Zajęcie pasa drogowego - roboty drogowe

Autor: Konrad Marciński

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni wydaje zezwolenia na zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót drogowych takich jak: budowa lub wymiana sieci/przyłączy wodociągowych, gazowych, centralnego ogrzewania i energetycznych. Uzyskanie takiego zezwolenia wymagane jest również przy budowie lub przebudowie zjazdu z drogi publicznej oraz w celu wygrodzenia placu budowy.

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego wymagane jest przy umieszczaniu w pasie drogowym obiektów budowlanych, rusztowań i urządzeń infrastruktury technicznej, a także przy zlokalizowaniu parkingu lub zastrzeżonego miejsca postojowego tzw. „koperty”.

Do uzyskania zezwolenia konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku, w którym wskazuje się cel zajęcia pasa drogowego, lokalizację i powierzchnię zajętego pasa i planowany okres zajęcia pasa drogowego. Do wniosku należy dołączyć dokumentację techniczną wraz z uzgodnieniami – plany sytuacyjne, zatwierdzony projekt organizacji ruchu, plany orientacyjne.

Konieczne jest opracowanie i uzgodnienie projektu tymczasowej organizacji ruchu:

  • każdorazowo w przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym dróg publicznych i dróg wewnętrznych znajdujących się w trwałym zarządzie GZDiZ
  • w przypadku zajęcia na prawach wyłączności pasa drogowego dróg publicznych i dróg wewnętrznych znajdujących się w trwałym zarządzie GZDiZ, w przypadku, gdy zajęcie chodnika, drogi rowerowej lub jezdni (np. na skutek ustawienia rusztowania, kontenera lub innego elementu) powoduje zmiany w ruchu pieszym lub kołowym.

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu:

Przekazanie ulic do utrzymania Gdańskiemu Zarządowi Dróg i Zieleni

Wydanie identyfikatora uprawniającego do wjazdu za znak drogowy typu: B-5 (zakaz wjazdu samochodów ciężarowych) lub B-18 (zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad … t)

Przejęcie robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie drogi wykonanych przez inwestora na podstawie umowy zawartej w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych

Udostępnienie kanału technologicznego

Wydanie zgody na korzystanie z przystanków komunikacyjnych autobusowych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Miasta Gdańska

Zawiadomienie o wprowadzeniu organizacji ruchu

Zawiadomienie o wprowadzeniu organizacji ruchu w przypadku awarii