Winieta 1
Winieta 1
PZ - Dział Zieleni

DZIAŁ SPRAWUJE NADZÓR NAD UTRZYMANIEM I BIEŻĄCĄ KONSERWACJĄ CMENTARZY KOMUNALNYCH, TERENÓW ZIELENI (LASÓW KOMUNALNYCH, PARKÓW, ZIELEŃCÓW), ZIELENI W PASACH DROGOWYCH, ZADRZEWIEŃ MIEJSKICH.


 

Adres biura:

80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 36, parter budynku B
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 7.00–15.00
e-mail uz@gzdiz.gda.pl

Dane kontaktowe i tematy najważniejszych sprawy do załatwienia:

 

Kierownik Działu - Janusz Witkowicz

Budynek B, pok. 8

tel. 58 52 44 561

Z-ca Kierownika - Joanna Kowalewska

Budynek B, pok. 8

tel. 58 52 44 568

 

Sprawy dotyczące terenów zieleni (parków, zieleńców, zieleni w pasach drogowych).

Wnioski o przycięcie trawy lub krzewów.

Budynek B, pok.  4 i 7

Mapa-rejony
kliknij, aby powiększyć

tel. 58 52 44 564
tel. 58 52 44 565
tel. 58 52 44 567

tel. 58 52 44 569

Sprawy dotyczące drzewostanu w parkach, zieleńcach, cmentarzach komunalnych i wojennych oraz w pasach drogowych.

Wnioski o przycięcie lub usunięcie drzew.

Budynek B, pok. 1

tel. 58 52 44 566

Sprawy dotyczące lasów komunalnych.

Budynek B, pok. 1

tel. 58 52 44 566

Sprawy dotyczące cmentarzy komunalnych i wojennych:

 • zgody na pochówki na cmentarzach zamkniętych do bieżącego chowania,
 • zmiana dysponentów grobu,
 • sprowadzanie zwłok/urn z prochami zmarłych za granicą w celu pochowania w Gdańsku,
 • ewidencja pochowanych na cmentarzach wojennych,
  czystość i porządek na cmentarzach.

Budynek B, pok. 3

tel. 58 52 44 563
tel. 58 52 44 565

Flagowanie miasta

Budynek B, pok. 4

tel. 58 52 44 569

Place zabaw i inne obiekty rekreacyjne w administracji GZDiZ

Budynek B, pok. 7

tel. 58 52 44 564

Uwaga: Bezpośrednią obsługą cmentarzy komunalnych aktualnie zajmuje się Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "Zieleń" Sp. z o.o., 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 76.

Uwagi dotyczące cmentarzy komunalnych w Gdańsku oraz usług cmentarnych realizowanych na cmentarzach komunalnych w Gdańsku można zgłaszać w Dziale Utrzymania Zieleni GZDiZ, pod nr tel. 58 52 44 563, 58 52 44 565 od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00.

Informacje dotyczące wszystkich cmentarzy w Gdańsku uzyskać można na stronie www.cmentarze.gda.pl.

Prezentacja działu

Dział wykonuje zadania związane z zarządzaniem cmentarzami komunalnymi oraz terenami zieleni miejskiej - lasami komunalnymi, parkami, zieleńcami i zielenią w pasach drogowych, a także zadrzewieniami miejskimi. W zakresie swojej działalności zabezpiecza także wystrój miasta na okoliczność świąt państwowych.
Ważnym zadaniem jest nadzór nad administrowaniem, utrzymaniem i ochroną cmentarzy komunalnych i wojennych. W fazie realizacji znajduje się system komputerowej ewidencji cmentarzy, który ułatwi wyszukiwanie miejsca pochówku osoby zmarłej. Link do wyszukiwarki.

Do głównych zadań działu należy:

 • urządzanie i bieżący nadzór nad eksploatacją cmentarzy komunalnych i cmentarzy wojennych pozostających w gestii Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni,
 • nadzór nad prowadzeniem ksiąg cmentarnych i ewidencji pochówków,
 • monitoring stanu i eksploatacji terenów zieleni miejskiej,
 • prowadzenie działań związanych z utrzymaniem ternów zieleni miejskiej,
 • zabezpieczanie wystroju Miasta (flagowanie) z okazji świąt państwowych, uroczystości rocznicowych i innych objętych harmonogramem ustalanym przez Prezydenta Miasta.

Opis procedur

 1. Decyzje na sprowadzenie do kraju zwłok/urny z prochami osób zmarłych za granicą w celu pochowania w Gdańsku
 2. Wydawanie zgód na pochówki zmarłych na cmentarzach zamkniętych do bieżącego chowania
 3. Zmiana dysponentów grobów
 4. Wydanie identyfikatora na wjazd na tereny zieleni miejskiej (parki, zieleńce oraz lasy komunalne z wyłączeniem terenów położonych w Pasie Nadmorskim)
 5. Przycięcie/usunięcie drzewa
 6. Sprzedaż drewna opałowego i użytkowego

Wnioski do pobrania

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok/urny z prochami osób zmarłych zagranicą w celu pochowania w Gdańsku.
 2. Podanie o wydanie decyzji na sprowadzenie zwłok/urny z prochami osób zmarłych zagranicą w celu pochowania w Gdańsku.
 3. Wniosek o wydanie identyfikatora na wjazd na teren zieleni miejskiej (parki, zieleńce oraz lasy komunalne, z wyłączeniem terenów Pasa Nadmorskiego)

INNE: