PO - Dział Pomników, Cmentarzy i Obiektów Rekreacyjnych

Do zadań realizowanych przez Dział Pomników, Cmentarzy i Obiektów Rekreacyjnych należy m.in. zarządzanie cmentarzami komunalnymi, ich nadzór i bieżące utrzymanie, a także sprawowanie nadzoru nad placami zabaw i innymi obiektami rekreacyjnymi na terenach administrowanych przez GZDiZ. Dział prowadzi również nadzór i bieżącą konserwację gminnych pomników i obiektów pomnikowych.

 Dane kontaktowe i tematy najważniejszych spraw do załatwienia:

Adres biura: 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 36, budynek B - pok. 8, 9; budynek C - pok. 3, 6
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00-15.00
Kierownik działu: Małgorzata Kolesińska, tel. 58 52 44 617, e-mail: malgorzata.kolesinska@gdansk.gda.pl 
Z-ca kierownika działu: Mateusz Klęczar, tel. 58 55 89 566, e-mail: mateusz.kleczar@gdansk.gda.pl

Sprawy dotyczące cmentarzy komunalnych i wojennych:

 • zgody na pochówki na cmentarzach zamkniętych do bieżącego chowania,
 • zmiana dysponentów grobu,
 • sprowadzanie zwłok/urn z prochami zmarłych za granicą w celu pochowania w Gdańsku,
 • ewidencja pochowanych na cmentarzach wojennych,
  czystość i porządek na cmentarzach.

Budynek C, pok. 6

tel. 58 52 44 563
tel. 58 52 44 565

Drzewostan na cmentarzach komunalnych:

 

tel. 58 52 44 561

Pomniki i flagowanie miasta:

Budynek B, pok. 9

tel. 58 52 44 561

Place zabaw i inne obiekty rekreacyjne w administracji GZDiZ:

Budynek C, pok. 3

tel. 58 55 89 566

Prezentacja działu:

Do głównych zadań działu należy:

 • Bezpośredni nadzór nad realizacją oraz rozliczanie zadań zlecanych kontrahentom zewnętrznym dla pomników, cmentarzy i obiektów rekreacyjnych.
 • Wykonywanie zadań związanych z zarządzaniem cmentarzami komunalnymi, nadzorem i bieżącym utrzymaniem, w tym w szczególności:
  • bieżący nadzór nad eksploatacją cmentarzy komunalnych,
  • nadzór nad stanem technicznym urządzeń cmentarnych oraz kontrola prawidłowości wykonania prac związanych z budową grobów i nagrobków,
  • nadzór nad stanem grobów i obiektów (pomników) na cmentarzach wojennych pozostających w gestii GZDiZ,
  • nadzorowanie i prowadzenie działań związanych z administrowaniem, utrzymaniem, ochroną, konserwacją infrastruktury cmentarnej i remontami na terenie cmentarzy komunalnych,
  • określanie potrzeb i sporządzaniem planów odnośnie poprawy stanu technicznego infrastruktury cmentarnej i funkcjonowania administracji cmentarzami, a także w zakresie tworzenia elektronicznej ewidencji cmentarzy,
  • analiza potrzeb w zakresie rozwoju cmentarnictwa,
  • przygotowanie decyzji zezwalających na sprowadzenie zwłok/urny z prochami osób zmarłych zagranicą w celu pochowania w Gdańsku,
  • wykonywanie zadań związanych z nadzorem i bieżącym utrzymaniem drzewostanu na terenie cmentarzy komunalnych oraz cmentarzy wojennych,
  • monitorowanie stanu drzew na cmentarzach,
  • podejmowanie działań mających na celu wprowadzanie zadrzewień, ze szczególnym uwzględnieniem odtworzenia historycznych nasadzeń drzew w obrębie cmentarzy,
  • rozpatrywanie zgłoszeń o szkodach na cmentarzach komunalnych i wojennych,
  • współudział w komisjach dotyczących odbioru i przeglądów gwarancyjnych drzewostanu na cmentarzach.
 • Zabezpieczanie wystroju Miasta (flagowanie) z okazji świąt państwowych, uroczystości rocznicowych i innych objętych harmonogramem ustalanym przez Prezydenta Miasta Gdańska.
 • Nadzór nad utrzymaniem i bieżącą konserwacją gminnych pomników i obiektów pomnikowych będących w utrzymaniu GZDiZ, a także na uroczystościami odbywającymi się przy ww. obiektach.
 • Sprawowanie nadzoru nad placami zabaw oraz innymi obiektami rekreacyjnymi na terenach w administracji GZDiZ oraz wg wskazań Prezydenta Miasta.
 • Rozpatrywanie szkód na terenach placów zabaw oraz innych obiektów rekreacyjnych na terenach w administracji GZDiZ.
 • Współdziałanie z innymi organami oraz podmiotami zewnętrznymi w celu przeciwdziałania degradacji terenów wokół pomników i placów zabaw.
 • Inicjowanie działań mających na celu poprawę jakości terenów cmentarzy, otoczenia pomników, placów zabaw.
 • Opiniowanie projektów i sporządzanie wytycznych dla terenów cmentarzy i obiektów rekreacyjnych.

Uwaga: Bezpośrednią obsługą cmentarzy komunalnych aktualnie zajmuje się Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "Zieleń" Sp. z o.o., 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 76.

 

Uwagi dotyczące cmentarzy komunalnych w Gdańsku oraz usług cmentarnych realizowanych na cmentarzach komunalnych w Gdańsku można zgłaszać pod nr tel. 58 52 44 563, 58 52 44 565 od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00.

 

Informacje dotyczące wszystkich cmentarzy w Gdańsku uzyskać można na stronie www.cmentarze-gdanskie.pl. Na stronie znajduje się również wyszukiwarka miejsca pochówku osoby zmarłej.

Opis procedur:

Wnioski do pobrania: