Reklama

Autor: Konrad Marciński

Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie istniejącej reklamy/zlokalizowanie nowej reklamy w pasie drogowym

Wniosek o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy wyborczej

Za zajęcie pasa drogowego przez reklamę nalicza się opłatę stanowiącą iloczyn powierzchni reklamy, liczby dni zajęcia pasa drogowego oraz poniższej stawki opłat ustalonej zgodnie z § 4 Uchwały Rady Miasta Gdańska Nr LV/1389/22 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 października 2022 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Gdańska na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (tekst jednolity: Dz. Urz. Woj. Pom. z 2022 r., poz. 1437):

Rodzaj zajęcia

Kategoria drogi

Krajowa

Wojewódzka

Powiatowa

Gminna


reklamy oświetlone (podświetlone lub doświetlone) światłem o stałej intensywności

3,10 zł

3,00 zł

2,90 zł

2,80 zł

słupy ogłoszeniowe

1,30 zł

1,25 zł

1,20 zł

1,15 zł

szyldy semaforowe wykonane z metaloplastyki, szyldy zabytkowe, zegary reklamowe, zabytkowe tablice reklamowe, zabytkowe słupy ogłoszeniowe, neony

0,30 zł

0,30 zł

0,20 zł

0,20 zł

pozostałe szyldy

0,80 zł

0,80 zł

0,80 zł

0,80 zł

reklamy na obiektach służących potrzebom obsługi użytkowników ruchu drogowego dla podmiotów, które, w ramach umowy z miastem wybudowały własne obiekty i zajmują się ich utrzymaniem

0,06 zł

0,06 zł

0,03 zł

0,03 zł

reklamy na obiektach służących potrzebom obsługi użytkowników ruchu drogowego dla podmiotów, które, w ramach umowy z miastem dzierżawią grunt zabudowany tymi obiektami i zajmują się ich utrzymaniem

0,30 zł

0,28 zł

0,26 zł

0,24 zł

reklamy finansowane ze środków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, państwa lub przez organizacje pożytku publicznego w ramach i o treści odnoszącej się do charakteru prowadzonej przez nie działalności w zakresie pomocy społecznej, działalności charytatywnej, przeciwdziałania patologiom społecznym, ochrony i promocji zdrowia, oświaty, kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

0,12 zł

0,12 zł

0,06 zł

0,06 zł

reklamy służące promocji miasta

0,12 zł

0,12 zł

0,06 zł

0,06 zł

reklamy emitowane na ekranach, monitorach i wyświetlaczach (w tym reklamy w formie szyldów) oraz reklamy podświetlane lub doświetlane światłem o zmiennej intensywności

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

urządzenia służące podświetlaniu lub doświetlaniu reklam umieszczonych poza pasem drogowym

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

reklamy na siatce budowlanej umieszczonej na rusztowaniu przed elewacją, na której prowadzone są zewnętrzne roboty budowlane lub konserwatorskie w okresie do 90 dni

3,10 zł

3,00 zł

2,90 zł

2,80 zł

reklamy na siatce budowlanej umieszczonej na rusztowaniu przed elewacją, ma której prowadzone są zewnętrzne roboty budowlane lub konserwatorskie w okresie od 91 dnia

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

pozostałe reklamy

2,60 zł

2,50 zł

2,40 zł

2,30 zł

 

UWAGA!

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni informuje, że umieszczenie nowych, wolnostojących nośników reklamowych trwale związanych z gruntem na nieruchomościach gruntowych stanowiących pasy drogowe dróg publicznych, będących w trwałym zarządzie Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni odbywa się wyłącznie w drodze postępowania przetargowego ogłaszanego przez zarządcę drogi.