Winieta 1
Winieta 1

Wydanie uzgodnienia dokumentacji projektowej

Nazwa procedury:

Postępowanie w sprawie wydania uzgodnienia dokumentacji projektowej

Wymagane dokumenty:

Wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej, na druku stanowiącym załącznik do niniejszej procedury lub o treści tożsamej który powinien zawierać co najmniej:

 1. imię i nazwisko, adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o wydanie decyzji oraz uzgodnienie  wraz z określeniem numeru KRS, PESEL;
 2. lokalizację planowanej inwestycji.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. projekt budowlany, sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych w skali 1:500 przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zawierającej czytelną metrykę geodezyjną i poświadczonej przez projektanta za zgodność z oryginałem - 4 egz.,
  a) w przypadku obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, na mapie należy nanieść linie rozgraniczające drogi wg MPZP;
 2. projekt w wersji elektronicznej (format PDF) – 1 CD;
 3. oryginalne pełnomocnictwo lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, udzielone przez inwestora projektantowi (konkretnej osobie) do reprezentowania go w sprawach związanych z projektowaną siecią;
 4. dowód opłaty skarbowej w wysokości 17,00 złotych. za okazanie jednego pełnomocnictwa (art. 1, ust. 1, pkt 2 oraz art. 6, ust. 1, pkt 4 ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r., tekst jednolity: Dz. U. 2012, poz. 1282 z późn. zm.);
 5. projekt zieleni z inwentaryzacją i gospodarką drzewostanem – 2 egz.;
 6. inne (zależne od charakteru zamierzonej inwestycji, zarządca drogi może zażądać dodatkowych dokumentów).

Opłata skarbowa

Opłata skarbowa:

 1. od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17,00 złotych.

Sposób uiszczenia opłaty:

 1. gotówką w kasie w siedzibie Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni - ul. Partyzantów 36, budynek A. Kasa czynna pn., wt., czw., pt. w godz. od 7:00 do 15:00, śr. w godz. 7:00 do 16:30,
 2. przelewem na rachunek bankowy: Bank PeKaO S.A. nr konta: 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935.

Informacje dodatkowe:

 1. obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictw:
  1. udzielanych między małżonkami, wstępnym, zstępnym, rodzeństwu, jak również sytuacji,
  2. gdy pełnomocnictwa udziela podmiot zwolniony z opłaty skarbowej na mocy przepisów odrębnych (np. osoby legitymujące się zaświadczeniem o korzystaniu ze świadczeń opieki społecznej z powodu ubóstwa);
 2. obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej powstaje:
  1. w momencie złożenia wniosku o wydanie decyzji podlegającej opłacie, jak również
  2. z chwilą złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa;
 3. opłacie skarbowej podlega:
  1. wniosek o wydanie decyzji w konkretnej sprawie, toczącej się w jednym postępowaniu administracyjnym, jak również
  2. złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania inwestora w jednym postępowaniu administracyjnym;
 4. dowód uiszczenia opłaty skarbowej od wniosku o wydanie decyzji, jak również dowód uiszczenia opłaty skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa należy załączyć do składanego wniosku (uiszczone w dniu złożenie wniosku);
 5. opłacie skarbowej w niniejszym postępowaniu administracyjnym podlega jedynie złożenie pełnomocnictwa uprawniającego do działania w imieniu inwestora, związane bezpośrednio z tym postępowaniem (Gdański Zarząd Dróg i Zieleni). W związku z powyższym opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone wcześniej, załączone do wniosku, jako dowód umocowania do udzielania dalszych pełnomocnictw.

Termin i sposób załatwienia:

Do jednego miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy, od dnia wszczęcia postępowania, przy czym do terminu tego nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony (np. niekompletny wniosek) albo przyczyn niezależnych od organu.

Miejsce składania dokumentów:

 1. Pocztą na adres:
  Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk.
 2. Bezpośrednio:
  Biuro Obsługi Klienta Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 36, budynek A. Czynne: pn., wt., czw., pt. od 7:00 do 15:00, śr. w godz. od 7:00 do 16:30, tel. 58 341 20 41; fax 58 52 44 609.

Dział prowadzący sprawę:

Dział Uzgodnień - 80-432 Gdańsk, ul. Stanisława Wyspiańskiego 9a

Przyjmowanie klientów odbywa się w każdą środę w godz. 7:30 - 14:30, natomiast pozostałe dni są dniami wewnętrznymi. Powyższe terminy dotyczą również kontaktu telefonicznego.

Sprawy dotyczące uzgodnień z podziałem na rejony:

 • Osowa, Barniewice, Klukowo, Niedźwiednik, Wrzeszcz (stary przebieg ul. Słowackiego) - tel. 58 55 89 707, pok. 32
 • Jasień, Brętowo, Piecki-Migowo, Chełm z dzielnicą Gdańsk Południe, Morena - tel. 58 55 89 708, pok. 32
 • Oliwa, Przymorze, Żabianka, Zaspa - tel. 58 55 89 707, pok. 32
 • Wrzeszcz, Nowy Port, Brzeźno, Letnica - tel. 58 55 89 715, pok. 32A
 • Suchanino, Siedlce, Wzgórze Mickiewicza - tel. 58 55 89 714, pok. 32A
 • Stogi, Wyspa Sobieszewska, Przeróbka, Westerplatte, Olszynka - tel. 58 55 89 713, pok. 32A
 • Chełm z dzielnicą Gdańsk Południe, Orunia Górna, Ujeścisko- Łostowice - tel. 58 55 89 716, pok. 32A
 • Młode Miasto, Śródmieście - tel. 58 55 89 711, pok. 32B
 • Śródmieście, Dolne Miasto - tel 58 55 89 709, pok 32B
 • Trakt św. Wojciecha, Orunia, Aniołki, Olszynka - tel. 58 55 89 712, pok. 32B
 • Kokoszki, Matarnia - tel. 58 55 89 710, pok. 32B

Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do organu odwoławczego, tj. Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku. Odwołanie należy wnieść za pośrednictwem organu, który wydał decyzję tj. Dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie należy kierować na adres: Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 t.j.)
 3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124)
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1044 t.j.)

Rozpatrzenie sprawy zgodnie z ww. procedurą wymaga podania danych osobowych wnioskodawcy oraz pełnomocnika (jeśli występuje), w zakresie imienia, nazwiska, numeru ewidencyjnego PESEL, adresu zamieszkania (adresu do korespondencji), numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej, Gdańskiemu Zarządowi Dróg i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk, który będzie ich administratorem.

Informujemy Państwa, że podane dane osobowe są przetwarzane w celu wydania decyzji administracyjnej w przedmiocie lokalizacji lub przebudowy zjazdu z drogi publicznej oraz uzgodnienia projektu budowlanego zjazdu.

Informujemy, że mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich prostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie powoduje cofnięcia skutków ich dotychczasowego przetwarzania. Państwa dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 roku poz. 217 z późn. zm.).

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 20 pkt 8 oraz art. 29 ustawy o drogach publicznych oraz art. 55 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Formularze do pobrania:

Wniosek o wydanie uzgodnienia dokumentacji projektowej