Winieta 1
Winieta 1

Wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego

Nazwa procedury:

Wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego.

Wydawane w celu umożliwienia dojazdu do i ze wskazanego w zezwoleniu miejsca i uprawnia do ruchu po drodze wskazanej w zezwoleniu.

Parametry pojazdu nienormatywnego:

  1. O wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,
  2. O naciskach osi nieprzekraczających wielkości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t.

Drogi, po których mogą się poruszać:

Gminne, powiatowe, wojewódzkie wskazane w zezwoleniu

Wymagane dokumenty:

  1. Wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia kategorii I (formularz do pobrania),
  2. Dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia.

Opłata skarbowa:

Bez opłat.

Opłata administracyjna:

Opłatę za wydanie zezwolenia ustala się w kocie stanowiącej iloczyn liczby wypisów i odpowiedniej stawki opłaty za zezwolenie w tej kategorii.

Stawki opłat za zezwolenie:

  1. 50,00 PLN – dla zezwolenia wydanego na okres 1 miesiąca,
  2. 100,00 PLN – dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,
  3. 200,00 PLN – dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy.

Termin i sposób załatwienia:

Zezwolenie wydaje się, po uiszczeniu opłaty, w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o jego wydanie.

Miejsce składania dokumentów:

Pocztą na adres:
Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk.

Bezpośrednio:
Biuro Obsługi Klienta Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 36, czynne: pn., wt., czw., pt. od 7:00 do 15:00, śr. w godz. od 7:00 do 16:30, tel. 58 341 20 41; fax 58 52 44 609.

Miejsce odbioru zezwolenia:

Siedziba Działu Inżynierii Ruchu - ul. Wyspiańskiego 9A, 80-434 Gdańsk, tel. 58 55 89 817.

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk za pośrednictwem Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku, terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Podstawa prawna:

Termin rozpatrywania wniosków oraz ich wysokość wynika z ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 222, poz. 1321) oraz rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz. U. z 2012r., poz. 366).

Dodatkowe informacje:

Brak.

Formularze do pobrania:

  1. Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii I

Formularz w wersji papierowej dostępny jest również w Dziale Inżynierii Ruchu.