Winieta 1
Winieta 1
IR - Dział Rozwoju Sieci Dróg i Ewidencji
Dział Dział Rozwoju Sieci Dróg i Ewidencji analizuje i opracowuje warunki konieczne do ustalenia zasadności drogowych inwestycji.
Adres biura: Gdańsk, ul. Trubadurów 4, pok. 6
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 7.00–15.00

 Dane kontaktowe i tematy najważniejszych spraw do załatwienia:

 

Kierownik Działu -  Jolanta Rolle

tel. 58 52 44 532

 

   Piotr Jurkiewicz

tel. 58 52 44 534

   Konrad Lewicki

tel. 58 52 44 531

   Mariola Piątkowska

tel. 58 52 44 533

Prezentacja działu

Dział Rozwoju Sieci Dróg i Ewidencji zajmuje się analizą i opracowaniem warunków koniecznych do ustalenia zasadności podejmowania drogowych inwestycji miejskich.

Do głównych zadań działu należy:

  • opracowywanie i nadzór merytoryczny nad realizacją projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organu właściwego do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  • przygotowanie wniosków z zakresu drogownictwa do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz udział merytoryczny w procesie opracowywania i uzgadniania tych planów,
  • uzgadnianie i opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i koncepcji programowo-przestrzennych z zakresu drogownictwa,
  • inicjowanie i przygotowywanie materiałów programowych oraz zlecanie wykonania dokumentacji projektowych o charakterze koncepcji programowo-przestrzennych, studiów wykonalności, analiz i ocen środowiskowych w ramach programowania inwestycji komunikacyjnych,
  • współudział w opiniowaniu i uzgadnianiu dokumentacji projektowych z zakresu drogownictwa,
  • przygotowywanie zadań zlecanych ujętych w zatwierdzonych rocznych planach inwestycyjnych w zakresie drogownictwa w fazie programowania przedsięwzięć inwestycyjnych,
  • udział w procedurach przygotowywania Bazy Priorytetów Inwestycyjnych,
  • opiniowanie wniosków o sprzedaż lub dzierżawę gruntów należących do Gminy Miasta Gdańska

Podstawą opracowywania planów inwestycyjnych są dokumenty określające kierunki rozwoju układu drogowo-ulicznego Gdańska:

1. Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015 – dokument ten zawiera program operacyjny – „Gdańsk Szerokiej Drogi” określający rozwój układu transportowego. 

2. Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Gdańska na lata 2010-2014, w którym znajduje się lista aktualnie obowiązujących zadań drogowych obecnie realizowanych oraz w trakcie przygotowania. Dokument dostępny jest na podstronie witryny www.gdansk.gda.pl w zakładce Samorząd » Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Gdańska.

3. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Gdańska. Aktualny tekst „Studium” oraz załącznik zawierający mapę z projektem przyszłego systemu transportowego przedstawiający projektowane drogi w Gdańsku dostępny jest na stronach Urzędu Miejskiego www.gdansk.pl(menu Samorząd, podmenu Zagospodarowanie Przestrzenne) oraz Biura Rozwoju Gdańska – www.brg.gda.pl (menu Obowiązujące "Studium uwarunkowań...").