Pomoc finansowa - COVID-19

Zajęcie pasa drogowego, umowy najmu i dzierżawy nieruchomości – pomoc finansowa dla przedsiębiorców

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni wychodzi naprzeciw potrzebom przedsiębiorców, którzy z powodu stanu epidemii nie mogą w pełni prowadzić swojej działalności i ponieśli stratę finansową. Z myślą o nich przygotowane zostały ulgi w opłatach za zajęcie pasa drogowego, za korzystanie z przystanków autobusowych, a także z tytułu najmu lub dzierżawy nieruchomości.

Przedsiębiorcy mogą skorzystać z dwóch form ulg. Pierwsza z nich to możliwość odroczenia terminu płatności, rozłożenia jej na raty i umorzenia odsetek od należności. Drugi rodzaj ulgi umożliwia umorzenie części bądź całości należności.

Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na zajęcie pasa drogowego lub zezwolenie na korzystanie z przystanków autobusowych:

Ulgi są udzielane w formie decyzji administracyjnej.

Przedsiębiorcy, którzy zawarli z miastem umowę najmu lub dzierżawy nieruchomości:

Ulgi są udzielane w formie aneksu do obowiązującej umowy dzierżawy bądź w formie odrębnej umowy.

Ponadto do każdego z wniosków należy dołączyć Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

Wnioski można składać:

  • w formie elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP podpisany profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
  • w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Gdański Zarząd Dróg i Zieleni ul. Partyzantów 36 80-254 Gdańsk;
  • w formie pisemnej za pośrednictwem skrzynki wrzutowej znajdującej się w budynku A Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni przy ul. Partyzantów 36.

Informacje pod numerem telefonu: 58 52 44 593

Informacje dotyczące pozostałych form pomocy w ramach Gdańskiego Pakietu Wsparcia, m.in. dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności, zmniejszenie kosztów segregacji odpadów i inne dostępne są na stronie www.gdansk.pl