Winieta 1
Winieta 1
ZA - Dział Zajęć Pasa Drogowego
Dział Zajęć Pasa Drogowego prowadzi postępowania administracyjne i wydaje decyzje na zajęcie pasa drogowego

Adres biura:

80-254 Gdańsk, ul. Trubadurów 4, pok. 4, 5, 7, 10 i 11

Godziny pracy:

od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00

 

Godziny przyjmowania klientów:

4 dni w tygodniu:
poniedziałek od 7.15 do 14.30
wtorek – dzień wewnętrzny, klientów nie przyjmuje się
środa od 7.15 do 14.30 
czwartek od 7.15 do 14.30
piątek od 7.15 do 14.30

Dane kontaktowe i tematy najważniejszych spraw do załatwienia 

 

Zajęcia pasa drogowego:
Mapa rejonów
Koordynacja zajęć pasa drogowego pok. nr 7     tel. 58 52 44 511      
I Rejon Wschodni
pok. nr 11 tel. 58 52 44 516
II Rejon Południowy
pok. nr 11 tel. 58 52 44 516
III Rejon Centralny Dolny
pok. nr 11 tel. 58 52 44 527
IV Rejon Centralny Górny
pok. nr 4 tel. 58 52 44 519
V Rejon Północny
pok. nr 4 tel. 58 52 44 519
VI Rejon Stare Miasto
pok. nr 11

tel. 58 52 44 527

VII Rejon Główne Miasto
pok. nr 10 tel. 58 52 44 512
Prowadzenie robót drogowych pok. nr 7 tel. 58 52 44 511
Wydawanie identyfikatora typu "T" pok. nr 11 tel. 58 52 44 527

Ochrona dróg:

1) Rejon Wschodni, Południowy, Stare Miasto i Główne Miasto
2) Rejon Centralny Dolny, Centralny Górny, Północny
pok. nr 10
pok. nr 11
tel. 58 52 44 512
tel. 58 52 44 527
Usytuowanie "kopert" - miejsc zastrzeżonego postoju, parkingi, pojemniki na odpady pok. nr 10 tel. 58 52 44 512
Umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej pok. nr 4 tel. 58 52 44 528
Obsługa prawna zajęć pasa drogowego pok. nr 10 tel. 58 52 44 512
Przejmowanie dróg/ulic, placów zabaw, siłowni, terenów "zielonych" pok. nr 5 tel. 58 52 44 523

 

Dyżur telefoniczny Geodety

Czwartki, godz. 9:00 - 14:00

pok. nr 5 tel. 58 52 44 521    

 

Prezentacja działu

Główne zadania działu obejmują:

 1. Prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie zgody na zajęcie pasa drogowego dróg publicznych.
 2. Kontrola legalności zajęć pasa drogowego i naliczanie kar w przypadku braku wymaganych zezwoleń.
 3. Przygotowywanie umów dzierżawy lub użyczenia  dotyczących pasa drogowego dróg zarządzanych przez GZDiZ odnośnie jego zajęcia, prowadzenia robót oraz wbudowywania urządzeń uzbrojenia podziemnego.
 4. Przygotowywanie i przekazywanie terenu pasa drogowego na roboty prowadzone w pasie drogowym oraz przejmowanie tego terenu po wykonaniu robót.
 5. Nadzór nad egzekwowaniem realizacji warunków określonych w decyzjach administracyjnych dotyczących wbudowania urządzeń i obiektów w pasie drogowym.
 6. Nadzór nad przeprowadzaniem odbiorów i przejmowaniem w użytkowanie dróg publicznych i wewnętrznych.
 7. Koordynacja robót prowadzonych w pasach drogowych oraz organizacja prac odbiorowych robót realizowanych przez GZDiZ i udział w komisjach odbiorowych robót prowadzonych przez inwestorów zewnętrznych.
 8. Nadzór nad przeglądami gwarancyjnymi.
 9. Egzekwowanie ustaleń zawartych w protokołach odbiorów końcowych i przeglądów gwarancyjnych robót realizowanych przez GZDiZ i inwestorów zewnętrznych, w tym ustaleń dotyczących ochrony środowiska i zapobiegania jego niekorzystnym zmianom.
 10. Prowadzenie Komputerowej Ewidencji Technicznej i Majątkowej Ulic (KETiMU).
 11. Sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad.
 12. Przygotowywanie i prowadzenie regulacji stanów prawnych pasów drogowych ulic w Mieście.
 13. Uczestnictwo w postępowaniach geodezyjnych, w których GZDiZ jest stroną.
 14. Gospodarowanie nieruchomościami nabytymi pod pasy drogowe dróg publicznych w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości.
 15. Gospodarowanie nieruchomościami innymi niż wymienione w pkt 14 na potrzeby zarządzania drogami.
 16. Przygotowywanie, we współpracy z poszczególnymi działami z Pionu Zastępcy Dyrektora ds. Zarządzania, tekstów umów, porozumień i innych wewnętrznych aktów prawnych dotyczących budowy lub przebudowy dróg publicznych i dróg wewnętrznych znajdujących się w zarządzie GZDiZ.
 17. Przygotowywanie, we współpracy z poszczególnymi działami Pionu Zastępcy Dyrektora ds. Zarządzania, tekstów umów dotyczących zapewnienia ochrony dróg.
 18. Udział w negocjacjach z inwestorami inwestycji niedrogowych dotyczących budowy lub przebudowy dróg publicznych oraz umów dotyczących zapewnienia ochrony dróg.
 19. Współpraca z zewnętrznymi podmiotami tj. urzędami administracji publicznej, podmiotami gospodarczymi, organizacjami społecznymi w zakresie przygotowanie umów na budowę lub przebudowę dróg publicznych oraz umów dotyczących zapewnienia ochrony dróg.
 20. Koordynacja zawieranych umów na budowę lub przebudowę dróg publicznych oraz umów dotyczących zapewnienia ochrony dróg.

Procedury i wnioski

Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu:

 1. Prowadzenia robót
 2. Umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej
 3. Umieszczenia obiektu budowlanego
 4. Pod zastrzeżone miejsce postoju - „kopertę”
 5. Zlokalizowania parkingu
 6. Innym, w tym umieszczenie rusztowania, wygrodzenia placu budowy
 7. Zawarcia umowy użyczenia w celu prowadzenia robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie drogi

Przekazanie ulic do utrzymania Gdańskiemu Zarządowi Dróg i Zieleni

Wydanie identyfikatora typu "T" uprawniającego do wjazdu pod znak drogowy typu B-5 lub B-18

Przejęcie robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie drogiwykonanych przez inwestora na podstawie umowy zawartej w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych

Udostępnienie kanału technologicznego