PU - Dział Użytkowania Przestrzeni Publicznej

Dział Użytkowania Przestrzeni Publicznej zajmuje się opracowywaniem oraz koordynacją spraw w obszarze lokalizacji reklam, obiektów drobnego handlu i gastronomii w przestrzeni publicznej Miasta Gdańska.

Dane kontaktowe:

Adres biura: 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 36, budynek D, pok. 25, 26, 29
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00-15.00
Kierownik działu: Dariusz Słodkowski, tel. 58 55 89 521, e-mail: dariusz.slodkowski@gdansk.gda.pl, pok. 29
p.o. Z-cy kierownika działu: Bożena Żmijewska, tel. 58 55 89 522, e-mail: bozena.zmijewska@gdansk.gda.pl, pok. 26

Tematy najważniejszych spraw do załatwienia:

Eventy, wydarzenia promocyjne, wystawy w pasie drogowym: Blanka Wenta, tel. 58 55 89 528, pok. 25
Punkty handlowe i ogródki gastronomiczne w pasie drogowym: Elżbieta Fajfer, tel. 58 55 89 527, pok. 25
Punkty handlowe i ogródki gastronomiczne w pasie drogowym: Żaneta Orfanos, tel. 58 55 89 527, pok. 25
Uzgodnienia punktów handlowych i ogródków gastronomicznych, konkursy na sezonowe punkty handlowe i gastronomiczne: Dagmara Stykuć, tel. 58 55 89 535, pok. 25
Uzgodnienia punktów handlowych i ogródków gastronomicznych, pojazdy gastronomiczne: Piotr Adrian, tel. 58 55 89 536, pok. 25
Reklamy i szyldy w pasie drogowym: Łukasz Gawin, tel. 58 55 89 529, pok. 26
Opinie nt. Uchwały Krajobrazowej Gdańska: Piotr Smolnicki, tel. 58 55 89 523, pok. 29
Uchwała Krajobrazowa Gdańska: Jarosław Barański, tel. 58 55 89 525, pok. 29
Uchwała Krajobrazowa Gdańska: Jarosław Romanowski, tel. 58 55 89 525, pok. 29
Uchwała Krajobrazowa Gdańska: Marta Nenycz-Galbierz, tel. 58 55 89 525, pok. 29
Wiaty przystankowe, oznakowanie przystanków: Jarosław Tarczyński, tel. 58 55 89 524, pok. 29

 Prezentacja działu:

Do zadań Działu Użytkowania Przestrzeni Publicznej należy:

 • Opracowanie, monitorowanie oraz aktualizacja zasad lokalizacji reklam oraz informacji wizualnej w przestrzeni Miasta.
 • Opracowanie, monitorowanie oraz aktualizacja zasad lokalizacji obiektów drobnego handlu i gastronomii w przestrzeni Miasta.
 • Wydawanie uzgodnień na lokalizację nośników reklamowych, informacji wizualnej, punktów handlowych i ogródków gastronomicznych.
 • Prowadzenie spraw związanych z wdrożeniem i obsługą systemowych nośników informacji wizualnej w postaci tablic kierunkowo-reklamowych w przestrzeni Miasta.
 • Organizowanie konkursów na sezonowe punkty handlowe i gastronomiczne w wyznaczonych miejscach.
 • Podejmowanie działań w celu likwidacji obiektów bezprawnie umieszczonych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska oraz nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa znajdujących się w granicach administracyjnych Miasta Gdańska.
 • Prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie zgody na zajęcia pasa drogowego dróg publicznych.
 • Kontrola legalności zajęć pasa drogowego i naliczanie kar w przypadku braku wymaganych zezwoleń.
 • Przygotowywanie umów dzierżawy lub użyczenia dotyczących pasa drogowego dróg zarządzanych przez GZDiZ odnośnie jego zajęcia, prowadzenia robót oraz wbudowywania urządzeń uzbrojenia podziemnego.
 • Prowadzenie spraw związanych z merytoryczną obsługą tzw. Uchwały Krajobrazowej Gdańska.
 • Prowadzenie postępowań w zakresie zgodności tablic i urządzeń reklamowych z ustaleniami tzw. Uchwały Krajobrazowej Gdańska.
 • Kontrola stanu technicznego wiat przystankowych i rowerowych oraz oznakowania pionowego przystanków komunikacji miejskiej.
 • Przygotowywanie i monitorowanie realizacji umów związanych z dzierżawą wiat przystankowych i rowerowych oraz umów związanych z utrzymaniem wiat przystankowych i rowerowych oraz oznakowania pionowego przystanków komunikacji miejskiej.
 • Udział w realizacjach zadań inwestycyjnych, odbiorach robót i przeglądach gwarancyjnych infrastruktury przystankowej.