ZI - Dział Inżynierii Ruchu

Dział Inżynierii Ruchu odpowiedzialny jest za realizowanie zadań z zakresu zarządzania ruchem drogowym na drogach publicznych oraz drogach wewnętrznych na ternie Miasta Gdańska w zakresie przewidzianym przepisami Ustawy prawo o ruchu drogowym.

 Dane kontaktowe i tematy najważniejszych spraw do załatwienia:

Adres biura: 80-432 Gdańsk, ul. Wyspiańskiego 9A
Godziny pracy: poniedziałek - piątek w godz. 7.00–15.00
Adres e-mail:

gzdiz-zi@gdansk.gda.pl

gzdiz-gabaryty@gdansk.gda.pl (wnioski na przejazdy nienormatywne)

Telefon kontaktowy: 58 55 89 827
Kierownik działu: Maciej Cybulski, tel. 58 55 89 812, e-mail: maciej.cybulski@gdansk.gda.pl, pok. 133
Zastępca kierownika działu: Patrycja Góralska, tel. 58 55 89 825, e-mail: patrycja.goralska@gdansk.gda.pl, pok. 138

Zadania Działu Inżynierii Ruchu:

Telefon:

 • wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów ponadgabarytowych,
 • wydawanie identyfikatorów uprawniających do wjazdu za znak drogowy typu: B-1 (zakaz ruchu w obu kierunkach), B-5 (zakaz wjazdu samochodów ciężarowych), B-18 (zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad … t) lub C-16 (droga dla pieszych), z tabliczką „Nie dotyczy posiadaczy identyfikatorów wydanych przez GZDiZ",
 • sterowanie ruchem - sygnalizacja świetlna,
 • procedowanie projektów tymczasowej organizacji ruchu drogowego,
 • procedowanie projektów docelowej organizacji ruchu drogowego,
 • procedowanie zezwoleń na wykorzystanie drogi w sposób szczególny,
 • wprowadzanie zmian w istniejącej organizacji ruchu drogowego.

58 55 89 827

Komisja ds. bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego
przy Miejskim Inżynierze Ruchu

Sekretarz - Magdalena Olszewska

58 55 89 829

W skład Komisji wchodzą:
1) Przedstawiciel Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku,
2) Przedstawiciel Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku,
3) Przedstawiciel Straży Miejskiej w Gdańsku,
4) Przedstawiciel Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku,
5) Przedstawiciele Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.

Komisja ds. tymczasowych organizacji ruchu drogowego
przy Miejskim Inżynierze Ruchu

Sekretarz - Tomasz Czapiewski

58 55 89 819

W skład Komisji wchodzą:
1) Przedstawiciel Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku,
2) Przedstawiciel Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku,
3) Przedstawiciel Straży Miejskiej w Gdańsku,
4) Przedstawiciel Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku,
5) Przedstawiciele Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.


Prezentacja działu:

Dział Inżynierii Ruchu odpowiedzialny jest za realizowanie zadań z zakresu zarządzania ruchem drogowym na drogach publicznych oraz drogach wewnętrznych na terenie Miasta Gdańska w zakresie przewidzianym przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym wynikających z decyzji Miejskiego Inżyniera Ruchu działającego przy Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Do głównych zadań działu należy:

 • Analiza funkcjonowania ruchu drogowego w zakresie przepustowości układu komunikacyjnego oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 • Obsługa wniosków dotyczących zmian w organizacji ruchu drogowego - opiniowanie i przekazywanie opinii do zarządzającego ruchem.
 • Wydawanie zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych.
 • Opiniowanie lokalizacji nośników reklamowych, miejsc zastrzeżonego postoju, punktów handlowych i innych elementów znajdujących się w pasach drogowych, mających znaczenie dla bezpieczeństwa i obsługi ruchu drogowego.
 • Przeprowadzanie przeglądów elementów organizacji ruchu drogowego w zakresie stanu technicznego i merytorycznego ich funkcjonowania.
 • Wykonywanie projektów organizacji ruchu drogowego.
 • Wykonywanie cyklicznych i doraźnych pomiarów natężenia ruchu drogowego.
 • Monitoring bezpieczeństwa ruchu drogowego i infrastruktury drogowej.
 • Opiniowanie projektów organizacji ruchu drogowego: docelowych i tymczasowych oraz przekazywanie ich wraz z opinią do zarządzającego ruchem.
 • Opiniowanie projektów układów drogowych.
 • Sekretarzowanie i organizowanie prac:
  • komisji ds. bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego,
  • komisji ds. tymczasowych organizacji ruchu,
  • komisji ds. imprez organizowanych w pasach drogowych.
 • Organizowanie i inicjowanie działań Miejskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz realizacja jej postanowień.
 • Obsługa zintegrowanego systemu sterowania ruchem TRISTAR.
 • Monitorowanie i opiniowanie rozwoju komunikacji rowerowej w Mieście.

Formularze, a także opisy procedur dostępne są w zakładce Organizacja Ruchu