Winieta 1
Winieta 1

Informacja dot. podawania numeru rejestracyjnego płacąc w SPP

Zgodnie z art. 13b ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z 2019 r. poz. 698,730) w związku z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Gdański Zarząd Dróg i Zieleni informuje, iż nie przetwarza danych osobowych w związku z poborem opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania i w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania.

Przetwarzane dane obejmują numer rejestracyjny parkującego pojazdu (podanie numeru rejestracyjnego pojazdu przy wnoszeniu opłaty przy pomocy parkometru jest fakultatywne i wynika z uchwały Nr XXXII/680/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania na drogach publicznych na terenie Miasta Gdańska, ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie orasz ustalenia sposobu pobierania opłat (tekst jednolity: Dz. Urz. Woj. Pom. z 2019 poz. 3802). Zgodnie z sentencją i uzasadnieniem wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29.06.2019 r. w sprawie I OSK 2063/17, dotyczącej praktyki stosowanej przez Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie, numery rejestracyjne pojazdów podawane przy okazji zakupu biletów parkingowych w parkometrach nie powinny być traktowane jako dane osobowe.