Odszkodowania

Autor: Konrad Marciński

Aby ubiegać się o odszkodowanie z tytułu szkody komunikacyjnej należy złożyć następujące dokumenty:

 • Wypełniony wniosek zgłoszenia szkody (formularz do pobrania)

Dokumenty wymagane do wniosku:

 1. Dokument potwierdzający dopuszczenie pojazdu do ruchu drogowego (np. kserokopia dowodu rejestracyjnego).
 2. Dokument potwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem w momencie zdarzenia (np. kserokopia prawa jazdy)
 3. Dane właściciela pojazdu (PESEL, adres do korespondencji).
 4. Materiały dowodowe potwierdzające okoliczności powstania szkody: dokumentacja fotograficzna miejsca zdarzenia z rozpoznawalnym otoczeniem, oryginały oświadczeń świadków zawierające opis przebiegu zdarzenia wraz z ich danymi kontaktowymi, względnie zaświadczenia innych służb (np. Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna)
 5. W przypadku współwłasności pojazdu, zgoda współwłaściciela na ewentualną wypłatę odszkodowania lub odpowiednio pisemna zgoda firmy leasingowej, banku w przypadku, gdy pojazd jest przedmiotem zabezpieczenia wierzytelności.
 6. Dokumenty stanowiące dowód zakresu poniesionej szkody i poniesionych kosztów naprawy uszkodzonego mienia, w tym oryginały faktur VAT lub rachunków za dokonane naprawy lub wymianę części samochodowych, wystawionych na właściciela pojazdu, zawierające wartość poszczególnych części oraz szczegółową specyfikację za dokonaną naprawę, względnie wyliczenie szkody w systemie Audatex lub Eurotax. Z przyczyn dowodowych zaleca się pozostawienie przedmiotu szkody w stanie jak po zaistnieniu zdarzenia. (WAŻNE! W przypadku przystąpienia do naprawy pojazdu przed zgłoszeniem roszczeń odszkodowawczych, zaleca się sporządzenie dokumentacji fotograficznej uszkodzonych elementów oraz zachowanie wymontowanych elementów (np. opona, felga) do czasu zakończenia procesu likwidacji szkody w celu ewentualnego okazania rzeczoznawcy gdyby zachodziła taka konieczność).
 7. Inne dokumenty, np. dokumentacja fotograficzna miejsca wystąpienia zdarzenia szkodowego oraz dokumentacji fotograficzna stanu technicznego stanu pojazdu sprzed wystąpienia zdarzenia

W przypadku zaistnienia przesłanek powodujących brak możliwości ustalenia okoliczności wystąpienia zdarzenia lub ustalenia rozmiaru szkody, wskazana lista może zostać rozszerzona. Wnoszący roszczenie zostanie o tym poinformowany pisemnie.

Wymagane załączniki stanowią podstawę do rozpatrzenia roszczeń. W przypadku zaistnienia przesłanek powodujących brak możliwości ustalenia okoliczności wystąpienia zdarzenia lub ustalenia rozmiaru szkody wskazana lista może zostać rozszerzona o czym wnoszący roszczenie zostanie poinformowany pisemnie. Zobowiązuje się do dostarczenia brakującej dokumentacji w ciągu 14 dni. Niedostarczenie dokumentacji we wskazanym terminie będzie skutkowało odmową uznania roszczeń. Powrót do czynności likwidacyjnych nastąpi po przedłożeniu kompletu dokumentacji. Gmina Miasta Gdańska nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą w wyniku przedłużenia czasu rozpatrzenia roszczeń z przyczyn leżących po stronie Poszkodowanego.

 

Aby ubiegać się o odszkodowanie z tytułu szkody osobowej należy złożyć następujące dokumenty:

 • Wypełniony wniosek zgłoszenia szkody (formularz do pobrania)

Dokumenty wymagane do wniosku:

 1. Kserokopia dokumentacji medycznej (dotyczącej zarówno leczenia w trybie stacjonarnym jak i ambulatoryjnym, wyniki wykonanych badań, RTG, USG, MRI, CT i in., skierowania na ewentualne zabiegi rehabilitacyjne, dokumentacja potwierdzająca rodzaj, ilość miejsce wykonanych zabiegów rehabilitacyjnych i in.)
 2. Dane Poszkodowanego (PESEL, adres do korespondencji).
 3. Materiały dowodowe potwierdzające okoliczności powstania szkody: oryginały oświadczeń świadków zdarzenia zawierające opis przebiegu zdarzenia, względnie zaświadczenia innych służb (np. Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna, Wyjazdowy Zespół Ratownictwa Medycznego).
 4. Jeżeli wraz ze szkodą osobową zgłoszenie obejmuje również szkodę na mieniu, to w przypadku przystąpienia do naprawy uszkodzonego mienia przed zgłoszeniem roszczeń odszkodowawczych, zaleca się sporządzenie dokumentacji fotograficznej uszkodzonego mienia. Dokumenty stanowiące dowód zakresu poniesionej szkody i poniesionych kosztów naprawy uszkodzonego mienia, w tym oryginały faktur VAT lub rachunków za dokonane naprawy lub wymianę elementów składowych, zawierające wartość poszczególnych części oraz szczegółową specyfikację za dokonaną naprawę, opinie serwisowe określające przyczynę i zakres uszkodzeń. (WAŻNE! Jeżeli wraz ze szkodą osobową zgłoszenie obejmuje również szkodę na mieniu, to w przypadku przystąpienia do naprawy uszkodzonego mienia przed zgłoszeniem roszczeń odszkodowawczych, zaleca się sporządzenie dokumentacji fotograficznej uszkodzonego mienia).
 5. Inne dokumenty, np. dokumentacja fotograficzna stanu technicznego miejsca zdarzenia, dokumentacja potwierdzająca pierwotny zakup uszkodzonego mienia, dokumentacja dotycząca kosztów leczenia (np. faktury, rachunki za zakup produktów leczniczych i wyrobów medycznych).

W przypadku zaistnienia przesłanek powodujących brak możliwości ustalenia okoliczności wystąpienia zdarzenia lub ustalenia rozmiaru szkody wskazana lista może zostać rozszerzona. Wnoszący roszczenie zostanie o tym poinformowany pisemnie.

Wymagane załączniki stanowią podstawę do rozpatrzenia roszczeń. W przypadku zaistnienia przesłanek powodujących brak możliwości ustalenia okoliczności wystąpienia zdarzenia lub ustalenia rozmiaru szkody wskazana lista może zostać rozszerzona o czym wnoszący roszczenie zostanie poinformowany pisemnie. Zobowiązuje się do dostarczenia brakującej dokumentacji w ciągu 14 dni. Niedostarczenie dokumentacji we wskazanym terminie będzie skutkowało odmową uznania roszczeń. Powrót do czynności likwidacyjnych nastąpi po przedłożeniu kompletu dokumentacji. Gmina Miasta Gdańska nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą w wyniku przedłużenia czasu rozpatrzenia roszczeń z przyczyn leżących po stronie Poszkodowanego.

Aby ubiegać się o odszkodowanie z tytułu szkody majątkowej należy złożyć następujące dokumenty:

 • Wypełniony wniosek zgłoszenia szkody (formularz do pobrania)

Dokumenty wymagane do wniosku:

 1. Dane właściciela uszkodzonego mienia (PESEL, adres do korespondencji).
 2. Kserokopia tytułu prawnego do uszkodzonego mienia.
 3. Materiały dowodowe potwierdzające okoliczności powstania szkody: oryginały oświadczeń świadków zawierające opis przebiegu zdarzenia, względnie zaświadczenia innych służb (np. Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna).
 4. W przypadku gdy przedmiot szkody stanowi współwłasność lub jest przedmiotem zabezpieczenia wierzytelności potrzebna jest zgoda współwłaściciela lub podmiotu na rzecz którego dokonane jest zabezpieczenie na ewentualną wypłatę odszkodowania potwierdzona kserokopią dowodu osobistego współwłaściciela lub odpowiednio pisemna zgoda banku.
 5. Inne dokumenty, np. dokumentacja fotograficzna stanu technicznego miejsca zdarzenia sporządzona na okoliczność zaistniałej szkody, opinie serwisowe potwierdzające zakres uszkodzeń oraz koszt przywrócenia do stanu sprzed szkody uszkodzonych urządzeń.

W przypadku zaistnienia przesłanek powodujących brak możliwości ustalenia okoliczności wystąpienia zdarzenia lub ustalenia rozmiaru szkody wskazana lista może zostać rozszerzona. Wnoszący roszczenie zostanie o tym poinformowany pisemnie.

Wymagane załączniki stanowią podstawę do rozpatrzenia roszczeń. W przypadku zaistnienia przesłanek powodujących brak możliwości ustalenia okoliczności wystąpienia zdarzenia lub ustalenia rozmiaru szkody wskazana lista może zostać rozszerzona o czym wnoszący roszczenie zostanie poinformowany pisemnie. Zobowiązuje się do dostarczenia brakującej dokumentacji w ciągu 14 dni. Niedostarczenie dokumentacji we wskazanym terminie będzie skutkowało odmową uznania roszczeń. Powrót do czynności likwidacyjnych nastąpi po przedłożeniu kompletu dokumentacji. Gmina Miasta Gdańska nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą w wyniku przedłużenia czasu rozpatrzenia roszczeń z przyczyn leżących po stronie Poszkodowanego.

Miejsce składania dokumentów:

 1. Pocztą na adres:
  Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk.
 2. Bezpośrednio:
  Biuro Obsługi Klienta Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 36, budynek A. Czynne: pn., wt., czw., pt. od 7:00 do 15:00, śr. w godz. od 7:00 do 16:30, tel. (58) 341 20 41; fax (58) 52 44 609.

Wszelkie informacje dotyczące zgłoszonej i zarejestrowanej w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni szkody udzielane są pod numerem telefonu: 510 757 010 lub e-mail: biuro@riskguard.pl

 

Formularze do pobrania:

 1. Formularz zgłoszenia roszczenia - szkoda komunikacyjna
 2. Formularz zgłoszenia roszczenia - szkoda osobowa
 3. Formularz zgłoszenia roszczenia - szkoda majątkowa