Oczyszczanie ulic

Na zdjęciu widoczna jest zamiatarka uliczna podczas oczyszczanie jezdni i chodnika
Mechaniczne oczyszczanie ulic realizowane jest zgodnie z tygodniowym harmonogramem
Karol Stańczak/GZDiZ
 
W zakresie działań oczyszczania miasta, a także utrzymania zimowego dróg oraz infrastruktury drogowej służącej do obsługi ruchu drogowego i komunikacji pieszej, będących w administracji Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni znajdują się:
  • planowanie, organizowanie i nadzorowanie działań w zakresie oczyszczania letniego i utrzymywania zimowego dróg publicznych,
  • usuwanie martwych zwierząt z obszaru dróg publicznych i wewnętrznych oraz terenów administrowanych przez Gminę Gdańsk,
  • usuwanie z nawierzchni dróg skutków zdarzeń drogowych (np. zanieczyszczeń występujących po kolizjach, namuleń po intensywnych opadach deszczu),
  • zabezpieczenie sanitarne ruchu turystycznego poprzez ustawianie przenośnych toalet bezodpływowych,
  • planowanie, organizowanie i nadzorowanie działań w zakresie oczyszczania i utrzymania zimowego infrastruktury znajdującej się w pasach drogowych służącej do obsługi ruchu drogowego i komunikacji pieszej oraz opróżniania koszy ulicznych.

UWAGA! Gdański Zarząd Dróg i Zieleni nie nadzoruje, ani nie koordynuje działań związanych z odbiorem odpadów komunalnych od mieszkańców oraz z lokali użytkowych.

Selektywnie zebrane liście oraz odrębnie zebrane inne zanieczyszczenia (np. pozimowy piasek), uprzątane przez właścicieli nieruchomości z chodników przyległych do drogi publicznej, będą odbierane przez zarząd tej drogi. Odpady, zgromadzone w workach, winny być wystawione w pasie drogowym w sposób nieutrudniający poruszania się pieszym i pojazdom. Potrzebę odbioru ww. worków zgłasza się do Gdańskiego Centrum Kontaktu za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@gdansk.gda.pl lub nr tel. 58 52 44 500.

Interwencje dotyczące przepełnionego kosza na śmieci, zanieczyszczonego chodnika, martwego zwierzęcia, martwego, rannego lub chorego ptaka lub nieodśnieżonej drogi będącej w utrzymaniu Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni można zgłaszać całodobowo przez siedem dni w tygodniu za pośrednictwem Gdańskiego Centrum Kontaktu pod numerem telefonu 58 52 44 500 lub mailowo pod adresem kontakt@gdansk.gda.pl

HARMONOGRAM OCZYSZCZANIA DRÓG: