Winieta 1
Winieta 1
Informacja dot. podawania numeru rejestracyjnego płacąc w SPP

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. podanie numeru rejestracyjnego pojazdu jest fakultatywne i wynika z uchwały Nr XXXII/680/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania na drogach publicznych na terenie Miasta Gdańska, ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie orasz ustalenia sposobu pobierania opłat (tekst jednolity: Dz. Urz. Woj. Pom. z 2014 poz. 3528), zmienionej uchwałą Nr XXIV/663/16 Rady Miasta Gdańska z 31 maja 2016r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2016r. poz. 2287), uchwałą Nr XXXI/863/16 Rady Miasta Gdańsk z dnia 24 listopada 2016r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2016 r. poz. 4400), uchwałą Nr XXXVIII/1033/17 z dnia 25 kwietnia 2017r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2017 r. poz. 1958); Uchwała Nr XLVIII/1447/18 RMG z dnia 22 lutego 2018r. Dz. U. Woj. Pom. z 2018 r. poz. 1033); Uchwałą Nr LI/1518/18 RMG z dnia 23 kwietnia 2018r. (Dz. U. Woj. Pom. z 2018r. poz.2080), Uchwałą LIII/1546/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 maja 2018 r.(Dz. Urz. Woj. Pom. z 2018r. poz. 2428), Uchwałą LVII/1713/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 września 2018 r. (Dz. Urz. Woj Pom. z 2018 r. poz. 4059) oraz Uchwałą VIII/118/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 marca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2019 r. poz. 2272).
  2. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Zarząd Dróg i Zieleni z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 36;
  3. kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Arkadiusz Dymowski, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, ul. Partyzantów 36 80-254 Gdańsk, e-mail: iod@gzdiz.gda.pl, tel. (58) 52 44 509.
  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wniesienia opłaty za postój pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania Miasta Gdańska.
  5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wniesiono opłatę;
  7. posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.