Reklama

Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie/zlokalizowanie w pasie drogowym reklamy/szyldu

Wniosek o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy wyborczej

Za zajęcie pasa drogowego przez reklamę nalicza się opłatę stanowiącą iloczyn powierzchni reklamy, liczby dni zajęcia pasa drogowego oraz poniższej stawki opłat ustalonej zgodnie z § 4 Uchwały Rady Miasta Gdańska  Nr XXV/750/04 z dnia 24.06.2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcia pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Gdańska na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2020 r., poz. 1813 z późn. zm.):

Rodzaj zajęcia

Kategoria drogi

Krajowa

Wojewódzka

Powiatowa

Gminna


reklamy oświetlone (podświetlone lub doświetlone) światłem o stałej intensywności

3,10 zł

3,00 zł

2,90 zł

2,80 zł

słupy ogłoszeniowe

1,30 zł

1,25 zł

1,20 zł

1,15 zł

szyldy semaforowe wykonane z metaloplastyki, szyldy zabytkowe, zegary reklamowe, zabytkowe tablice reklamowe, zabytkowe słupy ogłoszeniowe, neony

0,30 zł

0,30 zł

0,20 zł

0,20 zł

pozostałe szyldy semaforowe

0,80 zł

0,80 zł

0,80 zł

0,80 zł

reklamy na obiektach służących potrzebom obsługi użytkowników ruchu drogowego dla podmiotów, które, w ramach umowy z miastem wybudowały własne obiekty i zajmują się ich utrzymaniem

0,06 zł

0,06 zł

0,03 zł

0,03 zł

reklamy na obiektach służących potrzebom obsługi użytkowników ruchu drogowego dla podmiotów, które, w ramach umowy z miastem dzierżawią grunt zabudowany tymi obiektami i zajmują się ich utrzymaniem

0,30 zł

0,28 zł

0,26 zł

0,24 zł

reklamy finansowane ze środków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, państwa lub przez organizacje pożytku publicznego w ramach i o treści odnoszącej się do charakteru prowadzonej przez nie działalności w zakresie pomocy społecznej, działalności charytatywnej, przeciwdziałania patologiom społecznym, ochrony i promocji zdrowia, oświaty, kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

0,12 zł

0,12 zł

0,06 zł

0,06 zł

reklamy służące promocji miasta

0,12 zł

0,12 zł

0,06 zł

0,06 zł

reklamy emitowane na ekranach, monitorach i wyświetlaczach (w tym reklamy w formie szyldów) oraz reklamy podświetlane lub doświetlane światłem o zmiennej intensywności

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

urządzenia służące podświetlaniu lub doświetlaniu reklam umieszczonych poza pasem drogowym

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

pozostałe reklamy

2,60 zł

2,50 zł

2,40 zł

2,30 zł

 

UWAGA!

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni informuje, że z dniem 1 sierpnia br. do odwołania wstrzymuje wydawanie zezwoleń na lokalizowanie w pasach drogowych, znajdujących się na terenie Miasta Gdańska, nowych wolnostojących tablic i urządzeń reklamowych.

Miasto Gdańsk podjęło starania mające na celu opracowanie „Analizy pasów drogowych pod kątem sytuowania wolnostojących nośników reklamowych w pasach drogowych dróg publicznych na obszarze Miasta Gdańska”. Jego celem jest wyznaczenie lokalizacji dla potencjalnych nośników reklamowych z uwzględnieniem ustaleń tzw. Uchwały Krajobrazowej Gdańska oraz zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego.