NP - Dział Postępowań Administracyjnych

Dział Postępowań Administracyjnych zajmuje się prowadzeniem postępowań administracyjnych i przygotowywaniem projektów decyzji w sprawach dotyczących kar pieniężnych oraz przygotowaniem umów na ochronę drogi.

Dane kontaktowe:

Adres biura: ul. Uphagena 27, pok. 404
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00-15.00
Kierownik działu: Piotr Gardecki, tel. 58 55 89 551, e-mail: piotr.gardecki@gdansk.gda.pl
Z-ca kierownika działu: Marta Wojciechowska, tel. tel. 58 55 89 552, e-mail: marta.wojciechowska@gdansk.gda.pl

Prezentacja działu:

Do zadań Działu Postępowań Administracyjnych należy:

  • Prowadzenie postępowań i przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawie wymierzenia kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, o których mowa w art. 40 ust. 12 ustawy o drogach publicznych.
  • Prowadzenie postępowań i przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawie wymierzenia kary pieniężnej za umieszczenie tablicy reklamowej bądź urządzenia reklamowego niezgodnie z przepisami uchwały, o której mowa w art. 37a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tzw. "Uchwały Krajobrazowej".
  • Przygotowywanie, we współpracy z Działem Zajęć Pasa Drogowego, umów dotyczących zapewnienia ochrony dróg, a także kontakt w tym zakresie z zewnętrznymi podmiotami, tj. urzędami administracji publicznej, podmiotami gospodarczymi, organizacjami społecznymi.
  • Przygotowywanie, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi GZDiZ, umów użyczenia, dzierżawy, najmu bądź użytkowania nieruchomości nie będących własnością Gminy Miasta Gdańska.
  • Współpraca z działami Zajęć Pasa Drogowego i Użytkowania Przestrzeni Publicznej w zakresie prowadzonych w tych działach postępowań administracyjnych i zawieranych umów.
  • Przygotowywanie aktów prawa miejscowego dotyczących działalności działów Zajęć Pasa Drogowego i Użytkowania Przestrzeni Publicznej we współpracy z tymi działami i Sekcją Organizacyjną Działu Administracyjno-Osobowego.