Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celu wyznaczenia w nim zastrzeżonych miejsc postoju – „kopert”.

Nazwa procedury:

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celu wyznaczenia w nim zastrzeżonych miejsc postoju – „kopert".

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celu wyznaczenia w nim zastrzeżonego miejsca postoju „koperty”, który powinien zawierać, co najmniej:

 1. imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego wraz z określeniem numeru NIP, Regon, ew. PESEL oraz PKD;
 2. cel zajęcia pasa drogowego,
 3. lokalizację i powierzchnię zajętego pasa drogowego,
 4. planowany okres zajęcia pasa drogowego.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1.000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,
 2. w przypadku ustanowienia pełnomocnika – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa inwestora, udzielonego osobie fizycznej posiadającej zdolność do czynności prawnych, do załatwiania spraw formalno – prawnych w zakresie prowadzenia przed zarządcą drogi procedury związanej z zajęciem pasa drogowego oraz opłata skarbowa w wysokości 17 zł od dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika.
 3. W przypadku składania wniosku na indywidualne - płatne miejsca zastrzeżonego postoju dla osoby niepełnosprawnej – kserokopię karty N+ wydanej przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni (oryginał do wglądu) lub orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z tytułu upośledzenia narządu ruchu lub chorób neurologicznych.

Opłata skarbowa:

Bez opłat.

Opłata administracyjna:

Opłata za zajęcie pasa drogowego, naliczana jest jako iloczyn liczby m2 zajętej powierzchni pasa drogowego, liczby dni zajmowania pasa drogowego oraz następującej stawki opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego: 

Rodzaj zajęcia

 Kategoria drogi

 Krajowa

Wojewódzka

 Powiatowa

 Gminna

zastrzeżone stanowiska postojowe "koperty”

przeznaczone dla pojazdów osób o znacznym stopniu niepełnosprawności z tytułu upośledzenia narządu ruchu lub chorób neurologicznych

 0,15 zł

 

 0,12 zł

 

 0,07 zł

 

 0,05 zł

 

pozostałe

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

Sposób wpłaty:

 • gotówką w kasie Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni - ul. Partyzantów 36, budynek A, Kasa czynna pn., wt., czw., pt. w godz. od 7:00 do 15:00, śr. w godz. 7:00 do 16:30,
 • na rachunek bankowy:
  Bank PeKaO S.A. nr konta: 98 1240 1268 1111 0010 3860 1427.
  Uwaga! W tytule przelewu proszę podać numer decyzji!

Termin i sposób załatwienia:

Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej w terminie do 1 miesiąca od daty złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami, w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie do 2 miesięcy.

Miejsce składania dokumentów:

Pocztą na adres:
Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk.

Bezpośrednio:
Biuro Obsługi Klienta Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 36, czynne: pn., wt., czw., pt. od 7:00 do 15:00, śr. w godz. od 7:00 do 16:30, tel. 58 341 20 41; fax 58 52 44 609.

Dział prowadzący sprawę:

Dział Zajęć Pasa Drogowego - 80-205 Gdańsk, ul. Trubadurów 4

Kontakt do osób prowadzących sprawę: tel. 58 52 44 515

Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie należy kierować na adres: Gdański Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk.

Podstawa prawna:

 1. Art. 40 w zw. z art. 39 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 470);
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1264);
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256);
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.);
 5. Opłata za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót naliczana jest zgodnie z § 5 Uchwały Nr XXV/750/04 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Gdańska na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (tekst jednolity: Dz. Urz. Woj. z 2020 r., poz. 1813), stawka opłaty za zajęcie 1m2.

Dodatkowe informacje:

 1. Wnioskodawca powinien złożyć wypełniony i podpisany przez upoważnioną osobę (osoby) wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów w terminie co najmniej 1 miesiąca przed planowanym zajęciem pasa drogowego.
 2. Zgodnie z art. 64 § 2 kodeksu postępowania administracyjnego, nieusunięcie w wymaganym zakresie braków w złożonym wniosku w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania w niniejszej sprawie spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.
 3. Złożenie wniosku nie uprawnia do zajęcia pasa drogowego, które może nastąpić jedynie po uprzednim odbiorze decyzji administracyjnej zezwalającej na zajęcie.
 4. Zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1 m2 lub powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego lub urządzenia mniejszej niż 1 m2 jest traktowane jak zajęcie 1 m2 pasa drogowego.
 5. Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi, z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi lub o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu, zarządca drogi wymierza w drodze decyzji administracyjnej kary pieniężne w wysokości dziesięciokrotnej należnej opłaty.
 6. W przypadku zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi lub niezgodnie z warunkami podanymi w tym zezwoleniu właściwy zarządca drogi orzeka, w drodze decyzji administracyjnej, o jego przywróceniu do stanu poprzedniego.

Formularze do pobrania:

 1. Wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celu wyznaczenia w nim zastrzeżonego miejsca postoju - „koperty”

Formularz w wersji drukowanej dostępny również w Dziale Zajęć Pasa Drogowego.