Identyfikator zerowej stawki opłaty "N+"

Nazwa procedury:

Wydanie identyfikatora zerowej stawki opłaty „N+” upoważniającego do bezpłatnego parkowania na miejscach postojowych zlokalizowanych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania i w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania w Gdańsku.

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek,
  2. Kserokopia orzeczenia wydanego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności o znacznym stopniu niepełnosprawności z tytułu choroby narządu wzroku, upośledzenia narządu ruchu, chorób układu oddechowego i krążenia lub chorób neurologicznych (symbol niepełnosprawności 04-O lub/i 05-R lub/i 07-S lub/i 10-N) oraz o spełnianiu przesłanek umożliwiających wydanie Karty Parkingowej.

Do wglądu należy przedłożyć oryginał orzeczenia.

Identyfikator „N+” wydaje się na imię i nazwisko osoby uprawnionej na okres 3 lat, nie dłużej jednak niż na okres ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Jednemu uprawnionemu może być wydany tylko jeden identyfikator.

Opłata skarbowa:

Bez opłat.

Opłata administracyjna:

Bez opłat.

Termin i sposób załatwienia:

Rozpatrywanie wniosku: nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku lub usunięcia uchybień formalnych.

Miejsce składania dokumentów:

Biuro Obsługi Klienta, 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 36, budynek A. Czynne: pn., wt., czw., pt. w godz. 7:00 do 15:00, śr. w godz. 7:00 do 16:30.

Dział prowadzący sprawę:

Biuro Obsługi Klienta Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni - ul. Partyzantów 36, budynek A.

Kontakt telefoniczny z osobami prowadzącymi sprawę - tel. 58 52 44 637.

Tryb odwoławczy:

Nie przewiduje się trybu odwoławczego.

Podstawa prawna:

§ 6 Ust. 1 pkt. 6 i 7 Uchwały Rady Miasta Gdańska Nr XX/524/2020 z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania i śródmiejskiej strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Miasta Gdańska oraz ustalenia stawek i sposobu poboru opłat za postój pojazdów samochodowych w tych strefach (z późn. zmianami).

UWAGA!

W Strefie Płatnego Parkowania i Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania identyfikator „N+” zachowuje swoją ważność tylko i wyłącznie z Kartą Parkingową* osoby uprawnionej.

* Karta Parkingowa o której mowa w art. 8 ust. 1 Ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Dodatkowe informacje:

  1. Identyfikator dotyczy obszaru: Główne Miasto, Stare Miasto, Długie Ogrody, Młode Miasto, Wrzeszcz, Aniołki, Oliwa, Przymorze oraz Jelitkowo (w 2022 roku w okresie 27.06 – 02.09).
  2. Identyfikator upoważnia do zgodnego z przepisami o ruchu drogowym postoju pojazdu na wolnym płatnym miejscu parkingowym, lecz nie uprawnia do zastrzegania stałego miejsca postoju i nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku wolnych miejsc postojowych.
  3. Identyfikator należy umieścić za przednią szybą pojazdu na desce rozdzielczej w sposób eksponujący widoczne zabezpieczenia karty oraz umożliwiający odczytanie jej numerów i dat ważności przez kontrolera.

Formularze do pobrania:

Wniosek o wydanie identyfikatora "N+"