PD - Dział Drzewostanu

Dział Drzewostanu zajmuje się nadzorem i bieżącym utrzymanie drzewostanu na terenie parków, zieleńców, pasów drogowych oraz innych terenów objętych administracją przez GZDiZ.

Dane kontaktowe:

Adres biura: ul. Partyzantów 36, budynek B, pok. 1, 1A, 3, 7
Godziny pracy:

Poniedziałek - piątek od 7.00-15.00

p.o. Kierownika działu:

Ewelina Latoszewska, tel. 58 52 44 595, e-mail: ewelina.latoszewska@gdansk.gda.pl

p.o. Z-cy kierownika działu:

Jakub Chorodeński, tel. 58 52 44 562, e-mail: jakub.chorodenski@gdansk.gda.pl

Tematy najważniejszych sprawy do załatwienia:

Sprawy dotyczące drzew

W pasach drogowych - Rejon Północny

Dzielnice: Aniołki, Brzeźno, Górki Zachodnie, Letnica, Młyniska, Nowy Port, Oliwa, Osowa, Przeróbka, Przymorze, Rudniki, Stogi, Strzyża, VII Dwór, Wyspa Sobieszewska, Zaspa, Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia

58 524 45 66
Mapa podziału na rejony - utrzymanie drzewostanu
kliknij, aby powiększyć

W pasach drogowych - Rejon Północny

Dzielnice: Chełm, Jasień, Łostowice, Kokoszki, Matemblewo, Olszynka, Orunia, Piecki-Migowo, Siedlce, Suchanino, Śródmieście, Ujeścisko, Wrzeszcz, Zakoniczyn

58 524 45 69

W parkach, na zieleńcach i skwerach

58 524 45 68

58 524 45 62

Na cmentarzach

58 524 45 61

Lasy komunalne

58 524 45 64

Do głównych zadań Działu Drzewostanu należy:

 • Wykonywanie zadań związanych z nadzorem i bieżącym utrzymaniem drzewostanu na terenie parków, zieleńców, pasów drogowych oraz innych terenów objętych administracją przez GZDiZ.
 • Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem drzewostanu oraz lasów komunalnych.
 • Nadzór nad wykorzystaniem terenu lasów przez jednostki zewnętrzne, organizacje pozarządowe czy firmy oraz opiniowanie wniosków dotyczących organizacji imprez, wystaw oraz działań plenerowych na terenach lasów komunalnych, a także ich zajęcia na inne cele.
 • Wydawanie zezwoleń na poruszanie się pojazdów mechanicznych w obrębie lasów komunalnych.
 • Opracowywanie i bieżąca aktualizacja wniosków z zakresu branży zieleni i pokrewnych dla potrzeb Wieloletnich Planów Finansowych Miasta oraz wniosków o finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
 • Udział w pracach dotyczących tworzenia polityk miejskich w zakresie utrzymania i rozwoju drzewostanu.
 • Wykonywanie i zlecanie opracowań związanych z inwentaryzacją poprzez przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Współdziałanie z innymi organami oraz podmiotami zewnętrznymi w celu przeciwdziałania degradacji terenów zieleni.
 • Przygotowywanie zaświadczeń o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 Ustawy o lasach.
 • Sprzedaż drewna opałowego i użytkowego pochodzącego z lasów komunalnych i zadrzewień miasta Gdańska.
 • Inicjowanie działań mających na celu poprawę standardu utrzymania drzew.
 • Podejmowanie działań podnoszących świadomość ekologiczną, promowanie działań związanych z drzewostanem miejskim oraz lasami komunalnymi i aktywizowanie społeczności Gdańska w tym zakresie.
 • Działanie mające na celu przystosowanie zieleni miejskiej do zmian klimatu.
 • Rozpatrywanie zgłoszeń o szkodach związanych z drzewostanem na terenach zieleni miejskiej.
 • Współudział w komisjach dotyczących odbioru i przeglądach gwarancyjnych terenów zieleni.