Organizacja ruchu

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni realizuje zadania z zakresu zarządzania ruchem, które wynikają z decyzji Miejskiego Inżyniera Ruchu. W zakresie zadań GZDiZ w obszarze inżynierii ruchu jest również wydawanie identyfikatorów uprawniającego na wjazd na ulice ze znakami „zakaz ruchu”, sterowanie ruchem za pomocą sygnalizacji świetlnej czy opracowywanie tymczasowej organizacji ruchu podczas robót drogowych bądź imprez. GZDiZ wydaje również zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych.

Aby uzyskać identyfikator lub zezwolenie, należy zgłosić się z wypełnionym wnioskiem do Biura Obsługi Klienta Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni przy ul. Partyzantów 36. Do wniosku należy dołączyć wymagane w nim dokumenty, a także, o ile jest to konieczne wnieść opłatę administracyjną.

Aby uzgodnić projekt stałej lub tymczasowej organizacji ruchu drogowego należy złożyć opracowany projekt (w dwóch egzemplarzach) w Biurze Obsługi Klienta GZDiZ przy ul. Partyzantów 36.

 1. Projekt organizacji ruchu drogowego powinien zawierać plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy;
 2. plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 (w uzasadnionych przypadkach organ zarządzający ruchem może dopuścić skalę 1:2000 lub szkic bez skali) zawierający:
  1. lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu; dla projektów zmian stałej organizacji ruchu dopuszcza się zaznaczenie lokalizacji tylko znaków i urządzeń dla nowej organizacji ruchu,
  2. parametry geometrii drogi;
 3. program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi – w przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną;
 4. zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji – w przypadku projektu zawierającego znaki świetlne lub znaki o zmiennej treści oraz w przypadku projektu dotyczącego zmiennej organizacji ruchu lub zawierającego inne zmienne mające wpływ na ruch drogowy;
 5. opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze, a w przypadku organizacji ruchu związanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym – opis występujących zagrożeń lub utrudnień; przy robotach prowadzonych w dwóch lub więcej etapach opis powinien zawierać zakres planowanych robót dla każdego etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robót;
 6. przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu lub przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu – w przypadku projektu dotyczącego wykonywania robót na drodze;
 7. nazwisko i podpis projektanta.

Do projektu należy dołączyć również aktualne uzgodnienie i decyzję na lokalizację infrastruktury której projekt dotyczy.

Odbiór identyfikatorów i zezwoleń odbywa się w siedzibie Działu Inżynierii Ruchu GZDiZ przy ul. Wyspiańskiego 9A.

Sprawy związane z organizacją ruchu prowadzi Dział Inżynierii Ruchu Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni