Winieta 1
Winieta 1
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektu budowlanego, z wyjątkiem obiektów handlowo-usługowych

Nazwa procedury:

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektu budowlanego, z wyjątkiem obiektów handlowo-usługowych

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na umieszczenie obiektu budowlanego w pasie drogowym, który powinien zawierać, co najmniej:

 1. imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego wraz z określeniem numeru NIP, Regon, PESEL;
 2. cel zajęcia pasa drogowego;
 3. lokalizację i powierzchnię zajętego pasa drogowego;
 4. planowany okres zajęcia pasa drogowego.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1.000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,
 2. decyzję zezwalającą na lokalizację obiektu Działu Uzgodnień GZDiZ w Gdańsku,
 3. oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu budowlanego umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej (wg załącznika nr 1 do wniosku), jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332z późn. zm.) oraz dodatkowo kserokopię tego pozwolenia/zgłoszenia,
 4. w przypadku ustanowienia pełnomocnika – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa inwestora, udzielonego osobie fizycznej posiadającej zdolność do czynności prawnych, do załatwiania spraw formalno – prawnych w zakresie prowadzenia przed zarządcą drogi procedury związanej z zajęciem pasa drogowego oraz opłata skarbowa w wysokości 17 zł od dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika.
 5. Dodatkowe dokumenty i procedura wymagana w przypadku zajęcia pasa drogowego w celu umieszczenia w nim obiektu budowlanego związanego z koniecznością prowadzenia robót w pasie drogowym.

Opłata skarbowa:

Bez opłat.

Opłata administracyjna:

Opłata za zajęcie pasa drogowego, naliczana jest jako iloczyn liczby m2 powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego, liczby dni zajmowania pasa drogowego oraz następującej stawki opłat za zajęcie 1 mpasa drogowego:

Rodzaj zajęcia

Kategoria drogi

Krajowa

Wojewódzka

Powiatowa

Gminna

obiekty budowlane

 1,20 zł

 0,90 zł

 0,60 zł

 0,50 zł

schody do budynków, pochylnie
i podjazdy dla niepełnosprawnych, przedproża

 0,12 zł

 0,09 zł

 0,06 zł

 0,05 zł

 

Powyższe stawki obejmują pełny rok umieszczenia urządzenia w pasie drogowym i na obiekcie inżynierskim. Za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim przez okres krótszy niż rok, opłata obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia.

W przypadku umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury podziemnej, realizowanych w ramach inwestycji i remontów finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub państwa, stawki opłat o których mowa ulegają zmniejszeniu o 80%.

W przypadku drogi nieurządzonej (nieposiadającej wyodrębnianych poszczególnych elementów pasa drogowego) całość powierzchni takiej drogi, mieszcząca się w liniach regulacyjnych pasa drogowego, traktowana jest jako jezdnia, natomiast stawki opłat ulegają zmniejszeniu o 50%.

Sposób wpłaty:

 • gotówką w kasie Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni - ul. Partyzantów 36, budynek A, Kasa czynna pn., wt., czw., pt. w godz. od 7:00 do 15:00, śr. w godz. 7:00 do 16:30,
 • na rachunek bankowy:
  Bank PeKaO S.A. nr konta: 98 1240 1268 1111 0010 3860 1427.
  Uwaga! W tytule przelewu proszę podać numer decyzji!

Termin i sposób załatwienia:

Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej w terminie do 1 miesiąca od daty złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami, w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie do 2 miesięcy.

Miejsce składania dokumentów:

Pocztą na adres:
Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk.

Bezpośrednio:
Biuro Obsługi Klienta Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 36, czynne: pn., wt., czw., pt. od 7:00 do 15:00, śr. w godz. od 7:00 do 16:30, tel. 58 341 20 41; fax 58 52 44 609.

Dział prowadzący sprawę:

Dział Zajęć Pasa Drogowego - 80-205 Gdańsk, ul. Trubadurów 4

Kontakt do osób prowadzących sprawę:

 1. Rejon Wschodni, tel. 58 52 44 516, pok. 11
 2. Rejon Południowy, tel. 58 52 44 516, pok. 11
 3. Rejon Centralny Dolny, tel. 58 52 44 527, pok. 11
 4. Rejon Centralny Górny, tel. 58 52 44 519, pok. 4
 5. Rejon Północny, tel. 58 52 44 519, pok. 4
 6. Rejon Stare Miasto, tel. 58 52 44 527, pok. 11
 7. Główne Miasto, tel. 58 52 44 512, pok. 10

Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie należy kierować na adres: Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk.

Podstawa prawna:

 1. Art. 40 w zw. z art. 39 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.);
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1264);
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.);
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z późn. zm.);
 5. Opłata za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektu budowlanegonaliczana jest zgodnie z § 4 Uchwały Nr XXV/750/04 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Gdańska na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (tekst jednolity: Dz. Urz. Woj. z 2015 r., poz. 2559), zmienionej uchwałą Nr XII/312/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 czerwca 2015 r., zmienionej uchwałą Nr XXI/587/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 marca 2016 r.

Dodatkowe informacje:

 1. Wnioskodawca powinien złożyć wypełniony i podpisany przez upoważnioną osobę (osoby) wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów w terminie co najmniej 1 miesiąca przed planowanym zajęciem pasa drogowego.
 2. Zgodnie z art. 64 § 2 kodeksu postępowania administracyjnego, nieusunięcie w wymaganym zakresie braków w złożonym wniosku w wyznaczonym przez organ terminie w niniejszej sprawie spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.
 3. Złożenie wniosku nie uprawnia do zajęcia pasa drogowego, które może nastąpić jedynie po uprzednim odbiorze decyzji administracyjnej zezwalającej na zajęcie.
 4. Zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1 m2 lub powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego lub urządzenia mniejszej niż 1 m2 jest traktowane jak zajęcie 1 m2 pasa drogowego.
 5. Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi, z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi lub o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu - zarządca drogi wymiana w drodze decyzji administracyjnej kary pieniężne w wysokości dziesięciokrotnej należnej opłaty.
 6. W przypadku zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi lub niezgodnie z warunkami podanymi w tym zezwoleniu właściwy zarządca drogi orzeka, w drodze decyzji administracyjnej, o jego przywróceniu do stanu poprzedniego.

Formularze do pobrania:

 1. Wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim obiektu budowlanego

Formularz w wersji drukowanej dostępny również w Zajęć Pasa Drogowego.