Decyzja na lokalizację lub przebudowę zjazdu z drogi publicznej oraz uzgodnienie projektu budowlanego zjazdu

Autor: Konrad Marciński

Nazwa procedury:

Postępowanie w sprawie wydania decyzji na lokalizację lub przebudowę zjazdu z drogi publicznej oraz uzgodnienie projektu budowlanego zjazdu

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie decyzji administracyjnej na lokalizację lub przebudowę zjazdu z drogi publicznej oraz uzgodnienie projektu budowlanego zjazdu, na druku stanowiącym załącznik do niniejszej procedury lub o treści tożsamej który powinien zawierać co najmniej:

 1. imię i nazwisko, adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o wydanie decyzji oraz uzgodnienie wraz z określeniem numeru KRS, PESEL;
 2. lokalizację planowanego zjazdu.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. projekt zagospodarowania terenu działki, na którą ma być urządzony zjazd, z naniesioną lokalizacją zjazdu wraz z jego parametrami, sporządzony na aktualnej mapie zasadniczej w skali 1:500 i poświadczonej przez projektanta za zgodność z oryginałem i stanem faktycznym  - 2 egz.;
  a) w przypadku obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, na mapie należy nanieść linie rozgraniczające drogi oraz przedłożyć oświadczenie projektanta o zgodności rozwiązań z tym planem;
  do projektu zagospodarowania terenu należy dołączyć
  opracowane zgodnie z przepisami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, m.in. przekroje zjazdu: konstrukcyjny, poprzeczny, podłużny wraz ze sposobem powiązania nawierzchni istniejącej na drodze z nawierzchnią projektowaną zjazdu, odwodnieniem - 2 egz.;
  w przypadku realizacji zjazdu w trybie pozwolenia na budowę dodatkowa 2 egz. zagospodarowania terenu.
 2. charakterystykę obiektu i sposób użytkowania nieruchomości obejmującą: funkcję inwestycji, wielkość obiektu, wielkość i strukturę ruchu generowanego przez obiekt, liczbę miejsc postojowych. W przypadku pogorszenia warunków ruchu, na podstawie art. 16.1 Ustawy o drogach publicznych „Budowa lub przebudowa dróg publicznych spowodowana inwestycją niedrogową należy do Inwestora tego przedsięwzięcia”. Szczegółowa procedura określona została w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Gdańska nr 72/18 z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie określenia zasad oraz trybu przygotowania i obsługi umów, o których mowa w art. 16 ustawy o drogach publicznych na budowę lub przebudowę dróg publicznych;
 3. dokument potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, na którą ma być urządzony zjazd, tj. dokument z którego wynika tytuł prawny do nieruchomości np.: prawo własności, użytkowanie wieczyste, zarząd, ograniczone prawo rzeczowe, stosunek zobowiązaniowy;
 4. w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika, działającego w imieniu wnioskodawcy, należy przedłożyć oryginalne pełnomocnictwo lub urzędowo poświadczony odpis tego pełnomocnictwa, udzielone przez inwestora projektantowi (konkretnej osobie) do reprezentowania go w sprawach związanych z uzyskaniem decyzji na lokalizacje zjazdu;
 5. dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 złotych, tytułem złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt. 5 powyżej (art. 1 ust. 1 pkt 2 oraz art. 6 ust.1 pkt 4 ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku);
 6. w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, kopię decyzji o warunkach zabudowy dla przedmiotowej działki;
 7. projekt zieleni z inwentaryzacją i gospodarką drzewostanem;
 8. inne (zależne od charakteru zamierzonej inwestycji na żądanie organu).

Opłata skarbowa

Opłata skarbowa:

 1. od wydania decyzji objętej wnioskiem: 82,00 złote (w przypadku inwestycji wyłącznie o funkcji mieszkaniowej: bezpłatnie),
 2. od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17,00 złotych.

Sposób uiszczenia opłaty:

Przelewem na rachunek bankowy: Bank PeKaO S.A. nr konta: 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935.

Informacje dodatkowe:

 1. obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictw:
  1. udzielanych między małżonkami, wstępnym, zstępnym, rodzeństwu, jak również sytuacji,
  2. gdy pełnomocnictwa udziela podmiot zwolniony z opłaty skarbowej na mocy przepisów odrębnych (np. osoby legitymujące się zaświadczeniem o korzystaniu ze świadczeń opieki społecznej z powodu ubóstwa);
 2. obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej powstaje:
  1. w momencie złożenia wniosku o wydanie decyzji podlegającej opłacie, jak również
  2. z chwilą złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa;
 3. opłacie skarbowej podlega:
  1. wniosek o wydanie decyzji w konkretnej sprawie, toczącej się w jednym postępowaniu administracyjnym, jak również
  2. złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania inwestora w jednym postępowaniu administracyjnym;
 4. dowód uiszczenia opłaty skarbowej od wniosku o wydanie decyzji, jak również dowód uiszczenia opłaty skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa należy załączyć do składanego wniosku (uiszczone w dniu złożenie wniosku);
 5. opłacie skarbowej w niniejszym postępowaniu administracyjnym podlega jedynie złożenie pełnomocnictwa uprawniającego do działania w imieniu inwestora, związane bezpośrednio z tym postępowaniem (Gdański Zarząd Dróg i Zieleni). W związku z powyższym opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone wcześniej, załączone do wniosku, jako dowód umocowania do udzielania dalszych pełnomocnictw.

Termin i sposób załatwienia:

Do jednego miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy, od dnia wszczęcia postępowania, przy czym do terminu tego nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony (np. niekompletny wniosek) albo przyczyn niezależnych od organu.

Miejsce składania dokumentów:

 1. Pocztą na adres:
  Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk.
 2. Bezpośrednio:
  Biuro Obsługi Klienta Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 36, budynek A. Czynne: pn., wt., czw., pt. od 7:00 do 15:00, śr. w godz. od 7:00 do 16:30, tel. 58 341 20 41; fax 58 52 44 609.

Dział prowadzący sprawę:

Dział Uzgodnień - 80-432 Gdańsk, ul. Stanisława Wyspiańskiego 9a

Przyjmowanie klientów odbywa się w każdą środę w godz. 7:30 - 14:30, natomiast pozostałe dni są dniami wewnętrznymi. Powyższe terminy dotyczą również kontaktu telefonicznego.

Sprawy dotyczące uzgodnień z podziałem na rejony:

 • Stogi, Wyspa Sobieszewska, Przeróbka, Westerplatte, Młyniska, Letnica, Nowy Port – tel. 58 55 89 716, pok. 127
 • Trakt św. Wojciecha, Orunia, Olszynka, Rudniki - tel. 58 55 89 712, pok. 128
 • Śródmieście, Dolne Miasto, Młode Miasto – tel. 58 55 89 709, pok. 137
 • Chełm z dzielnicą Gdańsk Południe, Orunia Górna, - tel. 58 55 89 717, pok. 129
 • Suchanino, Wzgórze Mickiewicza, Siedlce, Aniołki, Wrzeszcz, Brzeźno tel. 58 55 89 713, pok. 128
 • Ujeścisko, Łostowice, Brętowo, Piecki-Migowo tel. 58 55 89 718, pok. 127
 • Jasień, Szadółki, Kiełpino Górne, Smęgorzyno, Kokoszki   tel. 58 55 89 673, pok. 129
 • Matarnia, Osowa tel. 58 55 89 707, pok. 129
 • Oliwa, Przymorze, Żabianka, Zaspa tel. 58 55 89 711, pok. 127

Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do organu odwoławczego, tj. Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku. Odwołanie należy wnieść za pośrednictwem organu, który wydał decyzję tj. Dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie należy kierować na adres: Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518)
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2000)
 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.)

Rozpatrzenie sprawy zgodnie z ww. procedurą wymaga podania danych osobowych wnioskodawcy oraz pełnomocnika (jeśli występuje), w zakresie imienia, nazwiska, numeru ewidencyjnego PESEL, adresu zamieszkania (adresu do korespondencji), numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej, Gdańskiemu Zarządowi Dróg i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk, który będzie ich administratorem.

Informujemy Państwa, że podane dane osobowe są przetwarzane w celu wydania decyzji administracyjnej w przedmiocie lokalizacji lub przebudowy zjazdu z drogi publicznej oraz uzgodnienia projektu budowlanego zjazdu.

Informujemy, że mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich prostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie powoduje cofnięcia skutków ich dotychczasowego przetwarzania. Państwa dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 roku poz. 164 z późn. zm.).

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 20 pkt 8 oraz art. 29 ustawy o drogach publicznych oraz art. 55 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Formularze do pobrania:

Wniosek o wydanie decyzji na lokalizację lub przebudowę zjazdu z drogi publicznej oraz uzgodnienie projektu budowlanego zjazdu