Winieta 1
Winieta 1
IT - Dział Infrastruktury Tramwajowej i Autobusowej
Dział zajmuje się bieżącym utrzymaniem infrastruktury tramwajowej i autobusowej.
Adres biura: Gdańsk, ul. Wyspiańskiego 9A, pok. 127, 128
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku, 7.00–15.00

 

 

 

Dane kontaktowe i najważniejsze sprawy do załatwienia:

 

Kierownik Działu - Paweł Adrian

tel. 58 55 89 721
Z-ca Kierownika Działu - Ryszard Szreiber

tel. 58 55 89 722

 

Sprawy dotyczące torów tramwajowych

tel. 58 55 89 724
tel. 58 55 89 723

Sprawy dotyczące elektroenergetyki trakcyjnej

tel. 58 55 89 725
tel. 58 55 89 726

Sprawy dotyczące pozwolenia na korzystanie z przystanków przez firmy przewozowe

tel. 58 55 89 729

Sprawy dotyczące wiat przystankowych oraz oznakowania przystanków tramwajowych i autobusowych

tel. 58 55 89 727
tel. 58 55 89 729

Uwaga:
1. Organizacją komunikacji miejskiej autobusowej i tramwajowej (między innymi punktualność, rozkłady jazdy, informacja pasażerska, trasa linii) zajmuje się organizator Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku, tel. 58 309-13-23.
2. Świadczeniem usług przewozowych (między innymi estetyka porządek, czystość taboru, sprawność urządzeń kasujących bilety) zajmują się Gdańskie Autobusy i Tramwaje, tel. 58 341-00-21 do 23.

Prezentacja działu

Dział zajmuje się utrzymaniem torów tramwajowych i elektroenergetyki trakcyjnej. Ponadto realizuje zadania związane z utrzymaniem w należytym stanie technicznym i estetycznym wiat i oznakowania przystanków tramwajowych i autobusowych.

Do głównych zadań działu należy:

 • planowanie zadań inwestycyjnych związanych z budową, przebudową, remontami infrastruktury tramwajowej i autobusowej,
 • udział w planowaniu rozwoju komunikacji tramwajowej w Gdańsku,
 • planowanie zadań związanych z utrzymaniem infrastruktury tramwajowej i autobusowej,
 • opiniowanie koncepcji programowo-przestrzennych, uzgadnianie dokumentacji projektowych,
 • nadzór nad realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi, odbiór wykonanych robót, rozliczanie materiałów rozbiórkowych, rozliczenie finansowe zadań inwestycyjnych, wykonywanie uprawnień wynikających z zawartych u
  Oświadczenie Operatora/Przewoźnika o ilości zatrzymań za okres 1 miesiąca (format XLS) (29 KB)
  mów, z tytułu rękojmi za wady,
 • przeglądy i ocena stanu technicznego infrastruktury tramwajowej (torów tramwajowych, elektroenergetyki trakcyjnej, wiat przystankowych, oznakowania pionowego przystanków komunikacji miejskiej),
 • bieżący nadzór nad pracami związanymi z utrzymaniem infrastruktury tramwajowej zgodnie z zawartymi umowami,
 • wydawanie warunków technicznych dla przewoźników korzystających z przystanków autobusowych komunikacji miejskiej,
 • prowadzenie procedur odszkodowawczych związanych ze zniszczeniem infrastruktury tramwajowej,
 • przygotowywanie i monitorowanie realizacji umów z dzierżawcami nieruchomości gruntowych zabudowanych infrastrukturą tramwajową.

Procedury

Wydanie zgody na korzystanie z przystanków autobusowych na terenie miasta Gdańska

Druki do pobrania*

Wniosek o wydanie zgody na korzystanie z przystanków komunikacyjnych autobusowych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Miasta Gdańska (format DOC) (17.49 KB)

 

Rozkładowa ilość zatrzymań linii komunikacyjnych Operatora/Przewoźnika (format XLS) (11.44 KB)
Oświadczenie Operatora/Przewoźnika o ilości zatrzymań za okres 1 miesiąca (format XLS) (29 KB)
Zestawienie przystanków komunikacyjnych autobusowych Operatora/Przewoźnika (format XLS) (30 KB)

__________
* W miarę możliwości prosimy o wypełnianie druków komputerowo.