Porządkowanie drzewostanu

Zgodnie z decyzją wydaną przez Marszałka Województwa Pomorskiego z pasa drogowego ul. Bysewskiej usunięte zostaną obumarłe drzewa. Zagrażają one bezpieczeństwu użytkowników drogi. Jedno z drzew zostanie pozostawione jako świadek z uwagi na swoje cenne dla ekosystemu walory.
Na zdjęciu znajdują się drzewa przeznaczone do usunięcia ze względu na zagrożenie, jakie stwarzają.
Porządkowanie drzewostanu
GZDiZ

Z pasa drogowego ul. Bysewskiej zniknie osiem martwych i zamierających lip drobnolistnych, które są w złym stanie technicznym i stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi, mienia i ruchu drogowego. Ponadto usunięte zostaną: jeden klon jawor i jeden dąb szypułkowy, który pozostanie jako drzewo-świadek.

Zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Pomorskiego, wykonane zostaną nasadzenia zastępcze. W pasie drogowym ul. Żuławskiej pojawią się dwie lipy drobnolistne.

Na zdjęciu znajdują się drzewa, które należy usunąć ze względów bezpieczeństwa.
Usuwanie obumarłych drzew
GZDiZ

Decyzja dotycząca usunięcia drzew w pasach drogowych

Na podstawie decyzji DROŚ-PZ.7120.1.401.2022/2023.UM usuniętych zostanie 10 drzew z ul. Bysewskiej.

Ponadto:

Na podstawie decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  ZN.5146.367.2023.BC  z Parku Oliwskiego zostaną usunięte rosnące w pobliżu ciągów pieszych i zagrażające bezpieczeństwu martwe drzewa: 3 klony, 6 lip, 8 świerków oraz 1 jarząb, 1 głóg, 1 grab, 1 śliwa, 1 choina i 1 grusza. Zgodnie z decyzją PWKZ, na terenie Parku Oliwskiego wykonane zostaną nasadzenia zastępcze.