ZA - Dział Zajęć Pasa Drogowego - roboty drogowe

Dział Zajęć Pasa Drogowego prowadzi postępowania administracyjne i wydaje decyzje na zajęcie pasa drogowego

Dane kontaktowe i tematy najważniejszych spraw do załatwienia:

Adres biura:

80-254 Gdańsk, ul. Trubadurów 4, pok. 4, 5, 7, 10 i 11

Godziny pracy:

poniedziałek - 7.15-14.30

wtorek - dzień wewnętrzny, klientów nie przyjmuje się

środa - 7.15-14.30

czwartek - 7.15-14.30

piątek - 7.15-14.30

Kierownik działu:

Rafał Jaworski, tel. 58 52 44 511, e-mail: rafal.jaworski@gdansk.gda.pl, pok. 7

Z-ca kierownika działu:

Żaneta Lemke, tel. 58 52 44 511, e-mail: zaneta.lemke@gdansk.gda.pl, pok. 4

Zajęcia pasa drogowego: Mapa rejonów
Koordynacja zajęć pasa drogowego: pok. nr 7 tel. 58 52 44 511      
I. Rejon Wschodni pok. nr 11 tel. 58 52 44 520
II. Rejon Południowy pok. nr 11 tel. 58 52 44 516
III. Rejon Centralny pok. nr 11 tel. 58 52 44 527
IV. Rejon Północny pok. nr 4 tel. 58 52 44 519
V. Rejon Zachodni pok. nr 5 tel. 58 52 44 515
Umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej:
I. Rejon Wschodni i Północny pok. nr 4 tel. 58 52 44 517; tel. 58 52 44 629
II. Rejon Południowy pok. nr 4 tel. 58 52 44 528;  tel. 58 52 44 629
III. Rejon Centralny, Rejon Zachodni pok. nr 9 tel. 58 52 44 555
 
Budowa lub przebudowa drogi wykonana przez inwestora na podstawie art. 16 Ustawy o drogach publicznych, w tym koordynacja zajęć pasa drogowego pok. nr 7 tel. 58 52 44 511
 
Wydawanie identyfikatorów typu "T", ochrona dróg pok. nr 5 tel. 58 52 44 514; e-mail: jacek.zabinski@gdansk.gda.pl
 
Wydawanie zgód dla przewoźników oraz operatorów na korzystanie z przystanków autobusowych i tramwajowych pok. nr 11 tel. 58 52 44 518

 

Prezentacja działu:

Główne zadania działu obejmują:

 1. Prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w celu prowadzenia robót, umieszczenia urządzeń uzbrojenia podziemnego oraz na czasowe zajęcie drogi na wyłączność.
 2. Przygotowywanie umów dzierżawy lub użyczenia dotyczących pasa drogowego dróg wewnętrznych zarządzanych przez GZDiZ w celu prowadzenia robót, umieszczenia urządzeń uzbrojenia podziemnego oraz na czasowe zajęcie drogi na wyłączność.
 3. Zawieranie umów użyczenia w celu przekazania pasa drogowego inwestorowi zewnętrznemu realizującemu roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie drogi.
 4. Udostępnianie na podstawie art. 39 ust. 7 Ustawy o drogach publicznych istniejącego kanału technologicznego.
 5. Kontrola legalności zajęć pasa drogowego w przypadku braku wymaganych zezwoleń na zajęcie pasa.
 6. Rozpatrywanie zgłoszeń o awariach liniowych urządzeń obcych oraz obiektów budowlanych składanych przez inwestorów zewnętrznych, w związku z koniecznością wykonania ich napraw.
 7. Przekazywanie i zwrotne przejmowanie terenu pasa drogowego od inwestorów zewnętrznych po wykonaniu robót, w tym awaryjnych.
 8. Koordynacja robót prowadzonych przez różnych inwestorów zewnętrznych oraz realizujących zadania gminy w pasach drogowych.
 9. Przygotowywanie warunków obsługi komunikacyjnej placów budów do zawieranych z inwestorami zewnętrznymi umów na ochronę techniczną dróg.
 10. Nadzór nad zawartymi umowami na ochronę techniczną dróg oraz przejęcia zwrotne dróg po wykonanych przez inwestorów naprawach
 11. Rozpatrywanie wniosków i wydawanie identyfikatorów typu "T" uprawniających inwestorów zewnętrznych realizujących inwestycje na terenie Gdańska do wjazdu pod znak drogowy B-5 i B-18.
 12. Wydanie zgód dla przewoźników oraz operatorów na korzystanie z przystanków komunikacyjnych autobusowych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Miasta Gdańska.
 13. Rozpatrywanie wniosków o odszkodowanie i przekazywanie ich właściwym inwestorom, które wydarzyły się na terenach objętych zezwoleniem na zajęcie pasa drogowego lub zawartą umową.
 14. Współpraca z zewnętrznymi podmiotami, tj. urzędami administracji publicznej, podmiotami gospodarczymi, organizacjami społecznymi w zakresie zadań realizowanych w Dziale Zajęć Pasa Drogowego.

Procedury i wnioski

Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu:

 1. Prowadzenia robót
 2. Umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej
 3. Umieszczenia obiektu budowlanego
 4. Innym, w tym umieszczenie rusztowania, wygrodzenia placu budowy, worki i kontenery
 5. Zawarcia umowy użyczenia w celu prowadzenia robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie drogi

Przekazanie ulic do utrzymania Gdańskiemu Zarządowi Dróg i Zieleni

Wydanie identyfikatora typu "T" uprawniającego do wjazdu pod znak drogowy typu B-5 lub B-18

Przejęcie robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie drogi wykonanych przez inwestora na podstawie umowy zawartej w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych

Udostępnienie kanału technologicznego

Wydanie zgody na korzystanie z przystanków komunikacyjnych autobusowych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Miasta Gdańska