Zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego

Autor: Konrad Marciński

Zezwolenie krok po kroku:

1. Wypełnij i podpisz odpowiedni wniosek.

2. Dołącz potwierdzenie dokonania opłaty.

3. Kompletny wniosek złóż mailowo gzdiz-gabaryty@gdansk.gda.pl lub w Biurze Obsługi Klienta GZDiZ.

4. Wydanie zezwolenia przez GZDiZ:

 • zezwolenie kat. I-II wystawimy w terminie do 3 dni roboczych,
 • zezwolenie kat. V wystawimy w terminie do 14 dni roboczych.

5. Zezwolenie odbierz osobiście w Dziale Inżynierii Ruchu (ul. Wyspiańskiego 9A, 80-434 Gdańsk) albo otrzymasz je pocztą.

Wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdu ponadnormatywnego odbywa się w oparciu o zapisy art. 64 Prawa o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.).

Pojazd nienormatywny jest to pojazd lub zespół pojazdów, którego naciski osi wraz z ładunkiem lub bez ładunku są większe od dopuszczalnych lub którego wymiary lub rzeczywista masa całkowita wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych.

Ruch pojazdu nienormatywnego jest dozwolony pod warunkiem uzyskania zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego odpowiedniej kategorii wydawanego, w drodze decyzji administracyjnej. Pracownicy Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni z upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańska wydają zezwolenia kategorii I, II oraz V.

Wnioskodawca powinien wystąpić o wydanie zezwolenia odpowiednio przed planowanym przejazdem, gdyż musi je posiadać podczas wykonywania transportu.

Wnioski i procedura wydawania zezwoleń

Odpowiedni wniosek wraz z potwierdzeniem wpłaty należy składać:

 • Pocztą elektroniczną na adres: gzdiz-gabaryty@gdansk.gda.pl
 • Pocztą na adres: Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk.
 • Bezpośrednio: Biuro Obsługi Klienta Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 36, czynne: pn., wt., czw., pt. od 7:00 do 15:00, śr. w godz. od 7:00 do 16:30, tel. 58 341 20 41; fax 58 52 44 609.

Wnioski o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego:

Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii I

Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii II

Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii V

Odbiór zezwolenia odbywa się osobiście w Dziale Inżynierii Ruchu (ul. Wyspiańskiego 9A, 80-434 Gdańsk) w godzinach pracy Zarządu, tj. 7:00-15:00 lub zostanie wysłane pocztą na adres wskazany we wniosku. Zezwolenia nie są wysyłane w formie skanów.

Opłaty

Za wydanie zezwolenia pobierane są opłaty, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2021r. (Dz.U. 2021r., poz. 315) w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego oraz Prawem o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.).

Numer rachunku bankowego GZDiZ dla wpłat za zezwolenia za przejazd pojazdów nienormatywnych:

Bank PeKaO S.A., nr konta: 98 1240 1268 1111 0010 3860 1427

Dodatkowe informacje

Pytania dotyczące wydawania zezwoleń należy kierować na adres mailowy gzdiz-gabaryty@gdansk.gda.pl lub telefonicznie, tel. 58 55 89 818, 58 55 89 819.

Podstawa prawna

Akty prawne regulujące zasady przejazdów pojazdów nienormatywnych:

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470.)
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (DZ. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)
 4. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. 2019 r. poz. 2140)
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.)
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz.U. 2021 poz. 212)
 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz.U. 2021 r. poz. 315)
 8. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 629)
 9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2141)