Organizacja ruchu

Autor: Konrad Marciński

Opiniowanie i zatwierdzanie projektów organizacji ruchu

 

Procedura zatwierdzenia projektu organizacji ruchu krok po kroku:

1. Złóż dwa egzemplarze kompletnego projektu organizacji ruchu drogowego wraz z pismem przewodnim w jednym z poniższych miejsc:

a. U Zarządcy Drogi – Gdański Zarząd Dróg i Zieleni (preferowane),

b. U Zarządzającego Ruchem – Urząd Miejski w Gdańsku – Wydział  Gospodarki Komunalnej – Referat ds. Zarządzania Ruchem.

2. Projekt trafi:

  1. W przypadku docelowej organizacji ruchu – na Komisję ds. bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego,
  2. W przypadku czasowej organizacji ruchu – na Komisję ds. tymczasowych organizacji ruchu drogowego.

w celu omówienia dokumentacji i uzyskania niezbędnych opinii z Zarządcą Drogi, Policją, ale także z Zarządem Transportu Miejskiego i Strażą Miejską w Gdańsku.

Nie jest konieczne składanie projektu organizacji ruchu do Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku w celu uzyskania opinii. Opinia taka jest wydawana w ramach prac komisji.

 

3. W przypadku uwag do dokumentacji nastąpi kontakt pracownika merytorycznego z ramienia GZDiZ.

4. Informację, czy dokumentacja jest gotowa do odbioru, można uzyskać w Biurze Obsługi Klienta GZDiZ. Jednocześnie prosimy kontaktować się w sprawie tymczasowych organizacji ruchu drogowego nie wcześniej niż 21 dni od dnia złożenia wniosku.

5. Zatwierdzone projekty organizacji ruchu można odebrać osobiście w Biurze Obsługi Klienta GZDiZ. W przypadku nieodebrania dokumentacji, zostanie ona przesłana pocztą.

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni realizuje zadania z zakresu zarządzania ruchem, które wynikają z decyzji Zarządzającego Ruchem tj. Referatu ds. Zarządzania Ruchem Urzędu Miejskiego w Gdańsku, w granicach administracyjnych Miasta Gdańska (z wyłączeniem autostrad i dróg ekspresowych). GZDiZ jest również podmiotem zarządzającym drogami wewnętrznymi, stanowiącymi własność Gminy Miasta Gdańska, przekazanymi w trwały zarząd.

 

I. Procedura zatwierdzenia projektów organizacji ruchu

Dokumentację należy składać w dwóch egzemplarzach:

 • Pocztą na adres: Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk.
 • Bezpośrednio: Biuro Obsługi Klienta Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 36, czynne: pn., wt., czw., pt. od 7:00 do 15:00, śr. w godz. od 7:00 do 16:30, tel. 58 341 20 41; fax 58 52 44 609.
 • Bezpośrednio: Wydział Gospodarski Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku, ul. Kartuska 5, 80-103 Gdańsk.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, projekt organizacji ruchu drogowego powinien zawierać:

1. plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy;

2. plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 (w uzasadnionych przypadkach organ zarządzający ruchem może dopuścić skalę 1:2000 lub szkic bez skali) zawierający:

a. lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu; dla projektów zmian stałej organizacji ruchu dopuszcza się zaznaczenie lokalizacji tylko znaków i urządzeń dla nowej organizacji ruchu,

b. parametry geometrii drogi;

3. program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi – w przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną;

4. zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji – w przypadku projektu zawierającego znaki świetlne lub znaki o zmiennej treści oraz w przypadku projektu dotyczącego zmiennej organizacji ruchu lub zawierającego inne zmienne mające wpływ na ruch drogowy;

5. opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze, a w przypadku organizacji ruchu związanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym – opis występujących zagrożeń lub utrudnień; przy robotach prowadzonych w dwóch lub więcej etapach opis powinien zawierać zakres planowanych robót dla każdego etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robót;

6. przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu lub przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu – w przypadku projektu dotyczącego wykonywania robót na drodze;

7. nazwisko i podpis projektanta.

 

Dodatkowo do projektu należy dołączyć:

 

1. W przypadku stałej organizacji ruchu:

 • kopię uzgodnienia projektu budowlanego branży drogowej,
 • projekt organizacji ruchu w formie pliku w formacie .pdf (plik należy przesłać drogą elektroniczną na adres pracownika merytorycznego po uzyskaniu informacji o zatwierdzeniu projektu),

2. W przypadku tymczasowej organizacji ruchu:

Opłaty

Za zatwierdzenie projektu organizacji ruchu nie są pobierane opłaty, z wyjątkiem wydania duplikatu zatwierdzonego projektu - zgodnie z tabelą opłat w zakładce OPŁATY

Dodatkowe informacje

Pytania merytoryczne dotyczące projektów organizacji ruchu należy kierować na adres mailowy gzdiz-zi@gdansk.gda.pl lub telefonicznie, tel. 58 55 89 827.

Projekty organizacji ruchu należy składać wyłącznie w wersji papierowej. Informujemy, że dokumentacje złożone przez system ePuap lub e-mail nie są rozpatrywane i wnioskodawca zobowiązany będzie do dostarczenia projektów w wersji papierowej.

Projekty organizacji ruchu należy sporządzać w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

Projekty organizacji ruchu powinny być zgodne ze Szczegółowymi Standardami Dostępności dla Kształtowania Przestrzeni i Budynków w Mieście Gdańsku, stanowiącymi Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1746/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 9 listopada 2021 r. 

Jednostka wprowadzająca organizację ruchu zawiadamia organ zarządzający ruchem, zarząd drogi oraz właściwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu. Zawiadomienie o wprowadzeniu organizacji ruchu należy przesłać na adres:

 1. Referat ds. Zarządzania Ruchem, Wydział Gospodarki Komunalnej, Urząd Miejski w Gdańsku e-mail: wgk@gdansk.gda.pl
 2. Gdański Zarząd Dróg i Zieleni e-mail: gzdiz-zawiadomienia@gdansk.gda.pl
 3. Komenda Miejska Policji w Gdańsku e-mail: wrd.gdansk@gd.policja.gov.pl
 4. Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku e-mail: kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl
 5. Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku e-mail: ztm@gdansk.gda.pl (w przypadku adnotacji na projekcie o konieczności poinformowania ZTM – 10 dni przed wprowadzeniem zmiany w organizacji ruchu).

 

II. Awaryjna zmiana organizacji ruchu

Informujemy, że w nagłym przypadku awarii urządzenia w pasie drogowym lub w jego pobliżu, w wyniku której nastąpiło zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego lub możliwość wystąpienia szkód materialnych, właściwe służby mogą wprowadzić zmiany organizacji ruchu i niezwłocznie powiadamiają nw. jednostki:

 1. Zarząd Drogi - gzdiz-awarie@gdansk.gda.pl
 2. Zarządzającego Ruchem - wgk@gdansk.gda.pl
 3. Komenda Miejska Policji w Gdańsku - wrd.gdansk@gd.policja.gov.pl
 4. Zarząd Transportu Miejskiego – Centrala Ruchu - cr@gdansk.gda.pl

Zgłoszenie powinno być wypełnione na druku zgłoszenia awaryjnego zajęcia pasa drogowego oraz zawierać uproszczony projekt organizacji ruchu, składający się z:

 1. Opisu technicznego zawierającego charakterystykę drogi;
 2. Plan sytuacyjny (dopuszcza się szkic) z wdrożonym oznakowaniem tymczasowym lub powtarzalny schemat umieszczenia na drodze znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Dodatkowe informacje

Awaryjne zmiany w organizacji ruchu mogą być wprowadzane wyłącznie w przypadku określonym w obowiązujących przepisach. Zaplanowane prace remontowe nie mogą zostać uznane za awarie.

 

Przykładowe schematy czasowej organizacji ruchu dla robót szybko postępujących

 

Podstawa prawna

Akty prawne regulujące zatwierdzanie projektów organizacji ruchu:

 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470.).

 

Sprawy związane z organizacją ruchu prowadzi Dział Inżynierii Ruchu Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni