PZ - Dział Zieleni

Dział sprawuje nadzór nad utrzymaniem i bieżącą konserwacją cmentarzy komunalnych, terenów zieleni (lasów komunalnych, parków, zieleńców), zieleni w pasach drogowych, zadrzewień miejskich. Dział zajmuję się także wystrojem miasta na okoliczność świąt państwowych i innych uroczystości.

Dane kontaktowe:

Adres biura: 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 36, budynek B, pok. 1, 2, 3, 4, 7, 8; budynek A, pok. 19
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00-15.00
E-mail: gzdiz-pz@gdansk.gda.pl
Kierownik działu: Janusz Witkowicz, tel. 58 52 44 561, e-mail: janusz.witkowicz@gdansk.gda.pl, bud. B, pok. 8
p.o. Z-cy kierownika działu: Ewa Ogińska-Woźniak, tel. 58 52 44 561, e-mail: ewa.wozniak@gdansk.gda.pl, bud. B, pok 8.
Z-ca kierownika działu: Małgorzata Kolesińska, tel. 58 52 44 617, e-mail: malgorzata.kolesinska@gdansk.gda.pl, bud. A, pok. 19
Z-ca kierownika działu: Joanna Kowalewska, tel. 58 52 44 561, e-mail: joanna.kowalewska@gdansk.gda.pl, bud. B, pok. 8

Tematy najważniejszych sprawy do załatwienia:

Sprawy dotyczące terenów zieleni (parków, zieleńców, zieleni w pasach drogowych), wnioski o przycięcie trawy lub krzewów:

Budynek B, pok.  2, 4 i 7

 
Mapa z podziałem na rejony i numerami telefonów

tel. 58 52 44 567

tel. 58 52 44 568

tel. 58 52 44 569

 

Sprawy dotyczące drzewostanu w parkach, zieleńcach, cmentarzach komunalnych i wojennych oraz w pasach drogowych, wnioski o przycięcie lub usunięcie drzew:

Budynek B, pok. 1

tel. 58 52 44 566

Sprawy dotyczące lasów komunalnych:

Budynek B, pok. 1

tel. 58 52 44 566

Sprawy dotyczące cmentarzy komunalnych i wojennych:

 • zgody na pochówki na cmentarzach zamkniętych do bieżącego chowania,
 • zmiana dysponentów grobu,
 • sprowadzanie zwłok/urn z prochami zmarłych za granicą w celu pochowania w Gdańsku,
 • ewidencja pochowanych na cmentarzach wojennych,
  czystość i porządek na cmentarzach.

Budynek B, pok. 3

tel. 58 52 44 563
tel. 58 52 44 565

Flagowanie miasta:

Budynek B, pok. 4

tel. 58 52 44 569

Place zabaw i inne obiekty rekreacyjne w administracji GZDiZ:

Budynek B, pok. 7

tel. 58 52 44 564

Uwaga: Bezpośrednią obsługą cmentarzy komunalnych aktualnie zajmuje się Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "Zieleń" Sp. z o.o., 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 76.

 

Uwagi dotyczące cmentarzy komunalnych w Gdańsku oraz usług cmentarnych realizowanych na cmentarzach komunalnych w Gdańsku można zgłaszać pod nr tel. 58 52 44 563, 58 52 44 565 od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00.

 

Informacje dotyczące wszystkich cmentarzy w Gdańsku uzyskać można na stronie www.cmentarze-gdanskie.pl. Na stronie znajduje się również wyszukiwarka miejsca pochówku osoby zmarłej.

Prezentacja działu:

Do głównych zadań działu należy:

 • Wykonywanie zadań związanych z zarządzaniem cmentarzami komunalnymi oraz nadzorem i bieżącym utrzymaniem zieleni miejskiej - lasami komunalnymi, parkami, zieleńcami i zielenią w pasach drogowych, a także zadrzewieniami miejskimi.
 • Zarządzanie terenami cmentarzy komunalnych, w tym w szczególności:
  • bieżący nadzór nad eksploatacją cmentarzy komunalnych,
  • nadzór nad stanem technicznym obiektów i urządzeń cmentarnych oraz kontrola prawidłowości wykonania prac związanych z budową grobów i nagrobków,
  • nadzór nad stanem grobów i cmentarzy wojennych pozostających w gestii GZDiZ,
  • nadzorowanie i prowadzenie działań związanych z administrowaniem, utrzymaniem, ochroną, konserwacją infrastruktury cmentarnej i remontami na terenie cmentarzy komunalnych,
  • nadzór nad prowadzeniem ksiąg cmentarnych i ewidencją pochówków,
  • określanie potrzeb i sporządzanie planów odnośnie poprawy stanu technicznego infrastruktury cmentarnej i funkcjonowania administracji cmentarzami, a także w zakresie tworzenia elektronicznej ewidencji cmentarzy,
  • przygotowanie decyzji zezwalających na sprowadzenie zwłok/urny z prochami osób zmarłych zagranicą w celu pochowania w Gdańsku.
 • Nadzór i bieżące utrzymanie terenów zieleni miejskiej (lasów komunalnych, parków, zieleńców, zieleni w pasach drogowych i zadrzewień miejskich), w tym w szczególności:
  • monitoring stanu i eksploatacji terenów zieleni miejskiej,
  • prowadzenie działań związanych z utrzymaniem terenów zieleni miejskiej, w tym pielęgnacją i konserwacją zieleni i drzewostanu oraz budową, konserwacją i remontami wyposażenia terenów zieleni, nadzór nad realizacją zadań zlecanych kontrahentom zewnętrznym.
 • Nadzór nad wykorzystaniem terenów zieleni miejskiej przez jednostki zewnętrzne oraz opiniowanie wniosków dotyczących organizacji imprez, wystaw oraz działań plenerowych na terenach zieleni miejskiej, a także ich zajęcia na inne cele.
 • Wydawanie zezwoleń na poruszanie się pojazdów mechanicznych w obrębie terenów zieleni miejskiej, w rejonach położonych poza pasami drogowymi t.j. lasów komunalnych, parków, zieleńców oraz cmentarzy komunalnych (z wyłączeniem Pasa Nadmorskiego).
 • Bezpośredni nadzór nad realizacją oraz rozliczanie zadań zlecanych kontrahentom zewnętrznym.
 • Analiza potrzeb w zakresie rozwoju cmentarnictwa.
 • Opracowywanie i bieżąca aktualizacja wniosków z zakresu branży zieleni i pokrewnych dla potrzeb Wieloletnich Planów Finansowych Miasta oraz wniosków o finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
 • Obsługa osób fizycznych i prawnych w zakresie spraw związanych z cmentarnictwem, terenami zieleni miejskiej oraz drzewostanem.
 • Opracowywanie wniosków o finansowanie zadań z zakresu środowiska i gospodarki wodnej dotyczących pielęgnacji zieleni.
 • Zabezpieczanie wystroju Miasta (flagowanie) z okazji świąt państwowych, uroczystości rocznicowych i innych objętych harmonogramem ustalanym przez Prezydenta Miasta Gdańska.
 • Opiniowanie projektów w zakresie kolizji z drzewostanem, nowych nasadzeń, gospodarki drzewostanem.
 • Opracowywanie projektów zagospodarowania terenów zieleni miejskiej.
 • Organizowanie konkursów i zlecanie opracowań projektowych na zagospodarowanie terenów zieleni.
 • Przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowych oraz realizacje projektów zagospodarowania terenów zieleni.
 • Współdziałanie z innymi organami oraz podmiotami zewnętrznymi w celu przeciwdziałania degradacji terenów zieleni.
 • Weryfikacja wniosków do Budżetu Obywatelskiego oraz realizacja zadań wg. wskazań Urzędu Miejskiego.
 • Opracowanie, monitorowanie i aktualizacja zasad zagospodarowania zieleni miejskiej.
 • Współpraca z jednostkami pomocniczymi Miasta, organizacjami społecznymi i grupami inicjatywnymi.
 • Wydanie zaświadczeń o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach.
 • Inicjowanie działań mających na celu poprawę jakości terenów zieleni.
 • Podejmowanie działań podnoszących świadomość ekologiczną, promowanie terenów zieleni i aktywizowanie społeczności Gdańska w tym zakresie.
 • Udostępnianie miejsc do rozpalania ognisk w Parku im. Ronalda Reagana.
 • Zapewnienie efektywnej realizacji zgłoszeń w zakresie nasadzeń drzew do BAND.
 • Sprawowanie nadzoru nad placami zabaw oraz innymi obiektami rekreacyjnymi na terenach w administracji GZDiZ oraz wg. wskazań Prezydenta Miasta.
 • Sprzedaż drewna opałowego i użytkowego pochodzącego z lasów komunalnych i zadrzewień miasta Gdańska.
 • Nadzór nad utrzymaniem i bieżącą konserwacją gminnych pomników i obiektów pomnikowych będących w utrzymaniu GZDiZ, a także nad uroczystościami odbywającymi się przy ww. obiektach.
 • Prowadzenie spraw związanych z zagospodarowaniem terenu wokół pomników i obiektów pomnikowych (projekty i realizacja).
 • Prowadzenie spraw związanych z obiektami objętymi ochroną konserwatorską.
 • Prowadzenie spraw związanych z estetyzacją obiektów gminnych, leżących w zakresie kompetencji GZDiZ.

Opis procedur:

Wnioski do pobrania:

Inne: