Winieta 1
Winieta 1
Odśnieżanie (Informator zimowy)

W sezonie 2018/2019, który potrwa do końca kwietnia 2019 roku, zimowym utrzymaniem będzie objętych ponad 950 km ulic w Gdańsku, a także 52 km ścieżek rowerowych.

W okresie występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych na drogach Podstawowego Układu Komunikacyjnego, czyli dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych, a także tych, na których prowadzona jest komunikacja autobusowa, czynności przeciwdziałające negatywnym skutkom zimy prowadzone są przez całą dobę. Z jezdni za pomocą pługów usuwana będzie pokrywa śnieżna, zostaną one również posypane środkami chemicznymi lub kruszywem. W tym celu przygotowano specjalny sprzęt: 40 pługoposypywarek, w tym 8 pojazdów wyposażonych w zraszacze solanką, a także 16 pługoposypywarek wyposażonych w pługi, 3 ładowarki hydrauliczne, 2 samochody interwencyjne (każdy z dwuosobową załogą) do usuwania punktowej śliskości oraz 2 wytwornice solanki o wydajności umożliwiające zmagazynowanie solanki o pojemności nie mniejszej niż 10 000 litrów. W przypadku bardzo trudnych warunków zimowych przewidziano wprowadzenie do akcji również pojazdu z pługiem wirnikowym. 

Drogi gminne oraz wewnętrzne, należące do uzupełniającego układu komunikacyjnego są również objęte zimowym utrzymaniem. Na potrzeby usuwania pokrywy śnieżnej i uszorstnienia nawierzchni jezdni w dyspozycji znajdują się 24 pługoposypywarki, 24 ciągniki rolnicze, 9 ładowarek hydraulicznych, 1 pług wirnikowy, 6 pługów klinowych oraz 5 mini-ładowarek do udrażniania stref postoju pojazdów.

Oprócz dróg w obu układach komunikacyjnych, tj. podstawowym i uzupełniającym Gdański Zarząd Dróg i Zieleni odpowiadać będzie za zimowe utrzymanie ścieżek rowerowych, przystanków tramwajowych i autobusowych, części chodników, wydzielonych ciągów pieszych i rekreacyjnych, ogólnodostępnych parkingów, płatnych miejsc postojowych, zastrzeżonych miejsc postojowych i kopert parkingowych. Odśnieżane będą również schody terenowe oraz kładki i tunele dla pieszych.

Z kolei odpowiedzialność za utrzymanie zimowe chodników, ciągów pieszych, schodów terenowych przylegających bezpośrednio do nieruchomości znajdujących się przy obiektach handlowych, prywatnych lub publicznych nieruchomościach spoczywa na zarządcy danej nieruchomości. Natomiast torowiska i zwrotnice tramwajowe znajdują się w utrzymaniu zimowym spółki Gdańskie Autobusy i Tramwaje.

W przypadku, gdy na drogach panować będą bardzo trudne warunki zimowe, zagrażające przerwaniu komunikacji na drogach prowadzących do miast ościennych oraz do osiedli mieszkaniowych położonych na wzgórzach morenowych, wówczas możliwe będzie wprowadzenie na niektórych ulicach ruchu jednokierunkowego.

Szczegóły działań łagodzenia negatywnych skutków zimy w sezonie 2018/2019 zawiera INFORMATOR ZIMOWY