PZ - Dział Zieleni

Dział sprawuje nadzór nad utrzymaniem i bieżącą konserwacją terenów zieleni (lasów komunalnych, parków, zieleńców), zieleni w pasach drogowych, zadrzewień miejskich.

Dane kontaktowe:

Adres biura: 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 36, budynek B, pok. 1, 1A, 2, 3, 4, 7, 8, 9; budynek C, pok. 3, 6
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00-15.00
E-mail: gzdiz-pz@gdansk.gda.pl
p.o. Kierownika działu: Joanna Kowalewska, tel. 58 52 44 562, e-mail: joanna.kowalewska@gdansk.gda.pl, bud. B, pok.1A
p.o. Z-cy kierownika działu ds. drzewostanu: Jakub Chorodeński, tel. 58 52 44 562, e-mail: jakub.chorodenski@gdansk.gda.pl,bud. B, pok. 1A

Tematy najważniejszych sprawy do załatwienia:

Sprawy dotyczące koszenia trawników, przycięcia krzewów i pielęgnacji roślinności niskiej, konserwacji ławek

Rejon Centralny

Dzielnice: Aniołki, Brętowo, Jasień, Piecki-Migowo, Strzyża, Suchanino, Ujeścisko-Łostowice, Wrzeszcz, Zaspa-Rozstaje 

58 558 95 94
Mapa podziału na rejony - utrzymanie zieleni niskiej
kliknij, aby powiększyć

Rejon Północny

Dzielnice: Oliwa, Przymorze Małe, Przymorze Wielkie, VII Dwór, Zaspa-Rozstaje, Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia

58 558 95 94

Rejon Południowy

Dzielnice: Chełm, Jasień, Olszynka, Orunia, Rudniki, Siedlce, Suchanino, Śródmieście, Ujeścisko-Łostowice, Wzgórze Mickiewicza

58 558 95 94

Pas Nadmorski 

Dzielnice: Przymorze Wielkie, Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia

58 524 46 31

Rejon Portowy

Dzielnice: Brzeźno, Krakowiec-Górki Zachodnie, Letnica, Młyniska, Nowy Port, Stogi, Wyspa Sobieszewska

58 524 46 31

Rejon Zachodni

Dzielnice: Kokoszki, Matarnia, Osowa

58 558 95 94

Rejon Śródmieście

Dzielnica: Śródmieście

58 524 45 67
Sprawy dotyczące utrzymania parków zabytkowych

Park Oliwski przy ul. Opata Rybińskiego

Park Oruński przy ul. Raduńskiej

Park Brzeźnieński przy ul. Krasickiego

Park Przymorze przy ul. Pomorskiej

Park Kuźniczki przy ul. Wajdeloty/Kilińskiego

Park Jasień przy ul. Zwierzynieckiej

Park w Królewskiej Dolinie przy ul. Do Studzienki

58 558 95 68
Sprawy dotyczące drzew

W pasach drogowych - Rejon Północny

Dzielnice: Aniołki, Brzeźno, Górki Zachodnie, Letnica, Młyniska, Nowy Port, Oliwa, Osowa, Przeróbka, Przymorze, Rudniki, Stogi, Strzyża, VII Dwór, Wyspa Sobieszewska, Zaspa, Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia

58 524 45 66
Mapa podziału na rejony - utrzymanie drzewostanu
kliknij, aby powiększyć

W pasach drogowych - Rejon Północny

Dzielnice: Chełm, Jasień, Łostowice, Kokoszki, Matemblewo, Olszynka, Orunia, Piecki-Migowo, Siedlce, Suchanino, Śródmieście, Ujeścisko, Wrzeszcz, Zakoniczyn

58 524 45 69

W parkach, na zieleńcach i skwerach

58 524 45 68

58 524 45 62

Na cmentarzach

58 558 95 66

Lasy komunalne

58 524 45 64
Z uwagi na prace biurowo-terenowe pracowników w przypadku braku możliwości kontaktu prosimy o kontakt pod numerem: 58 558 95 67

Prezentacja działu:

Do głównych zadań działu należy:

 • Wykonywanie zadań związanych z nadzorem i bieżącym utrzymaniem zieleni miejskiej - lasami komunalnymi, parkami, zieleńcami i zielenią w pasach drogowych:
  • Nadzór i bieżące utrzymanie terenów zieleni miejskiej (lasów komunalnych, parków, zieleńców, zieleni w pasach drogowych i zadrzewień miejskich), w tym w szczególności:
   • monitoring stanu i eksploatacji terenów zieleni miejskiej,
   • prowadzenie działań związanych z utrzymaniem terenów zieleni miejskiej, w tym pielęgnacją i konserwacją zieleni niskiej i drzewostanu oraz budową, konserwacją i remontami wyposażenia terenów zieleni, 
   • nadzór nad realizacją zadań zlecanych kontrahentom zewnętrznym.
  • Nadzór nad wykorzystaniem terenów zieleni miejskiej przez jednostki zewnętrzne, organizacje pozarządowe czy firmy oraz opiniowanie wniosków dotyczących organizacji imprez, wystaw oraz działań plenerowych na terenach zieleni miejskiej, a także ich zajęcia na inne cele.
  • Wydawanie zezwoleń na poruszanie się pojazdów mechanicznych w obrębie terenów zieleni miejskiej, w rejonach położonych poza pasami drogowymi t.j. lasów komunalnych, parków, zieleńców oraz cmentarzy komunalnych
 • Bezpośredni nadzór nad realizacją oraz rozliczanie zadań zlecanych kontrahentom zewnętrznym.
 • Obsługa osób fizycznych i prawnych w zakresie spraw związanych z terenami zieleni miejskiej oraz drzewostanem.
 • Opracowywanie i bieżąca aktualizacja wniosków z zakresu branży zieleni i pokrewnych dla potrzeb Wieloletnich Planów Finansowych Miasta (Baza Priorytetów Inwestycyjnych) oraz wniosków o finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
 • Opiniowanie projektów w zakresie kolizji z drzewostanem, nowych nasadzeń i gospodarki drzewostanem.
 • Współudział w opiniowaniu projektów zagospodarowania terenów zieleni miejskiej dla inwestycji realizowanych przez podmioty zewnętrzne, w tym również wydawanie wytycznych.
 • Opracowywanie koncepcji zagospodarowania dla realizacji zadań związanych z utrzymaniem i zagospodarowaniem terenów zieleni.
 • Zlecanie opracowań projektowych na zagospodarowanie terenów zieleni, poprzez przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Współdziałanie z innymi organami oraz podmiotami zewnętrznymi w celu przeciwdziałania degradacji terenów zieleni.
 • Wydawanie zaświadczeń o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 Ustawy o lasach.
 • Sprzedaż drewna opałowego i użytkowego pochodzącego z lasów komunalnych i zadrzewień miasta Gdańska. 
 • Udostępnianie miejsc do rozpalania ognisk (m.in. w Parku im. Ronalda Reagana)
 • Inicjowanie działań mających na celu poprawę standardu utrzymania, jakości i stanu terenów zieleni miejskiej.
 • Podejmowanie działań podnoszących świadomość ekologiczną, promowanie terenów zielenie i aktywizowanie społeczności Gdańska w tym zakresie.
 • Prowadzenie spraw związanych z estetyzacją obiektów gminnych, leżących w zakresie kompetencji GZDiZ.
 • Działania mające na celu przystosowanie zieleni miejskiej do zmian klimatu.
 • Rozpatrywanie zgłoszeń o szkodach związanych z terenami zieleni miejskiej.
 • Współudział w komisjach dotyczących odbioru i przeglądach gwarancyjnych terenów zieleni. 

Opis procedur:

Wnioski do pobrania:

Inne: