Winieta 1
Winieta 1

IR - Dział Rozwoju Sieci Dróg i Ewidencji

Dział Dział Rozwoju Sieci Dróg i Ewidencji analizuje i opracowuje warunki konieczne do ustalenia zasadności drogowych inwestycji.
Adres biura: Gdańsk, ul. Trubadurów 4, pok. 6
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 7.00–15.00

 Dane kontaktowe i tematy najważniejszych spraw do załatwienia:

 

Kierownik Działu -  Jolanta Rolle

tel. 58 52 44 532

 

   Piotr Jurkiewicz

tel. 58 52 44 534

   Dorota Tomczak

tel. 58 52 44 531

   Mariola Piątkowska

tel. 58 52 44 533

   Beata Karczewska

tel. 58 52 44 529

Prezentacja działu

Dział Rozwoju Sieci Dróg i Ewidencji zajmuje się analizą i opracowaniem warunków koniecznych do ustalenia zasadności podejmowania drogowych inwestycji miejskich.

Do głównych zadań działu należy:

Dział Rozwoju Sieci Dróg i Ewidencji

 • Opracowywanie i nadzór merytoryczny nad realizacją projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organu właściwego do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 • Przygotowanie wniosków z zakresu drogownictwa do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz udział merytoryczny w procesie opracowywania i uzgadniania tych planów.
 • Uzgadnianie i opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i koncepcji programowo-przestrzennych z zakresu drogownictwa.
 • Współudział w opiniowaniu i uzgadnianiu dokumentacji projektowych z zakresu drogownictwa.
 • Przygotowywanie zadań zlecanych ujętych w zatwierdzonych rocznych planach inwestycyjnych w zakresie drogownictwa w fazie programowania przedsięwzięć inwestycyjnych.
 • Udział w procedurach przygotowywania Bazy Priorytetów Inwestycyjnych.
 • Przygotowanie informacji dla WPR o planowanych inwestycjach publicznych w trybie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.
 • Opiniowanie wniosków o sprzedaż lub dzierżawę gruntów należących do Gminy Miasta Gdańska.
 • Prowadzenie działań związanych z klasyfikacją dróg.
 • Prowadzenie Komputerowej Ewidencji Technicznej i Majątkowej Ulic (KETiMU).
 • Sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad.
 • Przygotowywanie i prowadzenie regulacji stanów prawnych pasów drogowych ulic.
 • Uczestnictwo w postępowaniach geodezyjnych, w których GZDiZ jest stroną.
 • Gospodarowanie nieruchomościami nabytymi pod pasy drogowe dróg publicznych w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości.
 • Gospodarowanie nieruchomościami na potrzeby zarządzania drogami.
 • Udzielanie informacji o dostępie do drogi publicznej.
 • Przygotowanie, nadzorowanie i odbiory robót geodezyjno-prawnych dla potrzeb GZDiZ.
 • Wykonywanie opracowań geodezyjnych, pomiarów kontrolnych dla potrzeb GZDiZ.
 • Odbiory pod względem geodezyjno-prawnym infrastruktury przekazywanej w zarząd.
 • Występowanie z wnioskami o dokonanie podziału lub scalania nieruchomości w przypadku nabywania gruntów pod pas drogowy.
 • Przygotowanie podkładów geodezyjnych i dokumentów dla celów wykupienia lub wydzierżawienia terenów.
 • Prowadzenie problematyki związanej z regulacją stanu prawnego pasa drogowego.
 • Obsługa terenowo - prawna innych działów GZDiZ.
 • Uczestnictwo w postępowaniach geodezyjnych, w których GZDiZ jest stroną.
 • Opiniowanie nabywania nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości.
 • Analiza, opiniowanie projektów podziałów przygotowywanych w celu realizacji zadań na podstawie Zezwolenie na Realizacje Inwestycji Drogowej lub innych ustaw związanych z realizacją zadania.
 • Wnioskowanie do Wydziału Skarbu o ujawnienie w Księdze Wieczystej zmian wynikających z decyzji ZRID.
 • Wyjaśnianie spraw związanych z ewidencją gruntów.
 • Prowadzenie działań w zakresie zmian klasoużytków.
 • Współpraca z innymi Działami w zakresie prowadzonych zagadnień.
 • Współpraca w Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska, Gdańskimi Nieruchomościami, Biurem Rozwoju Gdańska, Wydziałem Skarbu w zakresie regulacji stanów prawnych gruntów.