Winieta 1
Winieta 1

IU - Dział Dróg

Dział zajmuje się utrzymaniem, modernizacją i remontami istniejących dróg, chodników, urządzeń oraz elementów zabezpieczenia i kontroli ruchu drogowego. Ponadto dział obsługuje szkody wynikające ze złego stanu infrastruktury drogowej i zapobiega ich powstawaniom.
Adres biura: 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 36
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 7.00–15.00

 

 

 

Dane kontaktowe i tematy najważniejszych spraw do załatwienia:

 

Kierownik Działu - Stanisław Małachowski

Budynek B, pok. nr 2

tel. 58 52 44 541

Z-ca Kierownika Działu - Wiesław Szańca

Budynek B, pok. nr 2

tel. 58 52 44 541

p.o. Z-cy Kierownika Działu ds. oznakowania, przejęć i kontroli dróg - Katarzyna Sobocińska

Budynek D, pok. nr 11

tel. 58 52 44 546

Z-ca Kierownika Działu ds. infrastruktury tramwajowej - Paweł Adrian

ul. Wyspiańskiego 9A, pok. nr 127

tel. 58 55 89 721

 

Sprawy dotyczące bieżącego utrzymania, naprawy i remontów dróg

 Budynek D, pok. 1

tel. 58 52 44 544
tel. 58 52 44 548
tel. 58 52 44 549

Sprawy dotyczące oznakowania pionowego i elementów zabezpieczenia ruchu

Budynek D, pok. 11

tel. 58 52 44 546

Obsługa techniczna szkód drogowych

Budynek D, pok. 11

tel. 58 52 44 543

Prezentacja działu

Dział zajmuje się utrzymaniem prawidłowego stanu dróg publicznych: krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych w granicach administracyjnych Miasta Gdańska oraz niepublicznych (wewnętrznych), podlegających zarządowi GZDiZ o łącznej długości wszystkich dróg 845,99 km i łącznej powierzchni 6,4 mln m2

Dział zajmuje się technicznym utrzymaniem, modernizacją (przebudową w ograniczonym zakresie) i remontami istniejących dróg, chodników, urządzeń oraz elementów zabezpieczenia ruchu drogowego, tj. bariery energochłonne, wygrodzenia barierami, słupkami itp.

Do głównych zadań działu należy: 

 • bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni i chodników,
 • utrzymanie pionowego i poziomego oznakowania dróg i urządzeń oraz elementów zabezpieczenia ruchu drogowego,
 • obsługa techniczna zgłaszanych szkód wynikających ze złego stanu technicznego infrastruktury drogowej,
 • współpraca z innymi jednostkami w zakresie przeciwdziałania niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg.

Sekcja Infrastruktury Tramwajowej:

 • planowanie zadań inwestycyjnych związanych z budową, przebudową, remontami infrastruktury tramwajowej w porozumieniu z GAiT.
 • udział w planowaniu rozwoju komunikacji tramwajowej w Gdańsku.
 • weryfikacja zadań związanych z utrzymaniem infrastruktury tramwajowej przesłanych przez GAiT.
 • opiniowanie koncepcji programowo-przestrzennych, uzgadnianie dokumentacji projektowych, wydawanie warunków technicznych.
 • przeglądy i ocena stanu technicznego infrastruktury tramwajowej (torów tramwajowych, elektroenergetyki trakcyjnej), będącej w utrzymaniu GAiT.
 • przygotowywanie raportów z wykonanych przez GAiT prac związanych z utrzymaniem i konserwacją infrastruktury tramwajowej.
 • przeprowadzanie objazdów dróg z uwzględnieniem wpływu technicznego dróg, oznakowania drogowego i elementów zabezpieczenia ruchu drogowego na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Opis procedur:

Procedury zgłaszania szkód z odpowiedzialności cywilnej