PU - Dział Użytkowania Przestrzeni Publicznej

Dział Użytkowania Przestrzeni Publicznej zajmuje się opracowywaniem oraz koordynacją spraw w obszarze lokalizacji reklam, obiektów drobnego handlu i gastronomii, a także wiat przystankowych w przestrzeni publicznej Miasta Gdańska.

Dane kontaktowe:

Adres biura: ul. Uphagena 27, pok. 406, 407
Kierownik działu: Bożena Żmijewska, tel. 58 55 89 521, e-mail: bozena.zmijewska@gdansk.gda.pl
Z-ca kierownika działu: Jarosław Romanowski, tel. 58 55 89 522, e-mail: jaroslaw.romanowski@gdansk.gda.pl
Obsługa interesantów:

poniedziałki i środy w godz. 11:00 - 14:30

obsługa telefoniczna codziennie w godz. 13:00 - 15:00

Tematy najważniejszych spraw do załatwienia:

Eventy, wydarzenia promocyjne, wystawy w pasie drogowym: tel. 58 55 89 528
Punkty handlowe i ogródki gastronomiczne w pasie drogowym: tel. 58 55 89 536
Uzgodnienia punktów handlowych, ogródków i pojazdów gastronomicznych, konkursy na sezonowe punkty handlowe i gastronomiczne: tel. 58 55 89 535, 58 55 89 537
Reklamy i szyldy w pasie drogowym: tel. 58 55 89 529
Uchwała Krajobrazowa Gdańska: tel. 58 55 89 525
Wiaty przystankowe, oznakowanie przystanków: tel. 58 55 89 526

 Prezentacja działu:

Do zadań Działu Użytkowania Przestrzeni Publicznej należy:

 • Opracowanie, monitorowanie oraz aktualizacja zasad lokalizacji reklam oraz informacji wizualnej w przestrzeni Miasta.
 • Opracowanie, monitorowanie oraz aktualizacja zasad lokalizacji obiektów drobnego handlu i gastronomii w przestrzeni Miasta.
 • Wydawanie uzgodnień na lokalizację nośników reklamowych, informacji wizualnej, punktów handlowych i ogródków gastronomicznych.
 • Prowadzenie spraw związanych z wdrożeniem i obsługą systemowych nośników informacji wizualnej w postaci tablic kierunkowo-reklamowych w przestrzeni Miasta.
 • Organizowanie konkursów na sezonowe punkty handlowe i gastronomiczne w wyznaczonych miejscach.
 • Podejmowanie działań w celu likwidacji obiektów bezprawnie umieszczonych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska oraz nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa znajdujących się w granicach administracyjnych Miasta Gdańska.
 • Prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie zgody na zajęcia pasa drogowego dróg publicznych.
 • Kontrola legalności zajęć pasa drogowego i naliczanie kar w przypadku braku wymaganych zezwoleń.
 • Prowadzenie spraw związanych z merytoryczną obsługą tzw. Uchwały Krajobrazowej Gdańska.
 • Prowadzenie postępowań w zakresie zgodności tablic i urządzeń reklamowych z ustaleniami tzw. Uchwały Krajobrazowej Gdańska.
 • Kontrola stanu technicznego wiat przystankowych i rowerowych oraz oznakowania pionowego przystanków komunikacji miejskiej.
 • Przygotowywanie i monitorowanie realizacji umów związanych z dzierżawą wiat przystankowych i rowerowych oraz umów związanych z utrzymaniem wiat przystankowych i rowerowych oraz oznakowania pionowego przystanków komunikacji miejskiej.
 • Udział w realizacjach zadań inwestycyjnych, odbiorach robót i przeglądach gwarancyjnych infrastruktury przystankowej.