Zmiany w strukturze organizacyjnej Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni

Od 17 kwietnia w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni obowiązywać będzie nowa struktura organizacyjna. Zmiany obejmą w głównej mierze obszar utrzymania infrastruktury oraz remontów. W ślad za zmianami organizacyjnymi idą również personalne – nowym p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Infrastruktury i Remontów została Anna Bobrowska. Z kolei stanowisko p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Zarządzania objął Tomasz Wawrzonek. Zastąpił na nim Macieja Radowicza, który po blisko 20 latach pracy w GZDiZ przeszedł na emeryturę.
Anna Bobrowska - p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Infrastruktury i Remontów, Tomasz Wawrzonek - p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Zarządzania
Anna Bobrowska - p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Infrastruktury i Remontów, Tomasz Wawrzonek - p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Zarządzania
fot. GZDiZ

Wprowadzone zmiany organizacyjne dotyczą w największym stopniu działów GZDiZ, odpowiadających za miejską infrastrukturę oraz prace utrzymaniowe. Te kwestie znajdą się w obowiązkach nowego p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Infrastruktury i Remontów – Anny Bobrowskiej, pracującej w GZDiZ od 2008 roku.

Anna Bobrowska jest absolwentką Politechniki Gdańskiej, gdzie uzyskała tytuł magistra inżyniera budownictwa wodnego. Przez ponad 10 lat kariery zawodowej w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni pełniła funkcje związane z przygotowaniem zadań inwestycyjnych, m.in. kierując projektem zadania realizowanego w ramach Pętli Żuławskiej – rozwoju turystyki wodnej, polegającego na budowie mostu zwodzonego w Przegalinie. Anna Bobrowska piastowała również funkcję Zastępcy Kierownika Działu Inwestycji oraz Kierownika Działu Oczyszczania. Od sierpnia 2018 roku była Kierownikiem Działu Zajęć i Ewidencji Pasa Drogowego.

Do obowiązków Anny Bobrowskiej jako Zastępcy Dyrektora będą należeć zagadnienia związane z utrzymaniem i remontami elementów pasa drogowego, obiektów inżynierskich, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej, a także infrastruktury tramwajowej i autobusowej. Zastępca Dyrektora ds. Infrastruktury i Remontów odpowiadać będzie również za utrzymanie Tunelu pod Martwą Wisłą, a także przejmowanie w użytkowanie infrastruktury drogowej, wykonanej przez inwestorów zewnętrznych. Do zadań na tym stanowisku należeć będzie także ewidencja i rozwój dróg.

Tomasz Wawrzonek, który obejmuje stanowisko p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Zarządzania jest absolwentem Politechniki Gdańskiej, gdzie ukończył studia na Wydziale Budownictwa Lądowego. Z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni związany jest od 1997 roku, kiedy rozpoczął pracę na stanowisku specjalisty w Dziale Inżynierii Ruchu. W 2007 roku został kierownikiem tego działu i piastował to stanowisko przez 10 lat. Od 2017 roku pełni funkcję Miejskiego Inżyniera Ruchu, równolegle pełni rolę Urzędnika Bezpieczeństwa Tunelu pod Martwą Wisłą.

Tomasz Wawrzonek był zastępcą koordynatora ds. transportu na czas piłkarskich mistrzostw Europy, które odbywały się w 2012 roku w Gdańsku. Aktywnie działa w Miejskiej Radzie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, wdrażając Program Uspokojenia Ruchu. Pod jego kierunkiem realizowany jest również w GZDiZ Projekt „Mniej nie znaczy gorzej”, w ramach którego usuwane jest z gdańskich ulic zbędne oznakowanie.

Tomasz Wawrzonek jako Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania zajmować się będzie sprawami związanymi z uzgadnianiem projektów inwestycji realizowanych w pasie drogowym oraz jego zajęciami. Ponadto będzie pełnił nadzór nad realizacją zadań z zakresu zarządzania ruchem drogowym, również poprzez Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR, a także nad Strefą Płatnego Parkowania.

Na stanowisku Zastępcy Dyrektora ds. Zarządzania Tomasz Wawrzonek zastępuje Macieja Radowicza, który sprawował tę funkcję od 2008 roku. W Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni Maciej Radowicz pracował blisko 20 lat – od 2000 roku był Kierownikiem Działu Dokumentacji, Inwentaryzacji i Uzgodnień.

Od lewej: dotychczasowy Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania Maciej Radowicz, Dyrektor Naczelny Mieczysław Kotłowski, Dyrektor Biura Infrastruktury Vasileios Prombonas
Od lewej: dotychczasowy Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania Maciej Radowicz, Dyrektor Naczelny Mieczysław Kotłowski, Dyrektor Biura Infrastruktury Vasileios Prombonas
fot. GZDiZ

Gdańskie Centrum Kontaktu
Parkingi w Gdańsku
Civitas- PATK4SUMP