Zasady palenia ogniska w miejscach wyznaczonych na terenie Parku im. Ronalda Reagana w Gdańsku

Zasady palenia ognisk w miejscach wyznaczonych na terenie Parku im. Ronalda Reagana w Gdańsku:

  1. Dopuszcza się palenie ognisk wyłącznie w wyznaczonych i urządzonych do tego celu miejscach na terenie Parku im. Ronalda Reagana, po uzyskaniu pisemnej zgody Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni oraz powiadomieniu Straży Miejskiej oraz Straży Pożarnej.
  2. Zezwala się na organizację ognisk na terenie Parku wyłącznie dla grup liczących nie więcej niż 35 osób.
  3. Wniosek o zgodę na zorganizowanie ogniska, zawierający informacje o terminie planowanej imprezy, ilości uczestników wraz z podaniem osób odpowiedzialnych za jej przeprowadzenie, z numerem kontaktowym, należy złożyć do Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni na piśmie, w kancelarii lub przesłać e-mail na adres: gzdiz@gdansk.gda.pl  z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Wniosek można złożyć na odpowiednim druku lub umieszczając potrzebne informacje w treści maila.
  4. Dzieci i młodzież mogą korzystać z wyznaczonych miejsc na ognisko tylko w obecności pełnoletniego opiekuna.
  5. Wyznaczone miejsca na ogniska mogą być czasowo wyłączone z użytkowania ze względów bezpieczeństwa lub przeciwpożarowych.
  6. Osoby planujące ognisko zobowiązane są zabezpieczyć potrzebną do tego celu ilość drewna we własnym zakresie, ugasić skutecznie ognisko po zakończeniu imprezy, zasypując piaskiem lub zalewając wodą oraz pozostawić miejsce w należytym porządku, umieszczając odpady w koszach na śmieci. Resztki spożywcze należy zabrać ze sobą.
  7. Ze względu na położenie Parku im. Ronalda Reagana w strefie ochronnej ujęć wody pitnej nie dopuszcza się wjazdu na jego teren pojazdami spalinowymi np. w celu dowozu zaopatrzenia i drewna na ognisko.
  8. Drewno przewidziane do palenia ogniska nie może pochodzić z zadrzewień i elementów wyposażenia parku. Nie zastosowanie się do tego warunku podlega karze zgodnie z art. 144 § 3 Kodeksu wykroczeń.

Formularze do pobrania:

  1. Wniosek na zorganizowanie ogniska w miejscu wyznaczonym na terenie Parku im. Ronalda Reagana w Gdańsku
  2. Plan Parku im. Ronalda Reagana z lokalizacją placów ogniskowych i grillowych

Parkiem im. Ronalda Reagana administruje Gdański Zarząd Dróg i Zieleni,ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk, tel. 58 341 20 41.

Zgłoszenia  uszkodzeń, awarii i sytuacji wymagających interwencji służb miejskich przyjmuje całodobowo Gdańskie Centrum Kontaktu tel. 58 524 45 00.