Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) – Gdańsk

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gdańska 2030 został przyjęty uchwałą nr LV/1615/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 czerwca 2018 r. Plan został opracowany w ramach realizacji projektu unijnego CityMobilNet (program URBACT) we współpracy z mieszkańcami.

Link przekierowujący co strony projektu CityMobilNet
Link przekierowujący co strony projektu CityMobilNet

Opis Projektu

Projekt CityMobilNet był realizowany w latach 2016-2018 w ramach programu URBACT III, podjął tematykę transportu w mieście – jednego z największych wyzwań miast europejskich.

Komisja Europejska podkreśla znaczenie transportu miejskiego ze względu na jego kluczową rolę dla rozwoju miasta, wzrostu zatrudnienia i dobrobytu obywateli. Miasta potrzebują wydajnego systemu transportu do osiągnięcia wyznaczonych celów. Jednak rzeczywistość transportowa miast to rosnąca nieefektywność oraz problemy - chociażby emisja gazów cieplarnianych i spalin. Problem stanowi także nieustanny wzrost kosztów – szacuje się, że dla UE to kwota rzędu 80 mld euro rocznie).
W ramach projektu CityMobilNet podjęto walkę z problemami transportowymi a efektem końcowym są Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, w tym Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gdańska 2030.

Sieć w sposób kompleksowy zajęła się tematyką zrównoważonej mobilności miejskiej. Mocną stroną projektu było utworzenie lokalnych zespołów odpowiedzialnych za opracowanie planu oraz podejście partycypacyjne.

Dzięki wsparciu i wiedzy zapewnionej w ramach programu URBACT, zaadoptowano koncepcję planów zrównoważonej mobilności miejskiej do potrzeb miast partnerskich projektu. Każde miasto opracowało plan przystosowany do warunków lokalnych oraz specyficznych wyzwań transportowych. Ideą projektu była także wymiana doświadczeń oraz dzielenie się wiedzą ekspercką.

Partnerzy Projektu:

Na mapie Europy zaznaczono miasta biorące udział w projekcie CityMobilNet jako partnerzy
Partnerzy projektu CityMobilNet w Europie
Urbact

Realizacja i rezultaty projektu

 

Monitoring i ewaluacja Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gdańska 2030 (okres 2018-2022)

Jednym z etapów każdego Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) jest jego okresowy monitoring i ewaluacja. To dzięki nim wiemy, czy wdrożenie zapisów tej długoterminowej strategii dla zapewnienia dobrego dostępu do celów podróży i usług dla mieszkańców przebiega zgodnie z założeniami. Jest to również podstawa, aby przygotować się do aktualizacji Planu, gdyż zarówno zmiany w mobilności, jak i ogólnej sytuacji miast, cechują się, szczególnie w ostatnich latach, dużą dynamiką.

Przygotowano, zgodnie z zapisem, okresową ewaluację Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gdańska 2030 obejmującą okres od czerwca 2018 r. do końca 2022 r.

W ramach Planu Działania SUMP, we współpracy z gdańszczanami i lokalnymi interesariuszami, do realizacji wyznaczono 27 zadań (podzielonych na działania), które przypisano do 6 głównych celów:

 1. Poprawa warunków ruchu pieszego i rowerowego
 2. Wzrost bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu drogowego
 3. Poprawa dostępności do środków transportu, alternatywnych względem samochodu osobowego wykorzystywanego indywidualnie, dla wszystkich podróżujących na wszystkich obszarach miasta
 4. Wzrost udziału podróży transportem zbiorowym w podróżach ogółem
 5. Redukcja negatywnego oddziaływania transportu na ludzi, zdrowie i środowisko
 6. Wzrost jakości i dostępności przestrzeni publicznych dla wszystkich użytkowników i we wszystkich obszarach miasta

Większość zadań SUMP Gdańsk 2030, ze względu na zasięg terytorialny czy też złożoność, ma charakter długoterminowy, jednak ich poszczególne elementy są stopniowo realizowane.

Podobnie jak ma to miejsce w wielu dziedzinach życia, na realizację poszczególnych działań wpływ miała pandemia COVID-19, która okresowo, jednak w znaczącym stopniu miała wpływ na mobilność mieszkańców Gdańska, jak i osób spoza, które do naszego miasta dojeżdżają w różnych celach.

Główne wnioski płynące z ewaluacji:

 • W ramach SUMP zrealizowano ok. 33% zadań, 55% jest realizowanych długofalowo, 12% nie zostało jeszcze rozpoczętych.
 • Zadania o charakterze długofalowym – zawsze będziemy dążyć do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, jakości przestrzeni publicznej, warunków ruchu transportu zbiorowego, mobilności aktywnej.
 • Zrealizowano zapisane w SUMP miejskie dokumenty standaryzujące jakość przestrzeni publicznej i elementów infrastruktury transportowej.
 • Potrzebna jest współpraca z partnerami zewnętrznymi, m.in. uczelniami, lokalnymi przedsiębiorcami.
 • Potrzebna jest aktualizacja SUMP Gdańsk 2030 w związku z aktualizacją Strategii Rozwoju Miasta, przyjęciem SUMP dla OMGGS czy nowymi/zaktualizowanymi wytycznymi UE dot. transportu i mobilności.

SUMP jest w dalszym ciągu jednym z kluczowych dokumentów dla uzyskania finansowania UE przy projektach dot. zrównoważonej mobilności miejskiej.

SUMP Gdańsk 2030 będzie aktualizowany w związku z realizacją projektu STEP UP (Strengthening The Effectiveness of Policies for eUropean Pedestrians), w ramach programu Interreg Europe.

 

Więcej o SUMP