Decyzje na sprowadzenie zwłok/urny z prochami do kraju

Autor: Konrad Marciński

Nazwa procedury:

Uzyskanie decyzji na sprowadzenie do kraju zwłok/urny z prochami osób zmarłych za granicą, w celu pochowania ich na terenie Gdańska.

Wymagane dokumenty:

  1. Podanie osoby uprawnionej,
  2. Wniosek (formularz do pobrania),
  3. Akt zgonu lub inny dokument urzędowy stwierdzający zgon przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego,
  4. W przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w akcie zgonu lub w innym dokumencie urzędowym stwierdzającym zgon, do wniosku należy dołączyć dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej, przetłumaczone na na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Opłata skarbowa:

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa osobie fizycznej bądź prawnej (np. firma pogrzebowa) do reprezentowania oraz wykonania czynności związanych z repatriacją ciała bądź szczątek do Polski, wymagane jest wniesienie opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł, którą należy przelać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku - Wydział Finansowy - Bank PeKaO S.A.: 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935.

Opłata administracyjna:

Bez opłat.

Termin i sposób załatwienia:

Wniosek zostaje rozpatrzony niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od daty złożenia wniosku.

Miejsce składania wniosków:

Pocztą na adres:
Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk.

Bezpośrednio:
Sekretariat Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 36, budynek B, pok. 25. Czynne: pn. - pt. od 7:00 do 15:00, tel. 58 341 20 41; fax 58 52 44 609.

Biuro Obsługi Klienta Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 36, budynek A. Czynne: pn., wt., czw., pt. od 7:00 do 15:00, śr. w godz. od 7:00 do 16:30, tel. 58 341 20 41; fax 58 52 44 609.

Dział Pomników, Cmentarzy i Obiektów Rekreacyjnych, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk, budynek C, pok. 6.

Miejsce odbioru dokumentów:

Sekretariat Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 36, budynek B, pok. 25. Czynne: pn. - pt. od 7:00 do 15:00, tel. 58 341 20 41; fax 58 52 44 609.

Dział prowadzący sprawę:

Dział Pomników, Cmentarzy i Obiektów Rekreacyjnych, 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 36,

Kontakt z osobą prowadzącą sprawę: 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 36, budynek C, pok. 6, tel. 58 52 44 563, 58 52 44 565.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje prawo odwołania za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty jej doręcznia.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t. j. Dz.U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295 z późn. zm.);
  2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (t. j. Dz. U. z 2007 r. poz. 107 z późn. zm.

Dodatkowe informacje:

Brak.

Formularze do pobrania:

  1. Podanie o wydanie decyzji na sprowadzenie zwłok/urny z prochami osób zmarłych zagranicą w celu pochowania w Gdańsku
  2. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok/urn z prochami osób zmarłych zagranicą w celu pochowania w Gdańsku

Formularze w wersji papierowej dostępne są w Dziale Pomników, Cmentarzy i Obiektów Rekreacyjnych Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.