Winieta 1
Winieta 1

Karta opłaty zryczałtowanej mieszkańca

UWAGA!

W związku z obostrzeniami wynikającymi z sytuacji epidemiologicznej Gdański Zarząd Dróg i Zieleni zawiadamia, że karty zerowych opłat (pojazdy PHEV i N+), abonamentowe oraz zryczałtowane mieszkańców i działalności gospodarczej obowiązujące w Strefie Płatnego Parkowania wydawane są po złożeniu wniosku drogą elektroniczną na adres parkowanie@gzdiz.gda.pl (ewentualnie pocztową lub do wrzutni w siedzibie GZDiZ ul. Partyzantów 36 – wejście główne).

W celu wykupienia kart opłat zryczałtowanych mieszkańca i działalności gospodarczej konieczne jest również wniesienie opłaty, w wysokości potwierdzonej przez upoważnionego pracownika GZDiZ.

W związku z powyższym prosimy o:

 1. złożenie wniosku i wpisanie do niego adresu e-mail i nr telefonu, na który powyższy pracownik przekaże informację o wysokości opłaty,
 2. a następnie, po uzyskaniu informacji od pracownika GDZiZ, wniesienie opłaty we wskazanej wysokości na konto bankowe nr 98 1240 1268 1111 0010 3860 1427 tytułem: opłata za kartę na pojazd nr rej. … .

Wystawione przez pracowników GZDiZ karty zostaną przesłane pocztą (korespondencja zwykła). Przewidywany okres wydania karty w chwili obecnej oceniany jest na około 14 dni.

Informacje szczegółowe dotyczące możliwości załatwienia oraz procedur poszczególnych spraw dostępne na stronie internetowej www.gzdiz.gda.pl w zakładce Załatw sprawę.

 

Nazwa procedury:

Nabycie karty opłaty zryczałtowanej mieszkańca upoważniającej do parkowania na płatnych miejscach postojowych zlokalizowanych na drogach publicznych w określonym sektorze Strefy Płatnego Parkowania w Gdańsku, również w Strefie Ograniczonej Dostępności sektora Główne Miasto.

Wymagane dokumenty:

 1. Mieszkaniec posiadający zameldowanie:
  1. wniosek,
  2. dowód rejestracyjny pojazdu
  3. umowa użyczenia lub leasingu pojazdu samochodowego – jeżeli mieszkaniec lokalu nie jest właścicielem pojazdu,
  4. dowód osobisty (z którego wynika fakt zamieszkania w Strefie Płatnego Parkowania) lub zaświadczenie o zameldowaniu z Urzędu Miejskiego w Gdańsku lub oświadczenie o zameldowaniu sporządzone na druku zarządu drogi, które podlega weryfikacji przez zarząd drogi w Rejestrze Mieszkańców i Rejestrze Zamieszkania Cudzoziemców Miasta Gdańska – jeżeli mieszkaniec lokalu nie jest w posiadaniu dowodu osobistego, z którego wynika fakt zamieszkania w Strefie Płatnego Parkowania.

W oryginale należy złożyć dokumenty, o których mowa w lit. a i oświadczenie o zameldowaniu, o którym mowa w lit. d. Do wglądu należy przedłożyć dowod osobisty i zaświadczenie o zameldowaniu, o których mowa w lit. d oraz oryginały dokumentów, których kserokopie stanowią załączniki określone w lit. b i c.

2. Mieszkaniec - właściciel lokalu nieposiadający zameldowania:

a. wniosek wraz z oświadczeniem o zamieszkaniu,

b. dowód rejestracyjny pojazdu,

c. umowa użyczenia lub leasingu pojazdu samochodowego – jeżeli mieszkaniec -właściciel lokalu nie jest właścicielem pojazdu,

d. wydruk treści księgi wieczystej lokalu mieszkalnego z centralnej bazy danych ksiąg wieczystych.

W oryginale należy złożyć dokumenty, o których mowa w lit. a i d. Do wglądu należy przedłożyć oryginały dokumentów, których kserokopie stanowią załączniki określone w lit. b i c.

3. Najemca lokalu mieszkalnego:

a. wniosek,

b. dowód rejestracyjny pojazdu,

c. umowa użyczenia lub leasingu pojazdu samochodowego – jeżeli najemca lokalu nie jest właścicielem pojazdu,

d. umowa najmu.

W oryginale należy złożyć dokument, o którym mowa w lit. a. Do wglądu należy przedłożyć oryginały dokumentów, których kserokopie stanowią załączniki określone w lit. b, c i d.

Opłata skarbowa:

Bez opłat.

Opłata administracyjna:

10,00 zł za 1 miesiąc za pierwszy i drugi pojazd liczony łącznie dla wszystkich osób fizycznych zamieszkujących lokal. Kartę opłaty zryczałtowanej mieszkańca wydaje się na okres 1 miesiąca kalendarzowego lub na 30 kolejnych dni od dnia wskazanego przez osobę zainteresowaną, nie wcześniejszego jednak niż dzień jej zakupu.

50,00 zł za 1 miesiąc za trzeci i każdy następny pojazd liczony łącznie dla wszystkich osób fizycznych zamieszkujących lokal. Kartę opłaty zryczałtowanej mieszkańca wydaje się na okres 1 miesiąca kalendarzowego lub na 30 kolejnych dni od dnia wskazanego przez osobę zainteresowaną, nie wcześniejszego jednak niż dzień jej zakupu.

120,00 zł za 1 rok za pierwszy i drugi pojazd liczony łącznie dla wszystkich osób fizycznych zamieszkujących lokal. Kartę opłaty zryczałtowanej mieszkańca wydaje się na okres 1 roku kalendarzowego lub na 365 kolejnych dni od dnia wskazanego przez osobę zainteresowaną, nie wcześniejszego jednak niż dzień jej zakupu.

600,00 zł za 1 rok za trzeci i każdy następny pojazd liczony łącznie dla wszystkich osób fizycznych zamieszkujących lokal. Kartę opłaty zryczałtowanej mieszkańca wydaje się na okres 1 roku kalendarzowego lub na 365 kolejnych dni od dnia wskazanego przez osobę zainteresowaną, nie wcześniejszego jednak niż dzień jej zakupu.

Sposób uiszczenia opłaty:

 1. gotówką lub za pomocą karty płatniczej w kasie w siedzibie Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni - ul. Partyzantów 36, budynek A. Kasa czynna pn., wt., czw., pt. w godz. od 7:00 do 15:00, śr. w godz. 7:00 do 16:30,
 2. przelewem na rachunek bankowy: Bank PeKaO S.A. nr konta: 98 1240 1268 1111 0010 3860 1427. W tytule przelewu proszę wpisać rodzaj opłaty: karta opłaty zryczałtowanej i numer rejestracyjny pojazdu.

Termin i sposób załatwienia:

Karta opłaty zryczałtowanej mieszkańca wydawana jest od ręki (z wyłączeniem przypadku gdy konieczna jest weryfikacja oświadczenia o zameldowaniu*) w Biurze Obsługi Klienta Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni - ul. Partyzantów 36, budynek A. Czynne: pn., wt., czw., pt. w godz. 7:00 do 15:00, śr. w godz. 7:00 do 16:30, po opłaceniu należnej opłaty w kasie lub przelewem na podstawie dokumentu wydanego w kasie.

Przy płatności przelewem, przed odbiorem karty, należy sprawdzić, czy pieniądze wpłynęły na konto Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni. Informację tę można uzyskać pod nr tel. 58 52 44 588.

* w przypadku dołączania oświadczenia o zameldowaniu do wniosku o wydanie karty opłaty zryczałtowanej mieszkańca, kartę powyższą można odebrać po około 14 dniach (maksymalnie do 30 dni) od dnia złożenia oświadczenia.

Miejsce składania wniosków i odbioru karty opłaty zryczałtowanej mieszkańca:

Biuro Obsługi Klienta Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni - ul. Partyzantów 36, budynek A. Czynne: pn., wt., czw., pt. w godz. 7:00 do 15:00, śr. w godz. 7:00 do 16:30.

Dział prowadzący sprawę:

Biuro Obsługi Klienta Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni - ul. Partyzantów 36, budynek A.

Kontakt telefoniczny w sprawie karty opłaty zryczałtowanej mieszkańca - tel. 58 55 89 570.

Tryb odwoławczy:

Nie przewiduje się trybu odwoławczego.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 3 i 4 Uchwały Nr XXXII/680/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania na drogach publicznych na terenie Miasta Gdańska, ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz ustalenia sposobu pobierania opłat. Tekst jednolity: Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 13 sierpnia 2019 r. poz. 3802

Dodatkowe informacje:

 1. Karta opłaty zryczałtowanej mieszkańca dotyczy określonego sektora - Główne Miasto lub Stare Miasto lub Wrzeszcz lub Aniołki lub Oliwa lub Przymorze lub Jelitkowo lub ul. 3 Maja. W przypadku Głównego Miasta obowiązują dodatkowo identyfikatory na wjazd do Strefy Ograniczonej Dostępności.
 2. Wykupienie karty opłaty zryczałtowanej mieszkańca upoważnia do zgodnego z przepisami o ruchu drogowym postoju pojazdu na płatnym miejscu parkingowym, lecz nie uprawnia do zastrzegania stałego miejsca postoju i nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku wolnych miejsc postojowych.
 3. Kartę opłaty zryczałtowanej mieszkańca należy umieścić na desce rozdzielczej za przednią szyba pojazdu, w sposób umozliwiający jej odczytanie przez kontrolera Strefy Płatnego Parkowania.
 4. Zbycie pojazdu, jego utrata bądź utrata prawa do korzystania z pojazdu w okresie ważności karty opłaty zryczałtowanej mieszkańca nie uprawnia do żądania zwrotu opłaty za niewykorzystany okres poniżej jednego miesiąca.
 5. W przypadku zmiany pojazdu lub jego numerów rejestracyjnych posiadacz karty opłaty zryczałtowanej jest zobowiązany do wymiany posiadanej karty. Numer i marka dotychczas używanego pojazdu mogą zostać skreślone, jeżeli nowa treść pozostanie czytelna. Zmianę wpisu (marka, numer rejestracyjny) potwierdza pieczątką i podpisem na ww. dokumencie pracownik zarządu drogi.

Formularze do pobrania:

Wniosek o wydanie karty opłaty zryczałtowanej mieszkańca