Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Zarząd Dróg i Zieleni z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 36;
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  –  e-mail: iod.gzdiz@gdansk.gda.pl, tel. 58 52 44 509;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ustawy z dn. 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (zm.), ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych o grobach i cmentarzach wojennych, ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego, uchwały Nr XVI/505/99 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 listopada 1999 r. w sprawie likwidacji Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku, będącego zakładem budżetowym i utworzenia jednostki budżetowej, innych przepisów szczególnych oraz statutu GZDiZ;
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną GZDiZ;
 6. posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 8. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem uchwałą Nr XXXII/900/09 Rady Miasta Gdańska z dn. 29 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia statutu Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku - jednostki budżetowej, zmienioną uchwałami: nr XVI/258/11 Rady Miasta Gdańska z dn. 25 sierpnia 2011r., nr XXV/511/12 Rady Miasta Gdańska z dn. 23 kwietnia 2012 r., nr XXIX/598/12 Rady Miasta Gdańska z dn. 30 sierpnia 2012 r., nr XXXIX/881/13 Rady Miasta Gdańska z dn. 25 czerwca 2013 r., nr IX/203/15 Rady Miasta Gdańska z dn. 30 kwietnia 2015 r.) jest obligatoryjne.

Ponadto w odniesieniu do monitoringu wizyjnego, zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Zarząd Dróg i Zieleni z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 36;
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: iod.gzdiz@gdansk.gda.pl; tel. 58 52 44 509;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przy zastosowaniu środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa osób i mienia na terenie obiektów administratora i pozostających w zarządzie administratora, a także w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze związanych ze zwiększeniem bezpieczeństwa i polepszeniem funkcjonowania ruchu drogowego na terenie Gdańska;
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust. 1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, uchwały Nr XVI/505/99 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 listopada 1999 r. w sprawie likwidacji Zarządu Dróg i Zieleni  w Gdańsku, będącego zakładem budżetowym i utworzenia jednostki budżetowej, innych przepisów szczególnych oraz statutu GZDiZ;
 5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 6. uzyskane w wyniku monitoringu nagrania przechowywane są przez okres nieprzekraczający 60 dni, po upływie którego podlegają zniszczeniu, z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 7. posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.