Winieta 1
Winieta 1
ZI - Dział Inżynierii Ruchu
Dział inżynierii ruchu odpowiedzialny jest za realizowanie zadań z zakresu zarządzania ruchem drogowym, wynikających z decyzji miejskiego inżyniera ruchu, wydawanie identyfikatorów oraz zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych.

 Dane kontaktowe i zagadnienia, którymi zajmuje się dział:

Adres biura: Gdańsk, ul. Wyspiańskiego 9A
Godziny pracy: poniedziałek - piątek w godz. 7.00–15.00
Adres e-mail: zi@gzdiz.gda.pl
Telefon kontaktowy 58 55 89 827

 

Kierownik Działu - Robert Krasowski

58 55 89 812

p.o. Zastępcy Kierownika - Maciej Cybulski

58 55 89 815

 

Zadania Działu Inżynierii Ruchu:

 • wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów ponadgabarytowych,
 • wydawanie identyfikatorów uprawniających do wjazdu za znak drogowy typu: B-1 (zakaz ruchu w obu kierunkach), B-5 (zakaz wjazdu samochodów ciężarowych), B-18 (zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad … t) lub C-16 (droga dla pieszych), z tabliczką „Nie dotyczy posiadaczy identyfikatorów wydanych przez GZDiZ
 • sterowanie ruchem - sygnalizacja świetlna
 • procedowanieprojektów tymczasowej organizacji ruchu drogowego,
 • procedowanie projektów docelowej organizacji ruchu drogowego,
 • procedowanie zezwoleń na wykorzystanie drogi w sposób szczególny,
 • wprowadzanie zmian w istniejącej organizacji ruchu drogowego.

58 55 89 827

Komisja ds. bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego
przy Miejskim Inżynierze Ruchu

Sekretarz - Magdalena Olszewska

58 55 89 829

W skład Komisji wchodzą:
1) Przedstawiciel Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku,
2) Przedstawiciel Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku,
3) Przedstawiciel Straży Miejskiej w Gdańsku,
4) Przedstawiciel Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku,
5) Przedstawiciele Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.

Komisja ds. tymczasowych organizacji ruchu drogowego
przy Miejskim Inżynierze Ruchu

Sekretarz - Maciej Cybulski

58 55 89 815

W skład Komisji wchodzą:
1) Przedstawciel Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku,
2) Przedstawiciel Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku,
3) Przedstawiciel Straży Miejskiej w Gdańsku,
4) Przedstawiciel Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku,
5) Przedstawiciele Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.

Komisja ds. imprez organizowanych w pasach drogowych
przy Miejskim Inżynierze Ruchu

Sekretarz - Beata Lewińska

58 55 89 822

W skład Komisji wchodzą:
1) Przedstawiciel Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku,
2) Przedstawiciel Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku,
3) Przedstawiciel Straży Miejskiej w Gdańsku,
4) Przedstawiciel Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku,
5) Przedstawiciele Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.

 


Prezentacja działu

Dział Inżynierii Ruchu odpowiedzialny jest za realizowanie zadań z zakresu zarządzania ruchem drogowym na drogach publicznych oraz drogach wewnętrznych na terenie Miasta wynikających z decyzji Miejskiego Inżyniera Ruchu działającego przy Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Do głównych zadań działu należy:

 • analiza funkcjonowania ruchu drogowego w zakresie przepustowości układu komunikacyjnego oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • procedowanie wniosków dotyczących zmian w organizacji ruchu drogowego i wydawanie zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych,
 • opiniowanie lokalizacji nośników reklamowych, procedowanie lokalizacji miejsc zastrzeżonego postoju, punktów handlowych i innych elementów znajdujących się w pasach drogowych, mających znaczenie dla bezpieczeństwa i obsługi ruchu drogowego,
 • przeprowadzanie przeglądów elementów organizacji ruchu drogowego w zakresie stanu technicznego i merytorycznego ich funkcjonowania,
 • wykonywanie cyklicznych i doraźnych pomiarów natężenia ruchu drogowego,
 • monitoring bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • procedowanie projektów organizacji ruchu drogowego: docelowych i tymczasowych,
 • opiniowanie projektów układów drogowych oraz innych projektów mających wpływ na zarządzanie ruchem i bezpieczeństwo ruchu drogowego,
 • weryfikacja analiz komunikacyjnych pod względem wpływu inwestycji na miejski układ drogowy,
 • organizowanie i inicjowanie działań Miejskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz realizacja jej postanowień.

 

Formularze, a także opisy procedur dostępne są w zakładce Organizacja Ruchu