ZR - Dział Rozwoju Sieci Dróg i Ewidencji

Dział Dział Rozwoju Sieci Dróg i Ewidencji analizuje i opracowuje warunki konieczne do ustalenia zasadności drogowych inwestycji.

Dane kontaktowe:

Adres biura: 80-205 Gdańsk, ul. Trubadurów 4, pok. 5, 6
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00-15.00
Kierownik działu: Jolanta Rolle, tel. 58 52 44 532, e-mail: jolanta.rolle@gdansk.gda.pl, pok. 6
Z-ca kierownika działu: Dorota Tomczak, tel. 58 52 44 531, e-mail: dorota.tomczak@gdansk.gda.pl
  Piotr Jurkiewicz, tel. 58 52 44 534
  Beata Karczewska, tel. 58 52 44 529
  Alicja Grabowska, tel. 58 52 44 532
Dyżur telefoniczny geodety: Czwartki, godz. 9:00-14:00, pok. nr 5, tel. 58 52 44 534, tel. 58 52 44 529

Prezentacja działu:

Dział Rozwoju Sieci Dróg i Ewidencji zajmuje się analizą i opracowaniem warunków koniecznych do ustalenia zasadności podejmowania drogowych inwestycji miejskich.

Do głównych zadań działu należy:

 • Opracowywanie i nadzór merytoryczny nad realizacją projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organu właściwego do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 • Przygotowanie wniosków z zakresu drogownictwa do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz udział merytoryczny w procesie opracowywania i uzgadniania tych planów.
 • Uzgadnianie i opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i koncepcji programowo-przestrzennych z zakresu drogownictwa.
 • Inicjowanie i przygotowywanie materiałów programowych oraz zlecanie wykonania dokumentacji projektowych o charakterze koncepcji programowo-przestrzennych, studiów wykonalności, analiz i ocen środowiskowych w ramach programowania inwestycji komunikacyjnych.
 • Współudział w opiniowaniu i uzgadnianiu dokumentacji projektowych z zakresu drogownictwa.
 • Przygotowywanie zadań zlecanych ujętych w zatwierdzonych rocznych planach inwestycyjnych w zakresie drogownictwa w fazie programowania przedsięwzięć inwestycyjnych.
 • Udział w procedurach przygotowywania Bazy Priorytetów Inwestycyjnych.
 • Przygotowanie informacji dla Wydziału Projektów Inwestycyjnych o planowanych inwestycjach publicznych w trybie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.
 • Opiniowanie wniosków o sprzedaż lub dzierżawę gruntów należących do Gminy Miasta Gdańska.
 • Prowadzenie działań związanych z klasyfikacją dróg.
 • Prowadzenie Komputerowej Ewidencji Technicznej i Majątkowej Ulic (KETiMU).
 • Sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad.
 • Przygotowywanie i prowadzenie regulacji stanów prawnych pasów drogowych ulic w Mieście.
 • Uczestnictwo w postępowaniach geodezyjnych, w których GZDiZ jest stroną.
 • Gospodarowanie nieruchomościami na potrzeby zarządzania drogami.
 • Udzielanie informacji o dostępie do drogi publicznej.
 • Przygotowanie, nadzorowanie i odbiory robót geodezyjno-prawnych dla potrzeb GZDiZ.
 • Wykonywanie opracowań geodezyjnych, pomiarów kontrolnych dla potrzeb GZDiZ.
 • Odbiory pod względem geodezyjno-prawnym infrastruktury przekazywanej w zarząd.
 • Występowanie z wnioskami o dokonanie podziału lub scalania nieruchomości w przypadku nabywania gruntów pod pas drogowy.
 • Przygotowanie podkładów geodezyjnych i dokumentów dla celów wykupienia lub wydzierżawienia terenów.
 • Prowadzenie problematyki związanej z regulacją stanu prawnego pasa drogowego.
 • Obsługa terenowo - prawna innych działów GZDiZ.
 • Opiniowanie nabywania nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości.
 • Analiza, opiniowanie projektów podziałów przygotowywanych w celu realizacji zadań na podstawie Zezwolenia na Realizacje Inwestycji Drogowej lub innych ustaw związanych z realizacją zadania.
 • Wnioskowanie do Wydziału Skarbu o ujawnienie w Księdze Wieczystej zmian wynikających z decyzji ZRID.
 • Wyjaśnianie spraw związanych z ewidencją gruntów.
 • Prowadzenie działań w zakresie zmian klasoużytków.
 • Współpraca z jednostkami organizacyjnymi i wydziałami Urzędu Miejskiego w Gdańsku w zakresie regulacji stanów prawnych gruntów.