Stacje ładowania pojazdów

Autor: Dorota Kołpak

Opis procedury dla realizacji zamierzenia w pasie drogowym - budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych

I. Przygotowanie lokalizacji (GZDiZ)

 1. Złożenie wniosku do GZDiZ w celu uzyskania opinii dotyczącej lokalizacji stacji ładowania pojazdów elektrycznych.
 2. Wydanie opinii dotyczącej lokalizacji stacji ładowania pojazdów elektrycznych proponowanych w pasach drogowych dróg publicznych i na drogach wewnętrznych zarządzanych przez GZDiZ (opiniowanie pod kątem zasadności lokalizacji stacji, możliwości jej utworzenia (przy uwzględnieniu wymogu minimum jednego miejsca parkingowego o wymiarach 3,6m na 5m) oraz minimalnej liczby stanowisk do ładowania pojazdów).

II. Postępowanie w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej (GZDiZ)

 1. Złożenie wniosku do GZDiZ o uzgodnienie dokumentacji projektowej na druku https://gzdiz.gda.pl/pobierz/934/wniosek-o-wydanie-uzgodnienia-dokumentacji-projektowej (zał. 1)
 2. Procedura wydania uzgodnienia dokumentacji projektowej znajduje się na stronie internetowej https://gzdiz.gda.pl/zalatw-sprawe/wydanie-uzgodnienia-dokumentacji-projektowej,a,3146

III. Wystąpienie do Wydziału Urbanistyki i Architektury UMG w Gdańsku w celu:

 1. Zgłoszenia budowy i robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. Procedura i dokumentu wymagane znajdują się na stronie:

https://bip.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-urbanistyki-i-architektury/procedury/zgloszenie-budowy-i-robot-budowlanych-nie-wymagajacych-pozwolenia-na-budowe,a,45092

lub

 1. Postępowanie w trybie art. 29a w związku z art.29 ust 1 pkt 8a i pkt 20 ustawy Prawo budowlane

IV. Zajęcie pasa drogowego (GZDiZ)

  1. Złożenie wniosku do GZDiZ o zawarcie umowy dzierżawy w celu prowadzenia robót budowlanych polegających na budowie stacji ładowania pojazdów elektrycznych z załącznikami wskazanymi w druku wniosku
  2. Złożenie wniosku o zawarcie umowy dzierżawy w celu umieszczenia urządzeń z załącznikami wskazanymi w druku wniosku
  3. Zawarcie umowy dzierżawy w celu prowadzenia robót budowlanych polegających na budowie stacji ładowania pojazdów elektrycznych - wzór umowy
  4. Zawarcie umowy dzierżawy w celu umieszczenia urządzeń - wzór umowy

Opłaty:

Aktualne stawki opłat za dzierżawę pasa drogowego ustalone są Zarządzeniem Dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni nr 12/2022 z 28 kwietnia 2022 r. 

Stawki czynszu za dzierżawę 1 m2 pasa drogowego dróg publicznych w celu prowadzenia robót budowlanych związanych z umieszczeniem stacji ładowania niestanowiących infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego

Element pasa drogowego

Stawka w zł za 1m² powierzchni gruntu, płatna w stosunku dziennym

Droga krajowa

Droga wojewódzka

Droga powiatowa

Droga gminna

Jezdnia

4,80 zł

2,40 zł

chodnik, ścieżka rowerowa, zatoka postojowa i parkingowa, ciąg pieszo-jezdny

3,60 zł

1,81 zł

pozostałe elementy

2,40 zł

1,20 zł

 

Stawki czynszu za dzierżawę pasa drogowego dróg publicznych, w celu umieszczenia stacji ładowania niestanowiące infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego: 

Przeznaczenie nieruchomości 

Stawka w zł za 1m² powierzchni gruntu, płatna w stosunku miesięcznym 

Droga krajowa 

Droga wojewódzka 

Droga powiatowa 

Droga gminna 

Stacje ładowania niestanowiące infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego

Punkt ładowania

19,84 zł

Przyłącza energetyczne zasilające punkt ładowania 

Pod jezdnią, zatoką autobusową, torowiskiem tramwajowym 

9,62 zł

Pod chodnikami, zatokami postojowymi i pozostałymi elementami pasa drogowego 

1,98 zł

0,98 zł 

Stanowisko postojowe 

5,41 zł 

4,32 zł 

2,52 zł 

1,81 zł