Winieta 1
Winieta 1

Identyfikator zerowej stawki opłaty N+

Nazwa procedury:

Wydanie identyfikatora zerowej stawki opłaty „N+” upoważniającego do bezpłatnego parkowania na miejscach postojowych zlokalizowanych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania w Gdańsku.

Wymagane dokumenty:

 1. Wykaz wymaganych dokumentów uprawniających do uzyskania identyfikatora "N+":
  • podanie,
  • kserokopia orzeczenia wydanego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności o znacznym stopniu niepełnosprawności z tytułu narządu ruchu lub schorzeń neurologicznych (kod niepełnosprawności R lub N lub R i N) oraz o spełnianiu przesłanek umożliwiających wydanie karty parkingowej,
  • kserokopia dowodu rejestracyjnego,
  • kserokopia prawa jazdy osoby uprawnionej,
  • kserokopia tytułu prawnego do pojazdu,
  • kserokopia orzeczenia lub zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem*.

Do wglądu należy przedłożyć oryginały.

2. Identyfikator „N+” wydaje się na imię i nazwisko osoby uprawnionej, numer rejestracyjny i markę pojazdu, na okres 5 lat, nie dłużej jednak niż na okres ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

3. Jednemu uprawnionemu może być wydany tylko jeden identyfikator.

* orzeczenie lub zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem – orzeczenie lub zaświadczenie wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami - § 1 pkt. 23 Uchwały Rady Miasta Gdańska nr. XXIV/663/16 z dnia 31 maja 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Miasta Gdańska, ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów w tej strefie oraz ustalenia sposobu ich pobierania i § 1 pkt. 3 Uchwały Rady Miasta Gdańska nr XLVIII/1447/18 z dnia 22 lutego 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Miasta Gdańska, ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów w tej strefie oraz ustalenia sposobu ich pobierania.

Opłata skarbowa:

Bez opłat.

Opłata administracyjna:

Bez opłat.

Termin i sposób załatwienia:

Rozpatrywanie wniosku: nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku lub usunięcia uchybień formalnych.

Miejsce składania dokumentów:

Dział Parkowania, 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 36, budynek B, pok. 9. Czynne: pn. - pt. od 7:00 do 15:00, tel. 58 52 44 627.

Dział prowadzący sprawę:

Dział Parkowania - 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 36, budynek B.

Kontakt telefoniczny z osobami prowadzącymi sprawę - tel. 58 52 44 627.

Tryb odwoławczy:

Nie przewiduje się trybu odwoławczego.

Podstawa prawna:

§ 4 Ust. 1 pkt. 5 i § 5 Uchwały Rady Miasta Gdańska Nr XXXII/680/2012 z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Miasta Gdańska, ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów w tej strefie oraz ustalenia sposobu ich pobierania. Tekst jednolity: Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 13 sierpnia 2019 r. poz. 3802

Dodatkowe informacje:

 1. Identyfikator dotyczy obszaru: Wrzeszcz, Aniołki, Oliwa, Przymorze, Jelitkowo oraz Śródmieście (w tym Głównego Miasta, na którym obowiązują identyfikatory na wjazd do Strefy Ograniczonej Dostępności).
 2. Identyfikator upoważnia do zgodnego z przepisami o ruchu drogowym postoju pojazdu na płatnym miejscu parkingowym, lecz nie uprawnia do zastrzegania stałego miejsca postoju i nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku wolnych miejsc postojowych.
 3. Identyfikator należy umieścić na desce rozdzielczej za przednią szyba pojazdu, w sposób umozliwiający jego odczytanie przez kontrolera Strefy Płatnego Parkowania.

Formularze do pobrania:

Wniosek o wydanie identyfikatora "N+"