Karty opłat zryczałtowanych dla mieszkańców

Autor: Konrad Marciński
Opłatę za postój w Strefie Płatnego Parkowania i/lub Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania można wnieść nie tylko jednorazowo, ale również w formie miesięcznego abonamentu. Mieszkańcy, którzy posiadają zameldowanie w lokalach, znajdujących się wewnątrz poszczególnych sektorów SPP lub ŚSPP mogą nabyć karty opłaty zryczałtowanej mieszkańca. Poniżej znajduje się szczegółowa procedura uzyskania karty.
Na zdjęciu widoczny jest wzór karty opłaty zryczałtowanej mieszkańca
Wzór karty opłaty zryczałtowanej mieszkańca
Karol Stańczak/GZDiZ

Nazwa procedury:

Nabycie karty opłaty zryczałtowanej mieszkańca (miesięcznej OZM / rocznej OZR) upoważniającej do parkowania na płatnych miejscach postojowych zlokalizowanych na drogach publicznych w określonym sektorze Strefy Płatnego Parkowania i Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania w Gdańsku, w tym w Strefie Ograniczonej Dostępności sektora Główne Miasto.

Wymagane dokumenty:

1. Mieszkaniec posiadający zameldowanie (stałe lub czasowe):

  1. wniosek,
  2. kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu samochodowego należącego do mieszkańca,
  3. kserokopia umowy najmu lub użyczenia (potwierdzona notarialnie)* lub leasingu pojazdu samochodowego, zawierające dane identyfikacyjne (nr VIN lub nr rejestracyjny) – jeżeli mieszkaniec lokalu nie jest właścicielem pojazdu,
  4. dowód osobisty (z którego wynika fakt zamieszkania w SPP/ŚSPP) lub zaświadczenie o zameldowaniu z Urzędu Miejskiego w Gdańsku lub oświadczenie o zameldowaniu sporządzone na druku zarządu drogi, które podlega weryfikacji przez zarząd drogi w Rejestrze Mieszkańców i Rejestrze Zamieszkania Cudzoziemców Miasta Gdańska – jeżeli mieszkaniec lokalu nie jest w posiadaniu dowodu osobistego, z którego wynika fakt zamieszkania w SPP lub ŚSPP.

W oryginale należy złożyć wniosek, o którym mowa w lit. a i oświadczenie o zameldowaniu, o którym mowa w lit. d. Do wglądu należy przedłożyć dowód osobisty i zaświadczenie o zameldowaniu, o których mowa w lit. d oraz oryginały dokumentów, których kserokopie stanowią załączniki określone w lit. b i c.

2. Mieszkaniec - właściciel lokalu mieszkalnego nie posiadający zameldowania:

  1. wniosek wraz z oświadczeniem o zamieszkaniu,
  2. kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu samochodowego należącego do mieszkańca – właściciela lokalu mieszkalnego, nieposiadającego zameldowania,
  3. kserokopia umowy najmu lub użyczenia (potwierdzona notarialnie)* lub leasingu pojazdu samochodowego, zawierające dane identyfikacyjne (nr VIN lub nr rejestracyjny) – jeżeli mieszkaniec – właściciel lokalu nie jest właścicielem pojazdu,
  4. wydruk treści księgi wieczystej lokalu mieszkalnego z centralnej bazy danych ksiąg wieczystych.

W oryginale należy złożyć dokumenty, o których mowa w lit. a i d. Do wglądu należy przedłożyć oryginały dokumentów, których kserokopie stanowią załączniki określone w lit. b, c.

* Zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII/1191/22 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 marca 2022 r. zmieniającą Uchwałę nr XX/524/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania i śródmiejskiej strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Miasta Gdańska oraz ustalenia stawek i sposobu poboru opłat za postój pojazdów samochodowych w tych strefach, podpisy znajdujące się na umowie winny być potwierdzone notarialnie.

Opłata skarbowa:

Bez opłat.

Opłata administracyjna:

10,00 zł za 1 miesiąc za pierwszy i drugi pojazd liczony łącznie dla wszystkich osób fizycznych zamieszkujących lokal (10 zł za pierwszy pojazd oraz 10 zł za drugi pojazd). Kartę opłaty zryczałtowanej mieszkańca wydaje się na okres 1 miesiąca kalendarzowego lub na 30 kolejnych dni od dnia wskazanego przez osobę zainteresowaną, nie wcześniejszego jednak niż dzień jej zakupu.

50,00 zł za 1 miesiąc za trzeci i każdy następny pojazd liczony łącznie dla wszystkich osób fizycznych zamieszkujących lokal. Kartę opłaty zryczałtowanej mieszkańca wydaje się na okres 1 miesiąca kalendarzowego lub na 30 kolejnych dni od dnia wskazanego przez osobę zainteresowaną, nie wcześniejszego jednak niż dzień jej zakupu.

120,00 zł za 1 rok za pierwszy i drugi pojazd liczony łącznie dla wszystkich osób fizycznych zamieszkujących lokal. Kartę opłaty zryczałtowanej mieszkańca wydaje się na okres 1 roku kalendarzowego lub na 365 kolejnych dni od dnia wskazanego przez osobę zainteresowaną, nie wcześniejszego jednak niż dzień jej zakupu.

600,00 zł za 1 rok za trzeci i każdy następny pojazd liczony łącznie dla wszystkich osób fizycznych zamieszkujących lokal. Kartę opłaty zryczałtowanej mieszkańca wydaje się na okres 1 roku kalendarzowego lub na 365 kolejnych dni od dnia wskazanego przez osobę zainteresowaną, nie wcześniejszego jednak niż dzień jej zakupu.

Sposób uiszczenia opłaty:

 1. gotówką lub za pomocą karty płatniczej w opłatomacie w godzinach pracy Biura Obsługi Klienta - ul. Partyzantów 36, budynek A. Biuro czynne w pn., wt., czw., pt. w godz. od 7:00 do 15:00, śr. w godz. 7:00 do 16:30,
 2. przelewem na rachunek bankowy: Bank PeKaO S.A. nr konta: 98 1240 1268 1111 0010 3860 1427. W tytule przelewu proszę wpisać rodzaj opłaty: karta opłaty zryczałtowanej i numer rejestracyjny pojazdu.

Termin i sposób załatwienia:

Wystawione przez pracowników GZDiZ karty zostaną przesłane pocztą (korespondencja zwykła). Przewidywany okres wydania kart oceniany jest na maksymalnie 30 dni. Informacje szczegółowe dotyczące procedur i możliwości załatwienia poszczególnych spraw dostępne są w na stronie internetowej gzdiz.gda.pl w zakładce Załatw sprawę

Na wniosek klienta możliwy jest również odbiór osobisty karty opłaty zryczałtowanej mieszkańca w Biurze Obsługi Klienta GZDiZ przy ul. Partyzantów 36 lub Wodopój 7. 

Miejsce składania wniosków o kartę opłaty zryczałtowanej mieszkańca:

 • Osobiście
  1. Biuro Obsługi Klienta Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni - ul. Partyzantów 36, budynek A. Czynne: pn., wt., czw., pt. w godz. 7:00 do 15:00, śr. w godz. 7:00 do 16:30.
  2. Biuro Obsługi Klienta Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni - ul. Wodopój 7. Czynne: pn., wt., czw., pt. w godz. 7:00 do 15:00, śr. w godz. 7:00 do 16:30.
 • Drogą elektroniczną
  1. W portalu abonamenty.gzdiz.gda.pl
  2. E-mailem gzdiz@gdansk.gda.pl
 • Listownie

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni

ul. Partyzantów 36

80-254 Gdańsk

Dział prowadzący sprawę:

Biuro Obsługi Klienta Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni - ul. Partyzantów 36, budynek A.

Kontakt telefoniczny w sprawie karty opłaty zryczałtowanej mieszkańca - tel. 58 55 89 570.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 5 i 6 Uchwały Rady Miasta Gdańska Nr XX/524/2020 z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia Strefy płatnego parkowania i śródmiejskiej strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Miasta Gdańska oraz ustalenia stawek i sposobu poboru opłat za postój pojazdów samochodowych w tych strefach (z późn. zmianami).

Dodatkowe informacje:

 1. Karta opłaty zryczałtowanej mieszkańca dotyczy określonego sektora - Główne Miasto lub Stare Miasto lub Długie Ogrody lub Młode Miasto lub Wrzeszcz Górny lub Wrzeszcz Politechnika lub Aniołki lub Oliwa lub Przymorze lub w sezonie letnim Jelitkowo.
 2. Wykupienie karty opłaty zryczałtowanej mieszkańca upoważnia do zgodnego z przepisami o ruchu drogowym postoju pojazdu na płatnym miejscu parkingowym, lecz nie uprawnia do zastrzegania stałego miejsca postoju i nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku wolnych miejsc postojowych.
 3. Kartę opłaty zryczałtowanej mieszkańca należy umieścić za przednią szybą pojazdu na desce rozdzielczej w sposób eksponujący widoczne zabezpieczenia karty oraz umożliwiający odczytanie jej numerów i dat ważności przez kontrolera.
 4. Zbycie pojazdu, jego utrata bądź utrata prawa do korzystania z pojazdu w okresie ważności karty opłaty zryczałtowanej mieszkańca nie uprawnia do żądania zwrotu opłaty za niewykorzystany okres poniżej jednego miesiąca.
 5. W przypadku zmiany pojazdu lub jego numerów rejestracyjnych posiadacz karty opłaty zryczałtowanej jest zobowiązany do wymiany posiadanej karty.
 6. Po weryfikacji wniosku, a następnie po wniesieniu należności na rachunek bankowy zarządu drogi osobie korzystającej z opłaty zryczałtowanej mieszkańca OZM wydaje się kartę opłaty zryczałtowanej na markę i numer rejestracyjny pojazdu na okres 1 (jednego) miesiąca lub jego wielokrotność nie więcej jednak niż na 11 (jedenaście) miesięcy.
 7. Po weryfikacji wniosku, a następnie po wniesieniu należności na rachunek bankowy zarządu drogi osobie korzystającej z opłaty zryczałtowanej mieszkańca OZR wydaje się kartę opłaty zryczałtowanej na markę i numer rejestracyjny pojazdu na okres 1 (jednego) roku.

Formularze do pobrania:

Wniosek o wydanie karty opłaty zryczałtowanej mieszkańca

Oświadczenie o zamieszkaniu