Procedura udzielania ulg w spłacie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym

Autor: Konrad Marciński

Nazwa procedury:

Procedura udzielania ulg w spłacie niepodatkowych należności budżetowych.

Wymagane dokumenty:

Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej:

1. Wniosek (druki do pobrania nr 1-4),

2. Dokumenty przedstawiające aktualną sytuację finansową wnioskodawcy i wszystkich osób prowadzących wspólnie z nim gospodarstwo domowe:

  • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości osiągniętego dochodu za rok poprzedzający złożenie wniosku o ulgę (w przypadku przedsiębiorców za ostatnie 2 lata) / kopię rozliczenia rocznego PIT za ostatni rok (w przypadku przedsiębiorców za ostatnie 2 lata);
  • Zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia, nagród, honorariów, odcinki emerytury lub renty za 3 miesiące poprzedzające złożenie wniosku; zaświadczenie o pobieraniu zasiłków z tytułu pomocy społecznej lub bezrobocia oraz innych należności i otrzymywanych świadczeń;
  • Pisemne informacje o istniejących zobowiązaniach finansowych (kredyty, pożyczki i inne),

3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji. 

Przedsiębiorcy, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą:

1. Wniosek (druki do pobrania nr 1-4),

2. Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis jakie wnioskodawca otrzymał w roku bieżącym oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (druki do pobrania 5-6);

3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis stanowiący załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53 poz. 311 z późn, zm.) (druk do pobrania nr 7)

4. Dokumenty przedstawiające aktualną sytuację finansową wnioskodawcy, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą również wszystkich osób prowadzących wspólnie z wnioskodawcą gospodarstwo domowe:

  • Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o wysokości osiągniętego dochodu za ostatnie 2 lata poprzedzające złożenie wniosku o ulgę lub kopię rozliczeń rocznych PIT lub sprawozdania finansowe za ostatnie 2 lata poprzedzające złożenie wniosku, 
  • Dokumenty obrazujące dochody osiągane w roku bieżącym, np. sprawozdania finansowe za kolejne kwartały danego roku podatkowego sporządzane zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, księga przychodów i rozchodów, 
  • Pisemne informacje o istniejących zobowiązaniach finansowych (kredyty, pożyczki i inne).

5. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji.

Ponadto organ może wezwać wnioskodawcę do dostarczenia dodatkowych dokumentów, wynikających z indywidualnego charakteru sprawy.

Opłata skarbowa:

 1. Opłata skarbowa za wydanie decyzji w wysokości 10 zł,
 2. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa do załatwienia sprawy osobie trzeciej w imieniu wnioskodawcy w wysokości 17 zł,

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej można dokonać gotówką w kasach Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni oraz przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Gdańsku nr 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935. Dowód uiszczenia należnej opłaty należy załączyć do wniosku. 

Termin i sposób załatwienia:

Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ zawiadomi stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskaże nowe terminy załatwienia sprawy.

Organ po przeprowadzeniu postępowania wydaje decyzję o udzieleniu wnioskowanej ulgi lub odmowie jej udzielenia. 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Obsługi Klienta Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 36, czynne: pn., wt., czw., pt. od 7:00 do 15:00, śr. w godz. od 7:00 do 16:30, tel. 58 341 20 41; fax 58 52 44 609.

Dział prowadzący sprawę:

Dział Księgowy Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 36
Kontakt telefoniczny z osoba prowadząca sprawę: tel. 58 52 44 593

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r., poz. 1540 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej  (Dz. U. z 2021 r., poz.743 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735),
 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1376 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1546 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. z 2018 r., poz. 461 z późn. zm.).

Dodatkowe informacje:

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt. f ustawy o finansach publicznych do publicznej wiadomości zostanie podany wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.

Ulgi w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym (czynsz z tytułu umowy najmu, dzierżawy, kary umowne) przydzielane są na zasadach opisanych w Uchwale nr XLVIII/1430/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 22.02.2018 r. dostępnej pod adresem: https://baw.bip.gdansk.pl/UrzadMiejskiwGdansku/document/497716/Uchwa%C5%82a-XLVIII_1430_18 

Formularze do pobrania:

 1. Wniosek o ulgę w spłacie opłaty dodatkowej za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania
 2. Wniosek o ulgę w spłacie opłaty za zajęcie pasa drogowego
 3. Wniosek o ulgę w wykonaniu kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego
 4. Wniosek o ulgę w wykonaniu kary pieniężnej za umieszczenie tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego niezgodnych z Uchwałą Krajobrazową Gdańska
 5. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis
 6. Oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis
 7. Formularz informacyjny do uzyskania pomocy de minimis