Procedura udzielania ulg w spłacie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym

Nazwa procedury:

Procedura udzielania ulg w spłacie niepodatkowych należności budżetowych.

Wymagane dokumenty:

Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej:

 1. Wniosek (formularz do pobrania nr 1),
 2. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości osiągniętego dochodu za rok poprzedzający złożenie wniosku o ulgę,
 3. Zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia, nagród, honorariów, odcinki emerytury lub renty za 3 miesiące poprzedzające złożenie wniosku; zaświadczenie o pobieraniu zasiłków z tytułu pomocy społecznej lub bezrobocia oraz innych należności i otrzymywanych świadczeń,
 4. Pisemne informacje o istniejących zobowiązaniach finansowych (kredyty, pożyczki i inne),
 5. Wszelkie inne dokumenty potwierdzające sytuacje materialną (np. zaświadczenie lekarskie).

Przedsiębiorcy, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą:

 1. Wniosek (formularz do pobrania nr 1),
 2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis stanowiący załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53 poz. 311 z późn, zm.) (wzór załącznik nr 4),
 3. Informacja dotycząca sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy, w tym sprawozdania finansowe za okres 3 lat poprzedzających złożenie wniosku o ulgę oraz za kolejne kwartały danego roku podatkowego sporządzane zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. W przypadku przedsiębiorców nie sporządzających sprawozdań finansowych zaświadczenie z Urzędu  Skarbowego o wysokości osiągniętego dochodu za ostatnie 3 lata poprzedzające złożenie wniosku o ulgę,
 4. Informacja skąd wnioskodawca uzyska środki na spłatę zobowiązań rozłożonych na raty lub w odroczonym terminie płatności,
 5. Informację o innych okolicznościach faktycznych wpływających na sytuację finansową poparte dokumentami (np. umowy kredytowe, leasingowe, itp.),
 6. Oświadczenie o otrzymaniu / nie otrzymaniu pomocy de minimis (wzór załącznik nr 2 lub 3).

Ponadto organ może wezwać wnioskodawcę do dostarczenia dodatkowych dokumentów, wynikających z indywidualnego charakteru sprawy.

Opłata skarbowa:

 1. Opłata skarbowa za wydanie decyzji w wysokości 10 zł,
 2. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa do załatwienia sprawy osobie trzeciej w imieniu wnioskodawcy w wysokości 17 zł,

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej można dokonać gotówką w kasach Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni oraz przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Gdańsku nr 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935. Dowód uiszczenia należnej opłaty należy załączyć do wniosku. 

Termin i sposób załatwienia:

Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ zawiadomi stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskaże nowe terminy załatwienia sprawy.

Tryb odwoławczy:

Wierzyciel niepodatkowych należności budżetowych, po przeprowadzeniu postępowania wydaje decyzję o udzieleniu wnioskowanej ulgi lub o odmowie jej udzielenia w formie pisemnej.

Od decyzji stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Obsługi Klienta Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 36, czynne: pn., wt., czw., pt. od 7:00 do 15:00, śr. w godz. od 7:00 do 16:30, tel. 58 341 20 41; fax 58 52 44 609.

Dział prowadzący sprawę:

Dział Księgowy Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 36
Kontakt telefoniczny z osoba prowadząca sprawę: tel. 58 52 44 593

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.),
 • Ustawa   z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej  (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz.404 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267),
 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (teks jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29.03.2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (Dz. U. z 2007 r. Nr 53, poz. 354 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. z 2004 r. Nr 194, poz. 1983 z późn. zm.).

Dodatkowe informacje:

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt. f ustawy o finansach publicznych do publicznej wiadomości zostanie podany wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.

Formularze do pobrania:

 1. Wniosek
 2. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis
 3. Oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis
 4. Formularz informacyjny do uzyskania pomocy de minimis