Winieta 1
Winieta 1
Strefa Ograniczonej Dostępności na Głównym Mieście

Gdzie znajduje się Strefa Ograniczonej Dostępności?

Strefa Ograniczonej Dostępności na Głównym Mieście w Gdańsku funkcjonuje od 2014 roku zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska. Obejmuje ona ulice znajdujące się na obszarze pomiędzy ulicami: Ogarną, Bogusławskiego, Wełniarską, Teatralną, Latarnianą, Szeroką, rzeką Stara Motława (z wyłączeniem ul. Ogarnej, Szerokiej i Teatralnej), a w okresie Jarmarku Św. Dominika również inne ulice Głównego Miasta (zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu).

Kto może wjechać do Strefy Ograniczonej Dostępności?

W Strefie Ograniczonej Dostępności obowiązuje znak B-1, czyli zakaz ruchu w obu kierunkach. Zakaz nie dotyczy posiadaczy specjalnych identyfikatorów GM, wydawanych przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni. Od 2018 roku wydawane są one dla pojazdów:

 • mieszkańców nieruchomości znajdujących w strefie,
 • właścicieli i najemców lokali,
 • instytucji kulturalnych, oświatowych, służby zdrowia, mających swoją siedzibę na obszarze Strefy Ograniczonej Dostępności (wyłącznie samochody służbowe),
 • służb komunalnych,
 • wykonujących usługi komunalne,
 • prasy, radia i telewizji (wyłącznie samochody służbowe),
 • pojazdów służbowych firm kurierskich i pocztowych,
 • innych podmiotów, dla których wjazd jest niezbędny i zostanie odpowiednio uargumentowany.

Zakaz ruchu nie dotyczy również:

 • pojazdów taxi,
 • autobusów komunikacji miejskiej,
 • rowerów i motorowerów,
 • pojazdów służbowych Policji i Straży Miejskiej,
 • karetek pogotowia,
 • pojazdów z identyfikatorem R.

Jak otrzymać Identyfikator GM?

Aby uzyskać bezpłatny Identyfikator GM należy przygotować:

 • wypełniony wniosek,
 • kserokopię dowodu rejestracyjnego,
 • dokument uzasadniający potrzebę i celowość wjazdu do Strefy Ograniczonej Dostępności, np.: tytuł prawny do nieruchomości, potwierdzenie zameldowania, umowę najmu nieruchomości zgłoszoną do Urzędu Skarbowego, zlecenie wykonania usług lub zezwolenie na zajęcie pasa drogowego,
 • w przypadku ubiegania się o identyfikator dla pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t należy również dołączyć oświadczenie, że w przypadku uszkodzenia nawierzchni dróg oraz innych elementów pasa drogowego spowodowanych wjazdem lub postojem pojazdu, wnioskodawca pokryje koszty naprawy tych uszkodzeń.

Z wypełnionym wnioskiem oraz dokumentami należy zgłosić się do Biura Obsługi Klienta Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni przy ul. Partyzantów 36 w Gdańsku (budynek „A”). Wnioski przyjmowane są w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00 z wyjątkiem świąt. Termin rozpatrywania wniosku wynosi 14 dni. 

Identyfikatory GM wydawane są na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy i nie dłużej niż do 31.05 następnego roku. W przypadku odmowy wydania Identyfikatora GM wnioskodawcy przysługuje prawo odwołania od decyzji do Dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.

Nowe wzory Identyfikatorów GM

Od 2018 roku obowiązują nowe wzory Identyfikatorów. Zamiast dotychczasowych papierowych, posiadacze Identyfikatorów GM otrzymają winietę, którą należy przykleić na przednią szybę samochodu.

Zasady poruszania się w Strefie Ograniczonej Dostępności dla dostawców i gości hotelowych

Wykonywanie usług przez dostawców towarów i zaopatrzenia, pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony jest możliwe w Strefie Ograniczonej Dostępności bez konieczności posiadania identyfikatora w godzinach od 6.00 do 11.00. Na wniosek organów kontrolujących – Policji i Straży Miejskiej – dostawcy zobowiązani są do przedstawienia aktualnego zlecenia lub listu przewozowego.

Do wjazdu do Strefy Ograniczonej Dostępności bez identyfikatora uprawnieni są również goście hoteli znajdujących się na obszarze Strefy. W takim przypadku organom kontrolującym należy przedstawić wydrukowaną ważną rezerwację.

Jak poruszać się w Strefie Ograniczonej Dostępności?

Posiadanie Identyfikatora GM i poruszanie się w Strefie Ograniczonej Dostępności nie zwalnia z przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Na obszarze Strefy obowiązuje oznakowanie „strefa zamieszkania”, co zobowiązuje kierowców do poruszania się z prędkością nie większą niż 20 km/h i parkowanie wyłącznie w miejscach wyznaczonych. Ponadto kierowcy muszą ustąpić pierwszeństwa pieszym. Posiadanie Identyfikatora GM nie zwalnia z konieczności wnoszenia opłaty za postój w Strefie Płatnego Parkowania, w obrębie której znajduje się Strefa Ograniczonej Dostępności.

Identyfikatory krótkoterminowe

W doraźnych potrzebach, np. przy przeprowadzkach, transporcie osób niepełnosprawnych, dostawie opału, przewozie osób uczestniczących w imprezach okolicznościowych (ślub, pogrzeb itp.) i innych Gdański Zarząd Dróg i Zieleni wydaje krótkoterminowe Identyfikatory GM na czas nie dłuższy niż 24 godziny. Wydawane są one zarówno w Biurze Obsługi Klienta GZDiZ (w dni powszednie w godz. 7.00 – 15.00), jak również przez kontrolerów Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni pracujących w Strefie Ograniczonej Dostępności w dni powszednie w godz. 9.00 – 17.00.

Zarządzenie Nr 960/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 czerwca 2018 r.

Wniosek o Identyfikator GM upoważniający do wjazdu do Strefy Ograniczonej Dostępności na Głównym Mieście