Procedura udostępniania istniejącego kanału technologicznego w drodze decyzji administracyjnej

Autor: Mikołaj Wesołowski

Nazwa procedury:

Procedura udostępniania istniejącego kanału technologicznego

Wymagane dokumenty:

W celu uzyskania decyzji administracyjnej na udostępnienie kanału technologicznego należy:

 1. wystąpić z wnioskiem o wyjściowe dane techniczne dostępu do kanałów technologicznych (druk wniosku);
 2. wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji lokalizacyjnej przyłączy do kanału technologicznego oraz o uzgodnienie projektu technicznego ułożenia kabla w kanale wraz z przyłączami do kanału
  • projekt przyłączy winien zostać sporządzony na mapie do celów projektowych,
  • projekt techniczny winien zawierać opis (w opisie m.in. typ kabla, format tabliczek opisowych na kablu, nr kabla operatora, długość trasowa) i rysunki (oznaczenia, mapa poglądowa, schemat przebiegu trasowego z profilem zajętości, wprowadzenie/wyprowadzenie kabla z kanału technologicznego – widok, przebieg trasowy przyłączy do kanału);
 3. złożyć kompletny wniosek o wydanie decyzji administracyjnej na udostępnienie kanału technologicznego (druk wniosku);
 4. złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym (druk wniosku).

Wniosek o wydanie decyzji administracyjnej na udostępnienie kanału technologicznego powinien zawierać co najmniej:

 1. imię i nazwisko, adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o udostępnienie kanału technologicznego,
 2. oznaczenie lokalizacji kanału technologicznego,
 3. zakres udostępnienia kanału technologicznego (rodzaj rury/mikrorury, długość odcinka udostępnianego kanału technologicznego, oznaczenie studni kablowej początkowej i końcowej, planowane częściowe wykorzystanie kanału technologicznego),
 4. planowany okres udostępnienia kanału technologicznego.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, ze wskazaniem lokalizacji i zakresu kanału technologicznego, który ma być udostępniony, lub w skali 1:2000 w przypadku, gdy możliwe będzie jednoznaczne oznaczenie przebiegu kanału technologicznego,
 2. uzgodniony z zarządcą drogi projekt techniczny ułożenia kabla w kanale wraz z przyłączami do kanału;
 3. kopię decyzji lokalizacyjnej przyłączy do kanału technologicznego;
 4. oświadczenie, że udostępniony kanał technologiczny zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w decyzji, o której mowa w art. 39 ust. 7 ustawy o drogach publicznych;
 5. pełnomocnictwo inwestora, jeżeli wnioskodawca nie jest inwestorem, wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej.

Opłata administracyjna:

Wysokość opłaty rocznej za udostępnienie kanału określa rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie udostępniania kanału technologicznego przez zarządców dróg publicznych oraz wysokości stawek opłat za udostępnienie 1 mb kanału technologicznego (Dz.U. 2016 poz. 957)

Lp.

Rodzaj rury/mikrorury

Średnica wewnętrzna

Stawka opłaty rocznej

1.

Rura światłowodowa 32/2,9

26,2 mm

3,29 zł

2.

Rura światłowodowa 40

32,6 mm

4,10 zł

3.

Rura światłowodowa 50/3,8

42,4 mm

5,33 zł

4.

Rura osłonowa 110

103,6 mm

4,80 zł

5.

Rura osłonowa 125

115,4 mm

5,34 zł

6.

Rura osłonowa 140

129,2 mm

5,98 zł

7.

Rura osłonowa 160

147,6 mm

6,83 zł

8.

Mikrorura 7/3,5

3,5 mm

0,28 zł

9.

Mikrorura 10/6

6 mm

0,48 zł

10.

Mikrorura 12/8

8 mm

0,65 zł

11.

Mikrorura 12/10 (1/7 wiązki 7x12/10)

10 mm

0,81 zł

12.

Mikrorura 14/10

10 mm

0,81 zł

13.

Mikrorura 16/12

12 mm

0,97 zł

 

Opłatę za udostępnienie kanału technologicznego ustala się jako iloczyn liczby metrów bieżących udostępnionego kanału technologicznego i stawki opłaty za udostępnienie 1 mb kanału technologicznego, pobieranej za każdy rok jego udostępnienia, przy czym za udostępnienie kanału technologicznego na okres krótszy niż rok opłata obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni udostępnienia kanału technologicznego.

W przypadku udostępnienia kanału technologicznego, polegającego na udostępnieniu rury osłonowej o średnicy zewnętrznej 110-160 mm dopuszcza się częściowe udostępnienie takiej rury, pod warunkiem, że jej wypełnienie nie przekroczy 45% całkowitej powierzchni jej przekroju wewnętrznego, co stanowi maksymalne wypełnienie rury osłonowej.

Wysokość opłaty rocznej za udostępnienie kanału technologicznego, o którym mowa powyżej, oblicza się jako iloczyn stawki opłaty rocznej dla danego typu rury, wskaźnika zajętości powierzchni przekroju rury osłonowej oraz liczby mb udostępnianego kanału technologicznego.

Wskaźnik zajętości powierzchni przekroju rury osłonowej oblicza się jako iloraz powierzchni zajmowanego przekroju rury osłonowej oraz wewnętrznego przekroju udostępnianej rury osłonowej.

W przypadku osiągnięcia maksymalnego wypełnienia rury osłonowej wysokość opłaty rocznej oblicza się jako iloczyn stawki opłaty rocznej dla danego typu rury, liczby mb udostępnianego kanału technologicznego oraz stosunku wskaźnika zajętości powierzchni przekroju rury osłonowej do maksymalnego wypełnienia rury osłonowej.

Sposób uiszczenia opłaty:

 1. gotówką w kasie w siedzibie Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni - ul. Partyzantów 36, budynek A. Kasa czynna pn., wt., czw., pt. w godz. od 7:00 do 15:00, śr. w godz. 7:00 do 16:30,
 2. przelewem na rachunek bankowy: Bank PeKaO S.A. nr konta: 98 1240 1268 1111 0010 3860 1427. W tytule przelewu należy wskazać numer decyzji.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Udostępnienie kanału technologicznego następuje w formie decyzji administracyjnej w terminie do 1 miesiąca od daty złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami, w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie do 2 miesięcy.

Miejsce składania dokumentów:

 1. Pocztą na adres:
  Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk.
 2. Bezpośrednio:
  Biuro Obsługi Klienta Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 36, budynek A. Czynne: pn., wt., czw., pt. od 7:00 do 15:00, śr. w godz. od 7:00 do 16:30, tel. 58 341 20 41; fax 58 52 44 609.

Działy prowadzące sprawę:

 1. Odnośnie wniosku o wyjściowe dane techniczne dostępu do kanałów technologicznych - Dział Energetyczno-Teletechniczny - 80-432 Gdańsk, ul. Wyspiańskiego 9A.
 2. Odnośnie wydania decyzji lokalizacyjnej przyłączy do kanału teletechnicznego oraz uzgodnienia projektu technicznego ułożenia kabla w kanale wraz z przyłączami do kanału - Dział Uzgodnień - Gdańsk, ul. Wyspiańskiego 9A.
 3. Odnośnie wniosku o wydanie decyzji administracyjnej na udostępnienie kanału technologicznego oraz wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym - Dział Zajęć Pasa Drogowego - 80-205 Gdańsk, ul. Trubadurów 4.

Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie należy kierować na adres: Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2068 z późn.zm.)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.zm.)
 3. Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 2062 z późn.zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne (Dz. U. 2015 680)
 5. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie udostępniania kanału technologicznego przez zarządców dróg publicznych oraz wysokości stawek opłat za udostępnienie 1 mb kanału technologicznego (Dz.U. 2016 poz. 957).

Formularze do pobrania:

 1. Wniosek o wyjściowe dane techniczne dostępu do kanałów technologicznych
 2. Wniosek o wydanie decyzji administracyjnej na udostępnienie kanału technologicznego
 3. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym