Winieta 1
Winieta 1

Karta opłaty zryczałtowanej Działalności Gospodarczej

UWAGA!

W związku z obostrzeniami wynikającymi z sytuacji epidemiologicznej Gdański Zarząd Dróg i Zieleni zawiadamia, że karty zerowych opłat (pojazdy PHEV i N+), abonamentowe oraz zryczałtowane mieszkańców i działalności gospodarczej obowiązujące w Strefie Płatnego Parkowania wydawane są po złożeniu wniosku drogą elektroniczną na adres parkowanie@gzdiz.gda.pl (ewentualnie pocztową lub do wrzutni w siedzibie GZDiZ ul. Partyzantów 36 – wejście główne).

W celu wykupienia kart opłat zryczałtowanych mieszkańca i działalności gospodarczej konieczne jest również wniesienie opłaty, w wysokości potwierdzonej przez upoważnionego pracownika GZDiZ.

W związku z powyższym prosimy o:

 1. złożenie wniosku i wpisanie do niego adresu e-mail i nr telefonu, na który powyższy pracownik przekaże informację o wysokości opłaty,
 2. a następnie, po uzyskaniu informacji od pracownika GDZiZ, wniesienie opłaty we wskazanej wysokości na konto bankowe nr 98 1240 1268 1111 0010 3860 1427 tytułem: opłata za kartę na pojazd nr rej. … .

Wystawione przez pracowników GZDiZ karty zostaną przesłane pocztą (korespondencja zwykła). Przewidywany okres wydania karty w chwili obecnej oceniany jest na około 14 dni.

Informacje szczegółowe dotyczące możliwości załatwienia oraz procedur poszczególnych spraw dostępne na stronie internetowej www.gzdiz.gda.pl w zakładce Załatw sprawę.

Nazwa procedury:

Nabycie karty opłaty zryczałtowanej Działalności Gospodarczej przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w lokalu znajdującym się w budynku położonym na nieruchomości graniczącej z obszarem objętym poborem opłat parkingowych, uprawniającej do parkowania jednego pojazdu samochodowego o określonym numerze rejestracyjny w wyznaczonym sektorze SPP na drogach publicznych Miasta Gdańska.

Wymagane dokumenty:

 1. właściciel lokalu użytkowego:
  • dowód rejestracyjny pojazdu samochodowego,
  • umowa użyczenia lub leasingu samochodu pojazdu samochodowego – jeżeli właściciel lokalu nie jest właścicielem pojazdu,
  • akt własności nieruchomości,
 2. najemca lub dzierżawca lokalu użytkowego na podstawie umowy:
  • dowód rejestracyjny pojazdu samochodowego,
  • umowa użyczenia lub leasingu samochodu pojazdu samochodowego – jeżeli najemca lub dzierżawca lokalu nie jest właścicielem pojazdu,

  • umowa najmu lub dzierżawy lokalu.

Dokumenty określone w pkt. 1 i 2 należy przedłożyć do wglądu, ich kopie stanowią załączniki do wniosku.

Opłata skarbowa:

Bez opłat.

Opłata administracyjna:

150,00 zł  za 1 miesiąc. Kartę opłaty zryczałtowanej Działalności Gospodarczej wydaje się na okres 1 miesiąca kalendarzowego lub na 30 kolejnych dni od dnia wskazanego przez osobę zainteresowaną, nie wcześniejszego jednak niż dzień jej zakupu.

900,00 zł  za 1 rok. Kartę opłaty zryczałtowanej Działalności Gospodarczej wydaje się na okres 1 roku kalendarzowego lub na 365 kolejnych dni od dnia wskazanego przez osobę zainteresowaną, nie wcześniejszego jednak niż dzień jej zakupu.

Sposób uiszczenia opłaty:

 1. gotówką lub za pomocą karty płatniczej w kasie w siedzibie Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni - ul. Partyzantów 36, budynek A. Kasa czynna pn., wt., czw., pt. w godz. od 7:00 do 15:00, śr. w godz. 7:00 do 16:30,
 2. przelewem na rachunek bankowy: Bank PeKaO S.A. nr konta: 98 1240 1268 1111 0010 3860 1427. W tytule przelewu proszę wpisać rodzaj opłaty: karta opłaty zryczałtowanej i numer rejestracyjny pojazdu.

Termin i sposób załatwienia:

Karta opłaty zryczałtowanej Działalności Gospodarczej wydawana jest od ręki w Biurze Obsługi Klienta Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni - ul. Partyzantów 36, budynek A. Czynne: pn., wt., czw., pt. w godz. 7:00 do 15:00, śr. w godz. 7:00 do 16:30, po opłaceniu należnej opłaty w kasie lub przelewem na podstawie dokumentu wydanego w kasie.

Przy płatności przelewem, przed odbiorem karty, należy sprawdzić, czy pieniądze wpłynęły na konto Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni. Informację tę można uzyskać pod nr tel. 58 52 44 588.

Miejsce składania wniosków i odbioru karty opłaty zryczałtowanej Działalności Gospodarczej:

Biuro Obsługi Klienta Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni - ul. Partyzantów 36, budynek A. Czynne: pn., wt., czw., pt. w godz. 7:00 do 15:00, śr. w godz. 7:00 do 16:30.

Dział prowadzący sprawę:

Biuro Obsługi Klienta Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni - ul. Partyzantów 36, budynek A.

Kontakt telefoniczny w sprawie karty opłaty zryczałtowanej Działalności Gospodarczej - tel. 58 55 89 570.

Tryb odwoławczy:

Nie przewiduje się trybu odwoławczego.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 7 i 8 Uchwały Rady Miasta Gdańska Nr XXXII/680/2012 z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Miasta Gdańska, ustalenia stawek opłat za postój pojazdów w tej strefie oraz ustalenia sposobu ich pobierania. Tekst jednolity: Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 13 sierpnia 2019 r. poz. 3802

Dodatkowe informacje:

 1. Karta opłaty zryczałtowanej Działalności Gospodarczej dotyczy określonego sektora - Główne Miasto lub Stare Miasto lub Wrzeszcz lub Aniołki lub Oliwa lub Przymorze lub Jelitkowo lub ul. 3 Maja. W przypadku Głównego Miasta obowiązują dodatkowo identyfikatory na wjazd do Strefy Ograniczonej Dostępności.
 2. Wykupienie karty opłaty zryczałtowanej Działalności Gospodarczej upoważnia do zgodnego z przepisami o ruchu drogowym postoju pojazdu na płatnym miejscu parkingowym, lecz nie uprawnia do zastrzegania stałego miejsca postoju i nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku wolnych miejsc postojowych.
 3. Kartę opłaty zryczałtowanej Działalności Gospodarczej należy umieścić na desce rozdzielczej za przednią szyba pojazdu, w sposób umozliwiający jej odczytanie przez kontrolera Strefy Płatnego Parkowania.
 4. Zbycie pojazdu, jego utrata bądź utrata prawa do korzystania z pojazdu w okresie ważności karty opłaty zryczałtowanej Działalności Gospodarczej nie uprawnia do żądania zwrotu opłaty za niewykorzystany okres poniżej jednego miesiąca.
 5. W przypadku zmiany pojazdu lub jego numerów rejestracyjnych posiadacz karty opłaty zryczałtowanej Działalności Gospodarczej jest zobowiązany do wymiany posiadanej karty. Numer i marka dotychczas używanego pojazdu mogą zostać skreślone, jeżeli nowa treść pozostanie czytelna. Zmianę wpisu (marka, numer rejestracyjny) potwierdza pieczątką i podpisem na w/w dokumencie pracownik zarządu drogi.

Formularze do pobrania:

Wniosek o wydanie karty opłaty zryczałtowanej Działalności Gospodarczej