wydawanych identyfikator IGM do dwóch na każdy lokal w przypadku:

 • umów użyczenia lub leasingu pojazdów,
 • właścicieli lokali mieszkalnych ubiegających się o wydanie identyfikatora w oparciu o aktualny wydruk treści księgi wieczystej lokalu mieszkalnego z centralnej bazy danych ksiąg wieczystych,
 • właścicieli, dzierżawców lub najemców lokali użytkowych, znajdujących się w SOD.

Wszystkie wnioski o identyfikatory IGM wykraczające poza opisane wyżej przypadki, w tym wnioski o wjazd pojazdów o masie całkowite powyżej 3,5 t,  podlegają opinii Komisji ds. bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego działającej przy Zespole ds. Zarządzania Ruchem Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz Pełnomocnika Prezydenta Miasta Gdańska ds. Śródmieścia. Termin rozpatrywania wniosku może potrwać do 30 dni.

Posiadacz Identyfikatora IGM powinien go nakleić w prawym górnym rogu przedniej szyby pojazdu (patrząc od strony wnętrza).

Ważność Identyfikatora IGM to maksymalnie 12 miesięcy, jednak nie dłużej niż do 31 maja danego roku.

Identyfikator IGM. Należy umieścić go w prawym górnym rogu przedniej szyby (patrząc od strony wnętrza)
Identyfikator IGM. Należy umieścić go w prawym górnym rogu przedniej szyby (patrząc od strony wnętrza)
GZDiZ

Identyfikatory krótkoterminowe

Oprócz Identyfikatorów IGM długoterminowych, wzorem lat poprzednich Gdański Zarząd Dróg i Zieleni wydawać będzie również identyfikatory krótkoterminowe (ważne 24 godziny). Będą one wydawane dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony realizujących w obszarze SOD prace budowlane czy remontowe, pojazdów przedstawicieli mediów, czy przy przeprowadzkach, transporcie osób niepełnosprawnych lub przewozie osób uczestniczących w imprezach okolicznościowych (ślub, pogrzeb itp.) mających miejsce w obiekcie zlokalizowanym w SOD. Identyfikatory krótkoterminowe będą wydawane w Biurze Obsługi Klienta w siedzibie GZDiZ we Wrzeszczu przy ul. Partyzantów 36 bud. A oraz w Punkcie Obsługi Klienta na Starym Mieście przy ul. Wodopój 7. Czynne: pon., wt., czw., pt. w godzinach 7:00 - 15:00, śr. w godzinach 7:00 - 16:30. Wydanie identyfikatora będzie możliwe nie wcześniej niż 24 godziny przed planowanym wjazdem. Dla wjazdów mających odbyć się w weekend lub dzień świąteczny identyfikator może być wydany w ostatni dzień pracy urzędu przed weekendem lub dniem świątecznym.

Możliwość wjazdu do SOD bez identyfikatora

Wjazd do Strefy Ograniczonej Dostępności bez konieczności posiadania Identyfikatora IGM mogą realizować: taksówki, autobusy komunikacji miejskiej, rowery i motorowery, pojazdy służbowe Policji i Straży Miejskiej, karetki pogotowia, a także oznakowane pojazdy służb komunalnych (pogotowie energetyczne, gazowe, wodno-kanalizacyjne, ciepłownicze) oraz Gdańskich Nieruchomości podczas usuwania skutków awarii. Identyfikator IGM nie jest również wymagany dla pojazdów gości hoteli, które znajdują się w SOD na podstawie wydrukowanej ważnej rezerwacji, a także dla pojazdów z identyfikatorem „R”.

Bez identyfikatora IGM w Strefie Ograniczonej Dostępności poruszać się mogą posiadacze ważnej karty opłaty zryczałtowanej mieszkańca OZM lub OZR, a także ważnej karty opłaty zryczałtowanej działalności gospodarczej DGM lub DGR, uprawniającej do postoju pojazdu w sektorze EG (od 29 czerwca 2020 FGM) Strefy Płatnego Parkowania.

W godzinach od 6:00 do 11:00 do Strefy Ograniczonej Dostępności bez identyfikatora będą mogły wjechać również pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony realizujące usługi zaopatrzenia i serwisu technicznego na podstawie ważnego listu przewozowego lub aktualnego zlecenia. Pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony wykonujące tego typu przejazdy w SOD będą musiały posiadać identyfikator IGM.

W Strefie Ograniczonej Dostępności jak w strefie zamieszkania

Na obszarze Strefy Ograniczonej Dostępności obowiązuje oznakowanie „strefa zamieszkania”, co zobowiązuje kierowców do poruszania się z prędkością nie większą niż 20 km/h i parkowanie wyłącznie w miejscach wyznaczonych. Ponadto kierowcy muszą ustąpić pierwszeństwa pieszym. Posiadanie Identyfikatora IGM nie zwalnia z konieczności wnoszenia opłaty za postój w Strefie Płatnego Parkowania, w obrębie której znajduje się Strefa Ograniczonej Dostępności.

Do pobrania