NR - Zespół Radców Prawnych

Zespół radców prawnych udziela wewnętrznych opinii i porad prawnych w zakresie stosowania i przestrzegania prawa w zakresie prowadzenia działalności statutowej oraz reprezentuje jednostkę w sprawach sądowych.

Dane kontaktowe:

Adres biura: 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 36, budynek B, pok. 29, 31
Koordynator sekcji: Anna Leszczyńska, tel. 58 52 44 594, e-mail: anna.leszczynska2@gdansk.gda.pl, pok. 29

Prezentacja komórki:

Do zadań radców prawnych należy:

  • Udzielanie wyjaśnień i porad prawnych oraz wydawanie opinii prawnych odnośnie stosowania i przestrzegania prawa w zakresie objętym działalnością statutową GZDiZ.
  • Opiniowanie projektów umów, porozumień oraz innych form prawnych mogących skutkować zaciągnięciem zobowiązań, pod kątem ich zgodności z przepisami i interesem GZDiZ,
  • Prowadzenie monitoringu zmian w przepisach i ich wpływu na działalność GZDiZ oraz sporządzanie informacji w tym zakresie.
  • Opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów aktów prawa miejscowego, pełnomocnictw udzielanych przez Dyrektora, zarządzeń, instrukcji, regulaminów i innych regulacji wewnętrznych.
  • Nadzór w zakresie formalno-prawnym nad egzekucją należności.
  • Wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądami, a w razie potrzeby przed organami egzekucyjnymi i administracyjnymi, w sprawach dotyczących działalności GZDiZ.
  • Uczestnictwo w negocjacjach i rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego.
  • Realizowanie zadań zgodnie z zasadami wykonywania zawodu radcy prawnego określonymi w ustawie o radcach prawnych.