Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) – Gdańsk

DO POBRANIA:

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gdańska

 

citymobilnet_logo_rgb_bitmap_framed
logo_CMN
 

Projekt CityMobilNet, realizowany w latach 2016-2018 w ramach programu URBACT III, podjął tematykę transportu w mieście – jednego z największych wyzwań miast europejskich.

Komisja Europejska podkreśla znaczenie transportu miejskiego ze względu na jego kluczową rolę dla rozwoju miasta, wzrostu zatrudnienia i dobrobytu obywateli. Miasta potrzebują wydajnego systemu transportu do osiągnięcia wyznaczonych celów. Jednak rzeczywistość transportowa miast to rosnąca nieefektywność oraz problemy - chociażby emisja gazów cieplarnianych i spalin. Problem stanowi także nieustanny wzrost kosztów – szacuje się, że dla UE to kwota rzędu 80 mld euro rocznie).
W ramach projektu CityMobilNet podjęto walkę z problemami transportowymi a efektem końcowym są Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, w tym Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gdańska 2030.

Sieć w sposób kompleksowy zajęła się tematyką zrównoważonej mobilności miejskiej. Mocną stroną projektu było utworzenie lokalnych zespołów odpowiedzialnych za opracowanie planu oraz podejście partycypacyjne.

Dzięki wsparciu i wiedzy zapewnionej w ramach programu URBACT, zaadoptowano koncepcję planów zrównoważonej mobilności miejskiej do potrzeb miast partnerskich projektu. Każde miasto opracowało plan przystosowany do warunków lokalnych oraz specyficznych wyzwań transportowych. Ideą projektu była także wymiana doświadczeń oraz dzielenie się wiedzą ekspercką.

 

Partnerzy Projektu:

 

CMN_spod(1)

 


 

Zrównoważony Plan Mobilności Miejskiej SUMP

 

1.    Koncepcja SUMP

Istnieje powszechna zgoda co do potrzeby bardziej zrównoważonego i zintegrowanego planowania, jako sposobu radzenia sobie ze złożonością mobilności miejskiej.

Chęć rezygnowania z dotychczasowych statycznych metod oraz opracowywania strategii stymulujących przejście na bardziej ekologiczne i zrównoważone metody transportu oznacza, że lokalne władze zmieniają podejście do planowania mobilności miejskiej.

Plan zrównoważonego transportu miejskiego opiera się na wszystkich istniejących dokumentach (strategicznych, planistycznych etc.) obowiązujących w mieście
i rozszerza je w odpowiednim zakresie.

Pakiet Mobilności Miejskiej 2013 zawiera koncepcję Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP), który powstał na bazie wymiany informacji między interesariuszami i ekspertami w dziedzinie planowania z obszaru całej Unii Europejskiej. W koncepcji opisano najważniejsze cechy współczesnego i zrównoważonego planu mobilności miejskiej i transportu.

 

2.    Pakiet mobilności Miejskiej

Cele i zadania

Głównym celem planu SUMP jest polepszanie dostępności obszarów miejskich i zapewnianie wysokiej jakości, zrównoważonej mobilności oraz transportu do, przez i w obrębie obszaru miejskiego. W ramach planu rozpatrywane są potrzeby „funkcjonującego miasta” i jego zaplecza, a nie regionu administracyjnego.

Długofalowa wizja i jasny plan wdrożenia

SUMP zawiera nową lub odnosi się do istniejącej długofalowej strategii przyszłego rozwoju obszaru miejskiego, a w związku z tym także przyszłego rozwoju infrastruktury i usług w ramach transportu oraz mobilności. Zawiera ponadto krótkoterminowy plan wdrożenia strategii wraz z harmonogramem, jasnym podziałem obowiązków oraz informacjami na temat wymaganych zasobów i środków finansowych.

Ocena bieżącej i przyszłej wydajności

Plan powinien się opierać na drobiazgowej ocenie bieżącej i przyszłej wydajności systemu transportu miejskiego. W tym celu niezbędna jest analiza aktualnej sytuacji, ustalenie punktu odniesienia, względem którego mierzone będą przyszłe postępy, jak również określenie zadań i powiązanych celów zgodnych z koncepcją SMART, które umożliwią wdrażanie planu.

Wyważony i zintegrowany rozwój wszystkich środków transportu

Plan SUMP wspiera wyważony rozwój wszystkich stosownych środków transportu, jednocześnie zachęcając do przejścia na bardziej zrównoważone alternatywy. Plan zawiera zintegrowany zestaw technicznych, infrastrukturalnych, bazujących na polityce oraz „miękkich” środków usprawniających wydajność i opłacalność
w odniesieniu do deklarowanego celu oraz konkretnych zadań.

Typowe kwestie, jakich dotyczy plan: transport publiczny, ruch pieszy i rowerowy, polityka parkingowa, bezpieczeństwo, transport drogowy, zarządzanie mobilnością, ITS, planowanie przestrzenne itp.

Opracowanie i wdrożenie planu SUMP przebiega według zintegrowanego podejścia zakładającego wzmożoną współpracę, koordynację i konsultacje między różnymi poziomami administracji i stosownymi władzami. W tym celu niezbędne jest wdrożenie stosownych struktur i procedur.

Podejście oparte na uczestnictwie

Plan SUMP opiera się na przejrzystym, partycypacyjnym podejściu. Lokalna instytucja ds. planowania powinna angażować uczestników – mieszkańców, a także przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego i podmioty gospodarcze – w opracowywanie i wdrażanie planu od samego początku po sam koniec, aby zagwarantować wysoki poziom akceptacji i wsparcia.

Monitorowanie, ocenianie i sprawozdawczość

Wdrażanie planu SUMP powinno być dokładnie monitorowane. Należy w oparciu o wybrane wskaźniki regularnie oceniać postęp w kierunku osiągnięcia celu oraz realizację konkretnych zadań i założeń. Należy podjąć stosowne działania, aby na czas zapewnić dostęp do stosownych danych i statystyk. Podstawą oceny wdrożenia powinno być sprawozdanie z kontroli.

Zapewnianie jakości

Lokalna instytucja ds. planowania powinna dysponować odpowiednimi mechanizmami zapewniania jakości i sprawdzać zgodność planu z wymogami koncepcji SUMP.

 

3.    Działania UE związane z SUMP

Oprócz Europejskiej Platformy Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Komisja Europejska oferuje też wsparcie dla miast Europejskich chcących radzić sobie
z problemami mobilności miejskiej. Wsparcie to obejmuje:

Wspieranie wymiany i kształtowania potencjału w oparciu o zrównoważony rozwój miejski m.in. poprzez europejski program.

Podnoszenie jakości i dostępności danych oraz statystyk dotyczących funkcjonowania systemów transportu miejskiego oraz podejmowania decyzji na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i unijnym.

Wspieranie lokalnej współpracy w ramach wdrażania i testowania nowych podejść do mobilności miejskiej w warunkach rzeczywistych jako elementu inicjatywy CIVITAS.

Zapewnianie finansowego wsparcia dla projektów mobilności miejskiej za pośrednictwem Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych, programu Horyzont 2020, Instrumentu Łącząc Europę oraz innych instrumentów finansowych.

Komisja Europejska ściśle współpracuje z Państwami Członkowskimi, aby zagwarantować przystosowywanie koncepcji SUMP do specyficznych wymogów oraz istniejących sposobów planowania w każdym kraju, jak również w celu aktywnego promowania koncepcji na poziomie krajowym, tak aby docierała do setek miast na obszarze Europy.

Przygotowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) to skomplikowane przedsięwzięcie. Przy współpracy z Komisją opracowano wytyczne oferujące konkretne sugestie co do wdrażania koncepcji SUMP oraz przygotowywania strategii mobilności miejskiej opartej na jasnej wizji zrównoważonego rozwoju obszaru miejskiego.

Proces składa się z 11 głównych kroków:

Krok 1: Ustalenie potencjału sukcesu planu SUMP;

Krok 2: Określenie procesu rozwoju i zakresu planu;

Krok 3: Analiza sytuacji mobilnościowej i opracowanie scenariuszy;

Krok 4: Sformułowanie wspólnej wizji;

Krok 5: Ustalenie priorytetów i wymiernych celów;

Krok 6: Opracowanie skutecznych zestawów środków;

Krok 7: Uzgodnienie jasnych obowiązków i przydzielenie budżetów;

Krok 8: Wbudowanie w plan systemów monitorowania i oceniania;

Krok 9: Przyjęcie planu SUMP;

Krok10: Dopilnowanie odpowiedniego zarządzania i komunikacji (na etapie wdrażania planu);

Krok 11: Wyciągnięcie wniosków.

 


 

CYKL_SUMP

 

Załączniki: