Handel

Autor: Konrad Marciński

STOISKO HANDLOWE

Właściciele sklepów oferujących pamiątki, wyroby jubilerskie, owoce i warzywa, kwiaty, znicze mogą ubiegać się o stoisko handlowe przed lokalem. Oznacza to możliwość umieszczenia gablot i ekspozytorów w celu prezentacji sprzedawanego towaru i zaproszenia do sklepu.

Niezbędnym warunkiem jest:

  • posiadanie prawa do lokalu,
  • prowadzenie sklepu przez cały rok.

W celu uzyskania zgody zarządcy drogi należy:

  1. SPRAWDZIĆ WŁASNOŚĆ TERENU

W Wydziale Geodezji można uzyskać informację kto jest właścicielem terenu przed lokalem. Zasady zajęcia terenu określa jego zarządca/ właściciel. Należy uzyskać jego zgodę!

Jeżeli punkt handlowy będzie znajdował się na terenach zarządzanych przez Gminę Miasta Gdańska należy zapoznać się z obwiązującymi zasadami estetycznymi.

  1. ZAPLANOWAĆ STOISKO

Odpowiedni pomysł na aranżację pozwoli wykorzystać przestrzeń przed lokalem oraz pomoże zaplanować wyposażenie.

Przed zakupem wyposażenia obowiązkowo należy skonsultować się z inspektorami GZDiZ – pozwoli to uniknąć zbędnych wydatków.

  1. ZŁOŻYĆ WNIOSEK O UZGODNIENIE

Uzgodnienie to dokument określający wygląd punktu np. rodzaj wyposażenia oraz jego lokalizację tj. granice i powierzchnię zajmowanego terenu.

Kompletnie wypełniony wniosek o uzgodnienie punktu handlowego należy złożyć lub przesłać do GZDiZ

Do wniosku należy dołączyć mapę geodezyjną w skali 1:500 z naniesionymi granicami ogródka – (do nabycia w Wydziale Geodezji, Urząd Miejski w Gdańsku, ul. Lastadia 2) oraz zaświadczenie o nieposiadaniu zaległości w opłatach z tytułu zobowiązań wobec Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.

Wniosek należy złożyć odpowiednio wcześnie, aby po uzyskaniu uzgodnienia wystąpić o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego.

  1. ZŁOŻYĆ WNIOSEK O ZEZWOLENIE

Zezwolenie wydawane jest w formie decyzji administracyjnej lub umowy naliczające opłatę w oparciu o powierzchnię, termin ustawienia punktu i ustaloną stawkę opłat.

Po uzyskaniu uzgodnienia należy złożyć kompletnie wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

Wniosek zostanie rozpatrzony w ciągu 30 dni, dlatego należy złożyć go odpowiednio wcześnie (np. w celu rozpoczęcia działalności 1 kwietnia wniosek należy złożyć nie później niż 1 marca!)

  1. USTAWIĆ STOISKO ZGODNIE Z ZEZWOLENIEM I UZGODNIENIEM

Stoisko handlowe musi być ustawione zgodnie z uzyskanym zezwoleniem i uzgodnieniem. Zmiany wymagają zgody zarządcy. Przez cały okres działania punktu trzeba dbać o jego czystość, pielęgnację i konserwację.

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni informuje, że zezwolenie na punkty handlowe przeznaczone do sprzedaży owoców i warzyw (np. truskawek) będą przyznawane podmiotom, które najpierw uzyskają uzgodnienie sezonowego punktu handlowego sprzedaży owoców i warzyw. Następnie wymagane jest złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia punktu handlowego. Dopiero po uzyskaniu obu dokumentów możliwe jest rozpoczęcie działalności. 

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni informuje, że zaświadczenie o nieposiadaniu zaległości z tytułu zobowiązań wobec GZDiZ można uzyskać na dwa sposoby:

  • składając wniosek drogą mailową na adres mailowy gzdiz@gdansk.gda.pl z podaniem danych na które prowadzona jest działalność gospodarcza oraz dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 21 zł na konto bankowe nr  31 1240 1268 1111 0010 3877 3935;
  • składając wniosek w formie papierowej pocztą na adres GZDiZ lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta przy ulicy Partyzantów 36 wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 21 zł. Opłaty można dokonać w opłatomacie umieszczonym w budynku Biura

Rodzaj zajęcia

Stawka za 1 m2 dziennie

Ogródki gastronomiczne w okresie od dnia 01.05 do dnia 30.09 na obszarze Śródmieścia (Główne Miasto, północna część Wyspy Spichrzów, ulica Szafarnia)

1,80 zł

Pozostałe ogródki gastronomiczne

0,90 zł

Punkty handlowe i promocyjne na terenie Głównego Miasta

6,00 zł

Pozostałe stoiska handlowe

3,00 zł

Pojazdy gastronomiczne (rowery, riksze, wózki, foodtrucki)

10,00 zł

Stawki na podstawie uchwały nr LX/1536/23 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 marca 2023 roku.