Winieta 1
Winieta 1
Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
PARKOWANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

W Gdańsku z ułatwień mogą korzystać niepełnosprawni kierowcy. Korzystać oni mogą ze specjalnie wyznaczonych dla nich miejsc postojowych – najczęściej są to tzw. „koperty” z niebieską nawierzchnią i symbolem osoby niepełnosprawnej. W Gdańsku honorowane są niebieskie karty parkingowe wzoru europejskiego, a także wydawane przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni karty zerowej stawki opłaty „N+” w kolorze żółtym.

Karta parkingowa upoważnia do zajęcia miejsca parkingowego zarezerwowanego dla osoby niepełnosprawnej – zarówno w Strefie Płatnego Parkowania, jak i poza nią. Pozostawiając pojazd w SPP na wyznaczonym miejscu dla osoby niepełnosprawnej posiadacz karty parkingowej nie musi płacić za postój.

Karta zerowej stawki opłaty „N+” jest dokumentem, na podstawie którego niepełnosprawny kierowca jest zwolniony od konieczności zapłacenia za postój pojazdu w Strefie Płatnego Parkowania, jeśli zaparkuje samochód na ogólnodostępnym miejscu.

UWAGA! Karta parkingowa oraz karta „N+” nie są dokumentami tożsamymi, tj. jedna karta nie zastępuje drugiej.

Szczegółowe informacje, procedura oraz wniosek na identyfikator "N+"

Więcej informacji na temat karty parkingowej

Poniżej przedstawiamy najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami, dotyczącymi parkowania osób niepełnosprawnych w Gdańsku:

Pytanie: Posiadam kartę parkingową osoby niepełnosprawnej wzoru europejskiego w kolorze niebieskim. Gdzie mogę zaparkować swój pojazd?

Odpowiedź: Posiadacz karty parkingowej osoby niepełnosprawnej może zaparkować pojazd w miejscu oznaczonym jako miejsce zastrzeżone dla osób niepełnosprawnych, zarówno w Strefie Płatnego Parkowania i poza nią. Z niebieską kartą można również zaparkować pojazd na innym, ogólnodostępnym miejscu postojowym. Niebieska karta upoważnia do wjazdu do Strefy Ograniczonej Dostępności (wyznaczonej znakiem B-1 „Zakaz ruchu w obu kierunkach”) na Głównym Mieście.

Karta Parkingowa upoważnia również do parkowania w SPP w Gdańsku poza miejscami wyznaczonymi do parkowaniu pojazdów pod warunkiem zachowania podstawowych przepisów prawa o ruchu drogowym.

Wszystkie strefy płatnego parkowania (oznakowane znakami D-44 „Strefa płatnego parkowania” i D-45 „Koniec strefy płatnego parkowania) w Gdańsku pokrywają się ze strefami ograniczonego postoju (oznakowanymi znakami B-39 „Strefa ograniczonego postoju” i B-40) „Koniec strefy ograniczonego postoju”) co oznacza, że w tak oznakowanych strefach postój pojazdów odbywać się może tylko i wyłącznie na miejscach wyznaczonych znakami D-18 „Parking” zazwyczaj z dopiskiem „płatny”. Posiadacze niebieskich kart parkingowych nie są zobowiązani do przestrzegania znaku B-39, a więc mogą postawić swój pojazd również poza miejscami wyznaczonymi znakami D-18.


Pytanie: Czy z niebieską kartą osoby niepełnosprawnej muszę płacić za postój w Strefie Płatnego Parkowania?

Odpowiedź: Niebieska karta osoby niepełnosprawnej zezwala na bezpłatny postój pojazdu wyłącznie na miejscu oznaczonym jako miejsce zastrzeżone dla osób niepełnosprawnych. Parkując pojazd na innym, ogólnodostępnym miejscu w Strefie Płatnego Parkowania należy wnieść opłatę za postój, również wówczas, gdy sąsiednie miejsce dla osoby niepełnosprawnej jest zajęte przez pojazd bez takiej karty. Opłatę należy również wnieść w przypadku pozostawienia pojazdu w Strefie Płatnego Parkowania poza miejscem wyznaczonym.


Pytanie: Czy oprócz niebieskiej karty parkingowej w Gdańsku funkcjonują inne karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych?

Odpowiedź: Na terenie miasta Gdańska osoba niepełnosprawna może posługiwać się kartą zerowej stawki opłaty „N+”. Wydawana jest ona przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni i ma kolor żółty. Karta taka nie upoważnia do wjazdu do Strefy Ograniczonej Dostępności ani do zajęcia miejsca dla osoby niepełnosprawnej. Nie upoważnia ona również do postoju poza miejscem wyznaczonym wewnątrz Strefy Płatnego Parkowania. Jest to dokument informujący o zwolnieniu od konieczności opłaty za postój w SPP w Gdańsku.


Pytanie: Jakie kryteria muszę spełnić, żeby otrzymać kartę zerowej stawki opłaty „N+”?

Odpowiedź: Aby otrzymać kartę „N+” należy złożyć (osobiście lub pocztą) specjalny wniosek. Dołączyć do niego należy orzeczenie wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. W orzeczeniu musi znajdować się informacja o znacznym stopniu niepełnosprawności z tytułu narządu ruchu lub schorzeń neurologicznych o kodzie R lub N, bądź obu. Orzeczenie takie zazwyczaj wskazuje, że jego posiadacz spełnia przesłanki, które umożliwiają wydanie karty parkingowej. Dodatkowo potrzebne będzie orzeczenie lub zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem, a także prawo jazdy, dowód rejestracyjny i tytuł prawny do pojazdu. UWAGA! Karta „N+” wydawana jest dla określonej osoby i wskazanego pojazdu.


Pytanie: Czy do uzyskania karty zerowej stawki opłaty „N+” wymagane jest posiadanie niebieskiej karty osoby niepełnosprawnej?

Odpowiedź: Nie. Karta  „N+” wydawana jest na podstawie orzeczenia Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności o znacznym stopniu niepełnosprawności z tytułu narządu ruchu lub schorzeń neurologicznych (kod niepełnosprawności R lub N bądź R i N). Należy również przedstawić orzeczenie lub zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem podpisane przez lekarza upoważnionego do badania kierowców i kandydatów na kierowców (nie mylić z lekarzami medycyny pracy upoważnionymi do badania kierowców zawodowych).


Pytanie: Czy za wydanie karty zerowej stawki opłaty „N+” pobierana jest opłata?

Odpowiedź: Nie. Karta „N+” wydawana jest bezpłatnie.


Pytanie: Czy karta zerowej stawki opłaty „N+” jest wydawana bezterminowo?

Odpowiedź: Nie. Kartę „N+” wydaje się na imię i nazwisko osoby uprawnionej, numer rejestracyjny i markę pojazdu, na okres 5 lat, nie dłużej jednak niż na okres ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i/lub orzeczenia/zaświadczenia o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów.


Pytanie: Posiadam żółtą kartę zerowej stawki opłaty „N+”, wydaną przez GZDiZ. Gdzie mogę zaparkować swój pojazd?

Odpowiedź: Z kartą „N+” osoba niepełnosprawna może zaparkować swój pojazd bezpłatnie zarówno na miejscach zarezerwowanych dla osób niepełnosprawnych w Strefie Płatnego Parkowania (pod warunkiem posiadania i wyłożenia niebieskiej karty parkingowej), jak i na pozostałych, ogólnodostępnych miejscach w SPP. Karta nie upoważnia jednak do wjazdu do Strefy Ograniczonej Dostępności na Głównym Mieście. Do wjazdu do SOD konieczne jest posiadanie Identyfikatora IGM lub karty parkingowej.


Pytanie: Czy z żółtą kartą zerowej stawki opłaty „N+” muszę płacić za postój w Strefie Płatnego Parkowania?

Odpowiedź: Karta „N+” zwalnia z konieczności wnoszenia opłat za postój w Strefie Płatnego Parkowania bez względu na to, na którym miejscu pojazd zostanie zaparkowany – na miejscu dla osoby niepełnosprawnej (pod warunkiem posiadania i wyłożenia niebieskiej karty parkingowej) lub na miejscu ogólnodostępnym.


Pytanie:  Jestem osobą niepełnosprawną i właścicielem pojazdu. Ze względu na stopień mojej niepełnosprawności nie mogę samodzielnie prowadzić pojazdu. Moim kierowcą jest inna osoba (np. członek rodziny, znajomy, sąsiad). Czy w takim przypadku mogę otrzymać kartę „N+”?

Odpowiedź: Nie. Warunkiem otrzymania karty zerowej stawki opłaty „N+” jest posiadanie aktualnego orzeczenia lub zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem.


Pytanie: Jestem osobą niepełnosprawną, posiadam zaświadczenie o niepełnosprawności, a także o możliwości kierowania pojazdem. Jestem współwłaścicielem pojazdu, a drugi współwłaściciel jest osobą pełnosprawną. Czy otrzymam kartę „N+”?

Odpowiedź: Tak. Jednak w przypadku, gdy pojazd jest użytkowany przez pełnosprawnego współwłaściciela pojazdu, nie może on posługiwać się kartą „N+” niepełnosprawnego współwłaściciela. W takim przypadku zobowiązany jest on do wniesienia opłaty za postój w strefie płatnego parkowania.


Pytanie: Jestem rodzicem dziecka niepełnosprawnego ruchowo. Dowożę dziecko na zajęcia rehabilitacyjne do przychodni, która znajduje się wewnątrz Strefy Płatnego Parkowania. Czy mogę uzyskać niebieską kartę parkingową bądź kartę N+?

Odpowiedź: Niebieska karta parkingowa jest przyznawana osobie niepełnosprawnej niezależnie od jej wieku. W przypadku gdy osoba niepełnosprawna jest niepełnoletnia, wówczas wniosek o jej wydanie składa jeden z rodziców lub opiekun prawny. Natomiast w takim przypadku rodzicom niepełnosprawnego dziecka nie przysługuje prawo do otrzymania karty „N+”.