ZA - Dział Zajęć Pasa Drogowego - roboty drogowe

Dział Zajęć Pasa Drogowego prowadzi postępowania administracyjne i wydaje decyzje na zajęcie pasa drogowego

Dane kontaktowe i tematy najważniejszych spraw do załatwienia:

Adres biura:

80-254 Gdańsk, ul. Trubadurów 4, pok. 4, 5, 7, 10 i 11

Godziny pracy:

poniedziałek - 7.15-14.30

wtorek - dzień wewnętrzny, klientów nie przyjmuje się

środa - 7.15-14.30

czwartek - 7.15-14.30

piątek - 7.15-14.30

Kierownik działu:

Rafał Jaworski, tel. 58 52 44 511, e-mail: rafal.jaworski@gdansk.gda.pl, pok. 7

Z-ca kierownika działu:

Żaneta Lemke, tel. 58 52 44 511, e-mail: zaneta.lemke@gdansk.gda.pl, pok. 4

Zajęcia pasa drogowego: Mapa rejonów
Koordynacja zajęć pasa drogowego: pok. nr 7 tel. 58 52 44 511      
I. Rejon Wschodni pok. nr 11 tel. 58 52 44 520
II. Rejon Południowy pok. nr 11 tel. 58 52 44 516
III. Rejon Centralny pok. nr 11 tel. 58 52 44 527
IV. Rejon Północny pok. nr 4 tel. 58 52 44 519
V. Rejon Zachodni pok. nr 5 tel. 58 52 44 515
Umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej:
I. Rejon Wschodni i Północny pok. nr 4 tel. 58 52 44 517; tel. 58 52 44 629
II. Rejon Południowy pok. nr 4 tel. 58 52 44 528;  tel. 58 52 44 629
III. Rejon Centralny, Rejon Zachodni pok. nr 9 tel. 58 52 44 555
 
Budowa lub przebudowa drogi wykonana przez inwestora na podstawie art. 16 Ustawy o drogach publicznych, w tym koordynacja zajęć pasa drogowego pok. nr 7 tel. 58 52 44 511
 
Wydawanie identyfikatorów typu "T", ochrona dróg pok. nr 5 tel. 58 52 44 514; e-mail: jacek.zabinski@gdansk.gda.pl
 
Wydawanie zgód dla przewoźników oraz operatorów na korzystanie z przystanków autobusowych i tramwajowych pok. nr 11 tel. 58 52 44 518

 

Prezentacja działu:

Główne zadania działu obejmują:

 1. Prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego dróg publicznych.
 2. Kontrola legalności zajęć pasa drogowego i naliczanie kar w przypadku braku wymaganych zezwoleń.
 3. Przygotowywanie umów dzierżawy lub użyczenia dotyczących pasa drogowego dróg zarządzanych przez GZDiZ odnośnie jego zajęcia, prowadzenia robót oraz wbudowywania urządzeń uzbrojenia podziemnego.
 4. Przygotowywanie i przekazywanie terenu pasa drogowego na roboty prowadzone w pasie drogowym oraz przejmowanie tego terenu po wykonaniu robót.
 5. Nadzór nad egzekwowaniem realizacji warunków określonych w decyzjach administracyjnych dotyczących wbudowania urządzeń i obiektów w pasie drogowym.
 6. Koordynacja robót prowadzonych w pasach drogowych oraz organizacja prac odbiorowych robót realizowanych przez GZDiZ i udział w komisjach odbiorowych robót prowadzonych przez inwestorów zewnętrznych.
 7. Przygotowywanie warunków do umów dotyczących zapewnienia ochrony dróg.
 8. Współpraca z zewnętrznymi podmiotami tj. urzędami administracji publicznej, podmiotami gospodarczymi, organizacjami społecznymi w zakresie przygotowania umów dotyczących zapewnienia ochrony drogi.
 9. Koordynacja zawieranych umów dotyczących zapewnienia ochrony dróg.
 10. Przygotowywanie warunków obsługi komunikacyjnej placów budów.
 11. Nadzór i egzekwowanie zapisów zawartych w umowach na ochronę drogi.

Procedury i wnioski

Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu:

 1. Prowadzenia robót
 2. Umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej
 3. Umieszczenia obiektu budowlanego
 4. Innym, w tym umieszczenie rusztowania, wygrodzenia placu budowy, worki i kontenery
 5. Zawarcia umowy użyczenia w celu prowadzenia robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie drogi

Przekazanie ulic do utrzymania Gdańskiemu Zarządowi Dróg i Zieleni

Wydanie identyfikatora typu "T" uprawniającego do wjazdu pod znak drogowy typu B-5 lub B-18

Przejęcie robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie drogi wykonanych przez inwestora na podstawie umowy zawartej w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych

Udostępnienie kanału technologicznego

Wydanie zgody na korzystanie z przystanków komunikacyjnych autobusowych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Miasta Gdańska