Standardy projektowe i katalog nawierzchni Gdańska

Autor: Jacek Szymański
Ul. Chmielna
Ul. Chmielna
fot. GZDiZ

Standardy projektowe i katalog nawierzchni Gdańska

Każdy z nas, wykonując codzienne czynności porusza się w przestrzeni publicznej. Korzystamy z niej mniej lub bardziej świadomie, przy czym jakość tej przestrzeni decyduje o jakości naszego życia. Aby przestrzeń publiczna była atrakcyjna musi zaspakajać nasze podstawowe potrzeby, czyli umożliwiać swobodne przemieszczanie się, zapraszać każdego z nas do korzystania z dóbr wspólnych, zachęcać do odpoczynku na ławce w otoczeniu przyrody, pozwolić cieszyć się codziennością. Istotne jest, żeby przy tym była dostępna dla wszystkich, bezpieczna, trwała, atrakcyjna wizualnie oraz zintegrowana z otoczeniem. O tych wszystkich aspektach należy pamiętać już przed rozpoczęciem prac związanych z poprawą jej jakości na etapie projektowania.

„Standardy projektowe i katalog nawierzchni Gdańska” to dokument, który Gdański Zarząd Dróg i Zieleni opracował z myślą o poprawie jakości i estetyki ulic. Zawarte w nim treści są wynikiem kilkuletniego doświadczenia w tworzeniu wytycznych i opiniowaniu projektów zebranego przez Dział Rozwoju Przestrzeni Publicznej GZDiZ. Założeniem opracowania jest wskazanie rozwiązań wpływających na właściwe postrzeganie priorytetu pieszych, poprawę dostępności przestrzeni oraz stosowanie spójnych estetycznie, odpowiedniej jakości rozwiązań materiałowych.

Opracowanie stanowi swoiste kompendium wiedzy dla projektantów i wykonawców świadczących usługi na rzecz jednostek miejskich, a także innych podmiotów działających w przestrzeni miasta, takich jak spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, deweloperzy, przedsiębiorcy. Przedstawiony w nim zbiór wytycznych i instrukcji powinien usprawnić prace projektowe obejmujące tak tworzenie nowych układów komunikacyjnych jak i przebudowę bądź remont istniejących ulic.

Ul. Złotników
Ul. Złotników
GZDiZ

„Standardy projektowe i katalog nawierzchni Gdańska”

W opracowaniu zamieszczone zostały szczegółowe wytyczne dotyczące układu, szerokości oraz oznakowania do projektowania poszczególnych elementów pasa drogowego wraz z podziałem miasta na strefy i określeniem rodzaju  zalecanych nawierzchni w poszczególnych strefach. Opracowanie to stanowi uzupełnienie dokumentów strategicznych miasta, do których należą: Gdański Standard Ulicy Miejskiej, Strategia Rozwoju Gdańska 2030 Plus, Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gdańska 2030 czy Standardy dostępności dla kształtowania przestrzeni i budynków w mieście Gdańsku.

Z pełną treścią dokumentów można zapoznać się wchodząc w pliki zamieszczone pod artykułem.

Do pobrania:

Ul. Jesionowa
Ul. Jesionowa
fot. GZDiZ