Uchwała Krajobrazowa Gdańska

Uchwała Krajobrazowa Gdańska obowiązuje od 2 kwietnia 2018 r. Jej celem jest wzmocnienie ochrony krajobrazu oraz ładu przestrzennego na obszarze miasta.

Dokument określa zasady i warunki sytuowania:

  • tablic i urządzeń reklamowych;
  • obiektów małej architektury;
  • ogrodzeń.

Miasto Gdańsk podzielono w Uchwale na 8 obszarów historyczno-funkcjonalnych, dla których obowiązują odrębne ustalenia szczegółowe. Dodatkową ochronę uzyskały obiekty i obszary wpisane do rejestru zabytków, a także obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków.

Co ważne, w Uchwale wskazano jedyne dopuszczalne nośniki reklamowe na terenie Gdańska, co oznacza, że Uchwała Krajobrazowa Gdańska stanowi wykładnię dla sytuowania nośników reklamowych w naszym mieście.

Właściciele tablic i urządzeń reklamowych na terenie Gdańska są zobowiązani do:

  • usunięcia lub dostosowania wszystkich nośników reklamowych istniejących w dniu 2 kwietnia 2018 r. w okresie 24 miesięcy, czyli do 2 kwietnia 2020 r.,
  • umieszczania po 2 kwietnia 2018 r. nośników reklamowych zgodnych z ustaleniami Uchwały Krajobrazowej Gdańska.

Strona internetowa Uchwały Krajobrazowej Gdańska - www.uchwalakrajobrazowagdanska.pl