Winieta 1
Winieta 1
IR - Dział Rozwoju Sieci Dróg i Ewidencji
Dział Dział Rozwoju Sieci Dróg i Ewidencji analizuje i opracowuje warunki konieczne do ustalenia zasadności drogowych inwestycji.
Adres biura: Gdańsk, ul. Trubadurów 4, pok. 6
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 7.00–15.00

 Dane kontaktowe i tematy najważniejszych spraw do załatwienia:

 

Kierownik Działu -  Jolanta Rolle

tel. 58 52 44 532

 

   Konrad Lewicki

tel. 58 52 44 531

   Mariola Piątkowska

tel. 58 52 44 533

Prezentacja działu

Dział Rozwoju Sieci Dróg i Ewidencji zajmuje się analizą i opracowaniem warunków koniecznych do ustalenia zasadności podejmowania drogowych inwestycji miejskich.

Do głównych zadań działu należy:

  • opracowywanie i nadzór merytoryczny nad realizacją projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organu właściwego do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  • przygotowanie wniosków z zakresu drogownictwa do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz udział merytoryczny w procesie opracowywania i uzgadniania tych planów,
  • uzgadnianie i opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i koncepcji programowo-przestrzennych z zakresu drogownictwa,
  • inicjowanie i przygotowywanie materiałów programowych oraz zlecanie wykonania dokumentacji projektowych o charakterze koncepcji programowo-przestrzennych, studiów wykonalności, analiz i ocen środowiskowych w ramach programowania inwestycji komunikacyjnych,
  • współudział w opiniowaniu i uzgadnianiu dokumentacji projektowych z zakresu drogownictwa,
  • przygotowywanie zadań zlecanych ujętych w zatwierdzonych rocznych planach inwestycyjnych w zakresie drogownictwa w fazie programowania przedsięwzięć inwestycyjnych,
  • udział w procedurach przygotowywania Bazy Priorytetów Inwestycyjnych,
  • opiniowanie wniosków o sprzedaż lub dzierżawę gruntów należących do Gminy Miasta Gdańska

Podstawą opracowywania planów inwestycyjnych są dokumenty określające kierunki rozwoju układu drogowo-ulicznego Gdańska:

1. Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015 – dokument ten zawiera program operacyjny – „Gdańsk Szerokiej Drogi” określający rozwój układu transportowego. 

2. Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Gdańska na lata 2010-2014, w którym znajduje się lista aktualnie obowiązujących zadań drogowych obecnie realizowanych oraz w trakcie przygotowania. Dokument dostępny jest na podstronie witryny www.gdansk.gda.pl w zakładce Samorząd » Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Gdańska.

3. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Gdańska. Aktualny tekst „Studium” oraz załącznik zawierający mapę z projektem przyszłego systemu transportowego przedstawiający projektowane drogi w Gdańsku dostępny jest na stronach Urzędu Miejskiego www.gdansk.pl(menu Samorząd, podmenu Zagospodarowanie Przestrzenne) oraz Biura Rozwoju Gdańska – www.brg.gda.pl (menu Obowiązujące "Studium uwarunkowań...").